تصمیم شیخ انصاری


تصمیم شیخ انصاریتصمیم شیخ انصاری.
«زمان جنایت‌كار است، اما جنایت‌پیشه نیست»
تصمیم شیخ انصاری

نوشته اند: مرحوم شیخ انصاری مدتی در دزفول به امور شرعی امت رسیدگی می کرد.
روزی دو نفر طرف دعوا به محضر او حاضر شده و هر یک ادعای خویش بیان داشته از اون مرحوم درخواست رسیدگی و صدور حکم کردند.
شیخ فرمود: امشب بروید و فردا برای نتیجه مراجعه کنید.
شب یکی از شخصیتهای شهر به شیخ پیغام داد.
چون یکی از طرفین دعوا از اقوام من هست و با من نسبت فامیلی دارد، هستدعایم از شما این هست در صدور حکم از او جانب داری کنید.
شیخ شبانه از دزفول خارج شد و فرمود: در شهری که متنفذین در احکام شرعی مداخله نمايند، توقف جایز نیست و نیز آورده اند که وقتی به وی فرمودند طلبه ای دزدی کرده فرمود: نگویید طلبه ای دزدی کرده، بگویید دزدی در پوشش طلبگی اقدام به دزدی کرده هست!!.
باز این چه شورش است
.
بر نیزه

نظرات کاربران

72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews

@