عکسهای از کرمانشاه


عکسهای از کرمانشاهعکسهای از کرمانشاه
......

عکسهای از کرمانشاه
تصاوير آثار تاريخي - تعداد : 100
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : . نمايشگاه صنايع دستي عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : پل خسرو عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : پل كهنه بيستون عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : پل كوچه عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : پل قوزيوند عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مهمانان نوروزي كرمانشاه در سال 87 در تاق بستان عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مهمانان نوروزي در سال 87 در تاق بستان عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مهمانان نوروزي در سال 87 در حال تماشاي موسيقي سنتي و حركات موزون عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : همايش عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : موج عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : موزه پاوه عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : چهار قاپي عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گنبد صوفي عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گور برناج عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گوردخمه ها ي دربند صحنه عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گوردخمه هاي اسحاق وند عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گوردخمه دكان داوود عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گوردخمه روانسر عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گوردخمه سرخ ده عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گليم عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : محوطه ورودي طاق بستان عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مجتمع توريستي ارشك عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مجسمه هركول عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مسجد جامع كرمانشاه عکاس : عكس از نرم افزار شكوه بيستون
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مسجد عبدالله بن عمر عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نسشت خبري ستاد تسهيلات نوروزي 87 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نشست خبري ستاد تسهيلات نوروزي 87 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مقبره احمدبن اسحاق عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مقبره ابودجانه عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : مقبره بابا يادگار عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته دكان داوود عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته شكار -طاق بستان عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته لولوبي ها عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته و كتيبه داريوش يكم عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته گودرز عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته گور اسحاق عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته بلاش (1) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته بلاش(2) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته بيستون 1 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته داريوش 1 عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته كتيبه دار عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش برجسته فرهاد تراش عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : نقش شكارگاه طاق بستان عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : معبد آناهيتا- پلكان وروردي عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : معبد اناهيتا عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : امام زاده احمد -سنقر عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : پاوه عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بازار پس از مرمت عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بازاركرمانشاه عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بافت قديمي عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : تيمچه اسماعيل پس از مرمت عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : تخت شيرين عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : تكيه معاون الملك عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بقاياي كاخ ساساني عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بقاياي قلعه يزدگرد(1) عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بقاياي قلعه يزدگرد(2) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : بقعه مالك عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : جنگل بلوط منطقه اورامانات عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گيوه (دمپايي تسمه اي) عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گيوه و نام قسمتهاي مختلف آن 1 عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گيوه و نام قسمتهاي مختلف آن2 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : گيوه كشي عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : حوض آب هرسين عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : جلسه استانداري ستاد نوروزي عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : خانه خواجه باروخ عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : دار گليم عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : جشن بيستون 1 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : جشن بيستون 2 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : جشنواره درتاقبستان عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : چيغ (چيت) عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاق بستان عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاق بستان ( طاق كوچك) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاق بستان ( طاق بزرگ) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاق گرا عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاقبستان(نماي كلي) عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاقبستان(نماي كلي2) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : طاقبستان(نقش تصوير زندگي) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : ساعت مسجد عمادالدوله عکاس : عكس از نرم افزار شكوه بيستون
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : ستون واقع در عباسيه تكيه معاون عکاس : عكس از نرم افزار شكوه بيستون
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرهنگ مير اجاق عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سراب نيلوفر عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرستون هاي كاخ ساساني(5) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرستون هاي كاخهاي ساساني(1) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرستون هاي كاخهاي ساساني(2) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرستون هاي كاخهاي ساساني(3) عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سرستون هاي كاخهاي ساساني(4) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : ششمين جلسه كار گروه گردشگري كرمانشاه عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سفالهاي اشكاني عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : سفرهاي ارزان قيمت نوروز عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاو ش سراب مورت عکاس :

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاروانسراي ماهيدشت عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاروانسراي بيستون 1 عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاروانسراي صفوي بيستون عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاشيكاري هاي تكيه معاون الملك عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاشيكاري هاي تكيه معاون الملك(2) عکاس : علي متين

......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاشيكاري هاي تكيه معاون الملك(3) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : كاشيكاري هاي تكيه معاون الملك(4) عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : قلعه سرماج عکاس : علي متين
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : قصر شيرين عکاس :
......
عکسهای از کرمانشاه
......نام عکس : غرفه كرمانشاه در كيش عکاس :
سنگ نبشته خشایارشا شاه در شهر وان ترکیه

1:

آقای heeman شما منال کرمانشاه هستید


اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی

2:

یادش بخیر
هر شهر دیگری تو دنیا با این همه اثار باستانی غنی تا حالا جز برجسته ترین شهرهای باستانی شده بود


غار هوتو (Hotu) یادگاری از دوران پیش از تاریخ ایران

3:

بیایید خود بانی این کار باشیم و شهرهای زیبایمان را معرفی کنیم


۸۰ سالگی مدرسه قصه‌های مجید + عکس

4:

جالب بود
ممنون از زحمتی که کشیدین


اسکندر الکساندر سکه ها

5:

سه لاوی گه رمی بو تو بو هرچی کُرده بو کُردستان


91 out of 100 based on 41 user ratings 841 reviews

@