ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ


ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﯾﺸﺐ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺁﯼ ﺩﯼ ﺍﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺸﻪ.ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪ.ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺩﻡ ،ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ،ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﻭ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻧﺮﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ،ﺭﻡ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺩﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪ.ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺩﺭﺑﻮﺭﺩ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻔﺘﻪ.ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ.ﺿﻤﻨﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪ.ﺩﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ.ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ...motherboard Asus p5q3 power green 530چجوری یه کولپد بسازم؟

1:

اگه دکمه پاور مشکلی نداشته باشه و اتصالات پاور روی مین درست بوده مشکل یا از پاور هست یا مین
باید با یک پاور دیگه سیستم رو چک کنید و ببینید چه اتفاقی میفته

فعلا اینکارو بکنید کابل atx رو بکشین و کابل برق رو از پاور جدا کنید 3 پایه فلزی هست وسطی که گراند هست دکمه ی پاور 1 باشه و دو پایه کناری رو با پیچ گوشتی به هم اتصال بدین کابل برق رو بزنید و کابل atx رو جا بزنید منظورم کابل تغذیه پردازنده هست بعد ببینید سیستم روشن میشه یا نه یک بار هم کابل atx رو بکشین و ببینید در این حالت سیستم روشن میشه یا نه
مولتی متر دارین ؟


مشکل پورت usb

2:فن cpu کافی نیست؟

3:

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪ.ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ.ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ.ﺑﺠﺰ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ؟ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﻪ.


مشکل با هارد دیسک


مشکل در اطلاعات پاور

4:

اگه همه کارهارو نکردین و نشد راهی جز تست کردن با یک پاور دیگرو ندارین تا مشکل معلوم بشه از پاور هست یا مین


روشن شدن خودکار مادر برد

5:مشکل با گیر کردن دکمه های کیبورد! میشه روونترش کرد؟!

6:

ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ.ﻣﺎﺩﺭﺑﻮﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻭﺭﺵ ﭘﯿﻨﻬﺎﯼ ۴ ﻭ ۲۰ﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭘﺎﻭﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩ.ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﭼﯿﻪ ؟ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﻨﻢ ؟ﭘﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩﻡ ۵۳۰ ﺑﻮﺩ.ﺑﺎﺍﯾﻦ ﭘﺎﻭﺭ ﮐﻪ ۳۵۰ ﻫﺴﺘﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻻﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ (ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ pci ) ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺎﺩ؟ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﺭﮎ ﻭ ﻭﻟﺘﺎﮊﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﻨﻮﻥ Asus P5Q3-CPU Intel qure to quad 8200-ram 2X2gig 1333-nvidia GeForce 9600 1gig-1+2 tera HDD-DVD wr-tv snazzio card pci-dvb card pci


موقعی که ویندوز میخواد بیاد بالا مانیتور خاموش میشه

7:

برای این سیستم یک پاور 535 گرین مناسبه
ممکنه اون پاور خط سبزش که مربوط به سوئیچ هست مشکل داشته باشه

8:


9:

ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮﻩ ؟ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ.ﮐﺪﻭﻡ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ؟
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻢ ﺣﺪﻭﺩ ۴۸۰ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ ﺑﺠﺰ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺪﻝ ﮐﻪ فرمودید ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪﯼ ﻭ ﻣﺪﻟﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ؟

10:

مولتی متر دارین ؟

11:

نخیر............


12:

سلام .تعمیرش بصرفه تره.
ولی اگه میخوای بخری (green 370 (real
-یا 480
بگیر.


13:


14:

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻄﻌﺎﺗﻢ ۴۷۰-۸۰ ﺷﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ؟ﺿﻤﻨﺎ ﻣﮕﻪ ﮔﺮﯾﻦ real ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴﻪ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ.ﺍﻻﻥ ﯾﻪ ﭘﺎﻭﺭ codegen 350 ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺎﺩ ؟

15:

نه اکثر پاور ها
وات کمتر نسبت به اونی روش نوشته میدن.البته گرین شنیدم real مینویسه.


16:


17:

ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ.ﺍﻻﻥ ﺳﻮﺍﻟﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻭﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺖ ﻗﺒﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺎﺩ؟

18:

خیالت راحت

19:


20:

پاور رو بردم دفتر مرکزی گرین یه روزه تحویل داد.الان هم سالم و سرحاله داره کار میکنه.

پیشنهاد میکنم اگه کسی مشکل مشابه براش پیش اومد به تعمیرکاران متفرقه نده و مستقیم به نمایندگی ببره.حتی اگه گارانتی نداره مثل من.71 out of 100 based on 26 user ratings 751 reviews

@