اوتيسم بيماري نسبتا مبهميست كه بروز ان علت هاي گوناگون و درجات مختلفي دارد
حتي ممكن است فردي كه به ظاهر بسيار سالم با عملكردهاي بسيار جالب توجه مي باشد
دچار اين بيماري باشد و اين گونه افراد قاعدتا به اطراف پيرامون خود بي توجه هستند
و در عالم خود سير مي كنند .

در اين كتاب الكترونيكي كه به زبان دكتر سعيد دهخدايي بيان شده نكات ريز و درشت اين
بيماري به خوبي شرح داده شده كه اميدوارم از خواندش سودي نصيبتان شود.

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید