فاصله آبادان تا بندر بوشهر چند کيلومتر است؟


فاصله آبادان تا بندر بوشهر چند کيلومتر است؟
    فاصله آبادان تا بندر بوشهر چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله اروميه تا شيراز چند کيلومتر است؟

1:فاصله اروميه تا قزوين چند کيلومتر است؟

فاصله آبادان تا بندر بوشهر،420 کیلومتر هست.


فاصله اروميه تا قم چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


65 out of 100 based on 50 user ratings 625 reviews

@