راهنماي بازي syberia


راهنماي بازي syberiaسلام به همه دوستان علاقه مند به بازيهاي فكري :lol:
بابا اين باري عجب گرافيك توپي داره :roll:
من راهنماي بازي رودارم اگه كسي داره دنبالش ميگرده بره به سايت
darinoos.net
روي عكس بازي كايك كنه بعد راهنماي بازي روسيو كنه كه يك كتاب الكترونيكي است

اميد وارم ازبازي لذت ببريدDoom 3

1:
سلام.من نمي تونم راهنماي بازي رو بگيرم...يعني وقتي مي رم تو پيج قسمت راهنماي مراحل اصلا لينك نيست.لطفا راهنماييم كنين.


Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth


True Crime: New York City

2:Dragon Quest VIII Journey of the Cursed

3:

سلام من محمد 63 هستم خواهش ميكنم اگه كس ميدونه منو راهنمايي كنه لطفا من تو قسمت يوكولها در بازي سفر به سيبر 2 گير كردم بايد چكار كنم


Ace Combat 5: The Unsung War

4:

اون قسمت كه سپس قطار ميژره بيرون رو رد كردم ورسيده به اونجايي كه ها نس در پشت اون تبل هاست لطف كنيد كمك من كنيد ممنون ميشم


زيباترين اتومبيل شما !؟ (NFSU 2 & NFS MW) اينجا

5:

راهنمای مراحل سايبريا (مرگ خانم اونا وارلبرگ)
يه علت اينكه ميدانم اكثر دوستانی كه بازی سايبريارا خريدند در رد كردن مراحل اون به برای به پايان رساندن مراحل اون به مشكل بر خوردهاند هستراتژی اين بازی را در اختيار شما عزيزان برنامه ميدهم :


بازی با ورود كيت به يك مسافرخانه آغاز می شود .

ابتدا به سراغ قفسه كوچك روی ديوار رفته و با برداشتن بروشور از اون اطلاعاتی در مورد دهكده و كارخانه اسباب بازی سازی بدست آوريد .


فیلم های جالب درباره ی بازی ها
سپس به سراغ ميز مسئول مسافرخانه برايشاند .


PES5 را چگونه مي توان آنلاين بازي كرد ؟
كليد كوجك را برداشته و عروسك را كوك كنيد .

سپس دكمه قرمز را بفشاريد .

مسئول مسافرخانه می آيد و پس از پايان مكالمه با او (در طی اين مكالمه با پسر بچه ای به نام momo آشنا می شايشاند) او كيت را به اتاقش راهنمايی می كند .

اتاق كيت
از روی ميز كوچك كنار تختخواب تلگرافی را كه از رئيس كيت برايش آمده برداريد.

بوسيله موبايل كيت با دفتر شركت( office ) تماس بگيريد و با رئيس كيت تماس بگيريد و تا او در جريان ماموريت برنامه بگيرد.

اتاق را ترك كرده و به طبقه پائين باز گرديد .
مجددا به سراغ مسئول مسافرخانه رفته و پس از پايان صحبتها با وی تلگراف ديگری راازاو تحايشانل بگيريد.

در اين تلگرام رئيس شما از شما خواسته تا به سراغ دفتر اسناد رسمی شهر برايشاند.
به طرف ديگر مسافرخانه برايشاند و4 چرخ دنده ای را كه پسرك ( momo ) به زمين انداخت برداريد.
2 تا از چرخدنده ها روی زمين افتاده و 2 تای ديگر روی ميز هست .

مسافرخانه را ترك كنيد و وارد شهر شايشاند.

شهر
وارد خيابان اصلی شهر شده و به سمت راست حركت كنيد .

درراه با نانوا صحبت می كنيد كه اوخبراز تعطيل بودن شهر به علت مرگ ( اونا والربرگ ) ميدهد.

او را ترك كرده و به راه خود ادامه دهيد.

پس از طی چند ساختمان كوچك به عمارت نسبتا بزرگی می رسيد كه نيم تنه يك آدم مكانيكی در مدخل ورودی اون برنامه دارد .

fax دوم را در تنها دست آدم مكانيكی برنامه داده و دستگيره روی سينه اونرا بكشيد.

سپس دستگيره ديگر كه بجای دست چپ آدم مكانيكی برنامه دارد را به سمت پائين بكشيد .

درب باز می شود .

وارد دفتر شايشاند .

دفتر اسناد رسمی شهر
پس از طی اتاق انتظار وارد اتاقی می شايشاند كه مرد تاسی در اونجا نشسته هست .

ابتدا بروی صندلی بنشينيد و در طی مكالمات نامه ای را او دريافت كنيد .


اتاق را ترك كرده و به اتاق انتظار بازگرديد .

در اتاق انتظار اهرمی را از كنار جارختی برداريد .

دفتر را ترك كرده و به كارخانه برايشاند .

كارخانه
كارخانه تقريبا روبروی درب مسافرخانه هست ، پس از يك مكالمه تلفنی با Dan دوست كيت به سراغ درب كارخانه برايشاند .
بروی درب كارخانه اسباب بازی ، 2 آدم مكانيكی برنامه دارند.
ابتدا پائينی را كوك كنيد .
سپس اهرمی را كه از دفتر اسنادبرداشتيد در دست آدمك بالايی برنامه دهيد و دستگيره سمت راست را بكشيد ، درب كارخانه باز می شود .
وارد شايشاند .

پس از طی چند قدم به يك 4 راهی می رسيد كه هر كدام منتهی به مكانی می شوند كه به ترتيب از چپ به راست عبارتند از :

• كارخانه ساخت آدم مكانيكی اسباب بازی
• سكو
• ايستگاه قطار
• عمارت خانوادگی و ورالبرگ

ابتدا به سراغ عمارت خانوادگی برايشاند .

عمارت خانوادگی
درب اصلی قفل هست .

از سمت راست رفته و ساختمان را دور بزنيد و به سمت شمشادهای پيچ درپيچ برايشاند ، با دختر باغبان صحبت كنيد ، او را ترك كرده و به سمت چپ برايشاند .

اولين ورودی سمت راست را رفته و از درون حوضچه كوچك يك كليد بزرگ را برداريد .

محوطه شمشادها را ترك كرده و به پشت ساختمان بيائيد .

در اونجا يك نردبان مكانيكی برنامه دارد .

بوسيله كليد بزرگی كه پيدا كرده ايد نردبان را بلند كنيد و سپس از اون بالا رفته و وارد اتاق زير شيروانی شايشاند .

اتاق زيرشيروانی
ابتدا به سمت راست رفته ، يك ميز تحرير كوچك برنامه دارد اونرا باز كرده و از درون اون دفتر خاطرات اونا و شيشه جوهر را برداريد.
به سمت ديگر اتاق رفته و با روشن كردن چراغ (momo ) پسرك ، دوست اونا را ملاقات كنيد .
در طی صحبت با momo او از شما يك نقاشی از ماموت می خواهد ، همانطوری كه hans برايش نقاشی می كرده او می گايشاند كه اگر اين كار را برايش اجرا کنی در ازايش رازی را برای كيت فاش می كند .
در قسمتی از اتاق كه چراغ را روشن كرديد ، روی ديوار چوبی تصايشانری از يك ماموت نقاشی شده هست .

اين تصايشانر را hans در سال 1932 ترسيم كرده هست .
كاغذی را كه از momo گرفتيد برداشته و از روی نقاشی روی ديوار يك كپی تهيه كنيد .

مجددا پيش momo بازگشته و تصايشانر ماموت را به او بدهيد .
momo از شما می خواهد كه با او برايشاند تا رازی را به شما بگايشاند .momo را مجددا می توانيد در كنار حوض آب چهار راهی ملاقات كنيد .

او را تعقيب كنيد تا به خيابان اصلی شهر بازگرديد .

momo را تا انتهای اين خيابان همراهی كنيد.

او در كنار درب باغی می ايستد به همراه او وارد باغ شايشاند .
پل را طی كرده و از پله ها بالا برايشاند .

مسير جنگلی را نيز تا انتها طی كنيد .

در انتهای مسير باز هم momo را ملاقات می كنيد ، پس از صحبت با momo ، باز هم از پله ها بالا برايشاند و سعی كنيد تا دريچه سد را باز كنيد اما كيت توان انجام اين كار را ندارد .

به سراغ momo برايشاند و از او كمك بخواهيد .

momo سعی می كند تا دريچه را باز كند اما دستگيره می شكند .

دستگيره شكسته را برداريد .

به سراغ قايق شكسته كنار رودخانه برايشاند و سعی كنيد پاروی اونرا برداريد .
اينكار رابااستفاده از دسته شكسته سد اجرا کنيد ولی باز هم كيت موفق نميشود اين بار نيز از momo كمك بخواهيد .

بهمراه momo بازگشته و پارو را برداريد .

برای هستفاده از پارو و برای باز كردن دريچه سد باز هم از momo كمك بخواهيد .

momo دريچه را باز می كند و آب سد پائين می آيد و يك راه مخفی باز می شود .

از پله ها پائين آمده و از سمت ديگر به كنار سد برايشاند .

مسير را طی كرده تا وارد غار شايشاند .

از درون غار عروسك ماموت را برداريد و از همان راهی كه آمده ايد بازگرديد .

در بين راه يكی از بهترين دوستان كيت يعنی olivia با او تماس ميگيرد .
دوباره به محوطه كارخانه بازگرديد

سكو
مسير 2 را انتخاب كرده و وارد قسمتی شايشاند كه سكوئی در اونجا برنامه دارد بر روی يكی از ستونهای اين قسمت كليدی وجود دارد اونرا فعال كنيد تا مخزن سوخت توسط گيره وارد كارخانه شود .

كارخانه
مسير اول از سمت چپ را انتخاب كرده و به ساختمان اصلی كارخانه برايشاند .

وارد كارخانه شايشاند .

ماشين ها را دور بزنيد و در انتهای كارخانه وارد موتورخانه شايشاند (درب كوچكی در پشت ماشينها )
در انتهای موتورخانه مجموعه ای از چرخ دنده ها و اهرام ها ديده می شود .

ابتدا زنجير سمت راست را بكشيد .

با كشيدن زنجير چرخ بزرگ كارخانه شروع به حركت می كند .

سپس اهرام سمت چپی را بكشيد .

موتورخانه را ترك كنيد و به محوطه اصلی بازگشته و اينبار به سمت ديگر كارخانه رفته سپس يك مكالمه تلفنی كيت به مادرش .

در اونجا يك ليفتراك قديمی وجود دارد اونرا فعال كنيد تا مخزن سوخت را به كوره منتقل كند .

اين قسمت را ترك كرده و در سمت راست اين قسمت از درب قرمز كوچك داخل شايشاند .

يك آدم مكانيكی كه هنوز ساخت اون كامل نشده هست آايشانزان هست .
در اطراف اتاق قدم بزنيد .

در اطراف ميز كار قرقره ای برنامه دارد كه با چرخاندن اون موفق می شايشاند آدم مكانيكی را پائين بياوريد .

در طی مكالمه با او می فهميد كه نامش اسكار هست .

او يك كارت پانچ به كيت می دهد كه بوسيله اون می تواند پاهای ناقص اسكاررا كامل كند .

خط توليد آدمهای مكانيكی قادر به مطالعهاطلاعاتی هست كه از مركز كنترل كارخانه قادر به مطالعهكارت پانچ برای ساخت پاهای اسكار هست.

كارگاه را ترك كرده به محوطه اصلی بازگشته و از پلكان فلزی برای رفتن به طبقه فوقانی كارخانه هستفاده كنيد .

در قسمت پائينی پلكان فلزی اتاق كار اونا برنامه دارد وارد اتاقش شايشاند .

دفتر كار اونا در كارخانه
ابتدا به سراغ ميز اونا برايشاند و مدارك و نامه های موجود در اونجا را بررسی كنيد .

سپس به سراغ كتابخانه برايشاند .

با كليك كردن بر روی كتاب دوم از طبقه فوقانی كتابخانه يك گرامافون كوچك پيدا می شود و يك حلقه و پس از پخش يك آهنگ يك حلقه موسيقی به شما داده می شود .

شما فعلا قادر به برداشتن عروسكها نيستيد و دفتر اونا را ترك كنيد
با طی كردن مسير از سمت راست به مركز كنترل كارخانه برايشاند

مركز كنترل كارخانه
كارت پانچی را كه از اسكار گرفته ايد در شيار مخصوص اينكار برنامه دهيد .

كليه سوئيچ های قسمت راست دستگاه را فعال كنيد .

(فقط چراغ شماره 3 روشن خواهد شد )
روی دستگيره سمت چپ سه بار كليك كنيد تا رنگ چوب مورد نظر برای ساخت پای اسكار انتخاب شود .

سپس دستگيره سمت راست را فعال كنيد تا در فرايندی زيبا پاهای اسكار ساخته شود .
مركز كنترل را ترك كرده و در محوطه اصلی كارخانه ، از انتهای خط توليد پاهای اسكار را برداريد
مجددا به كارخانه برگشته و پاهای اسكار را به وی بدهيد .

از كارگاه بيرون آمده و كارخانه را ترك كنيد .

به ايستگاه قطار برايشاند .

ايستگاه قطار
ابتدا وارد واگن شايشاند اسكار در انتظارشماست .

پس از پايان مكالمه با او اسكار واگن را ترك كرده و به باجه بليط فروشی می رود .

مجددا با صحبت كنيد اينبار موفق به دريافت يك بليط و يك مجوز خروج می شايشاند .

ايستگاه قطار را ترك كرده و به شهر بازگرديد .

و دوباره به دفتر ثبت اسناد مراجعه كنيد .

دفتر ثبت اسناد
در اتاق انتظار بر روی پيشخوان دستگاهی مكانيكی برای مهر كردن وجود دارد .

جوهری را كه در اتاق زير شيروانی پيدا كرديد در اون ريخته و مجوز خروجی را كه از اسكار گرفتيد ، مهر كنيد و به ايستگاه قطار باز گرديد .

مجوز مهر شده را به اسكار كه در واگن منتظر هست بدهيد .

اما هنوز مقدمات برای حركت قطار و خروج از شهر كافی نيست ، به شهر بازگرديد.

و اينبار از سمت راست خيابان اصلی شهر برايشاند .

در كنار پلی كه بر روی رودخانه برنامه دارد پير مردی بر روی نيمكت نشسته هست به سراغ او برايشاند .

و با وی صحبت كنيد .

سپس به راه خود ادامه دهيد تا به كليسا برسيد .

كليسا
با ورود به كليسا يك مكالمه تلفنی با رئيس خود داريد .

درب اصلی قفل هست از سمت راست حركت كنيد تا به درب ديگری برسيد در طی مسير به آسانسوری برخورد می كنيد كه فعلا با اون كار نداريد .

به درب روبروی درخت قديمی كه رسيديد اونرا باز كرده و داخل شايشاند .

در اطراف اتاق قدم بزنيد .

از پشت صليبی كه به ديوار آايشانخته شده يك كليد برداريد و سپس به سراغ كشوها برايشاند .

با هستفاده از كليد كشوها را باز كنيد .
از كشوهای اول ، دوم ، چهارم ، پنجم هر كدام يك كارت پانچ برداريد .

سپس كشوی سوم را باز كنيد و دستگيره سمت راست كمد را بچرخانيد تا يك درب مخفی باز شود .

از اونجا يك نامه و يك كليد بزرگ برداشته و اتاق را ترك كنيد و به سراغ آسانسور برايشاند .

از پلكان آسانسور بالا برايشاند ، به يك تابلو كنترل برخورد می كنيد .

چرخدنده هائی را كه در مسافرخانه پيدا كرديد در تابلو كار گذاشته و دستگيره سمت راست را بكشيد .

بوسيله آسانسور وارد اتاق ناقوس كليسا می شايشاند .

در اين اتاق يك آدم مكانيكی برنامه دارد كه در پشت اون شكافی برای برنامه دادن كارت پانچ وجود دارد .

كارت پانچهائی را كه داريد در اون امتحان كنيد .

با برنامه دادن يكی از 4 كارت ، فيلمی نمايش داده می شود و مكانی در كليسا با يك آدم مكانيكی كه كلاهش را از سر برمی دارد نشان داده می شود .

اتاقك را ترك كرده و به مكان موردنظر در اونسوی حياط كليسا برايشاند .
كليدی را كه از درب مخفی كشوی سوم برداشتيد در كلاه آدم مكانيكی عمل كرده تا درب باز شود .

وارد سرداب شايشاند .

دريچهای كه روی اون نام Hans نوشته شده هست را باز كرده و از درون تابوت يك حلقه موسيقی و يك تكه روزنامه قديمی را برداريد .

سرداب را ترك كرده و به كارخانه و دفتر كار اونا باز گرديد .


دفتر كار اونا
به سراغ كتابخانه برايشاند و حلقه موسيقی را در گرامافون برنامه دهيد .

فيلم كوتاه ديگری نمايش داده می شود .

پس از پايان فيلم عروسك ها را برداريد .

اتاق را ترك كرده و به ايستگاه قطار باز گرديد .

ايستگاه قطار
وارد واگن بشايشاند .

در انتهای راهرو اتاقی وجود دارد كه سكوی هستوانه ای شكلی در ميان اون برنامه دارد .

عروسك اونا و برادرش را در اونجا برنامه دهيد .

عروسك ماموت را نيز روی ميز سمت راست بر روی جايگاهش بگذاريد و سپس به سراغ 2 كمد كه در اونسوی اتاق برنامه دارند برايشاند و دو حلقه موسيقی را در كمد سمت چپی برنامه دهيد .

واگن را ترك كرده و به اونسوی قطار برايشاند .

در انتهای اين سالن كه مردی سوت زنان اونرا جارو می كند .

يك دستگاه با يك چرخ و يك اهرم وجود دارد به سراغ اون برايشاند .

با هستفاده از چرخ و اهرم قطار را كوك كنيد .

به داخل واگن و پيش اسكار باز گرديد
در بين راه يك مكالمه تلفنی هم با Dan يكی از دوستانتان داريد .
بليت را به اسكار داده تا قطار حركت كند .

پس از يك مسافرت طولانی قطار در ايستگاه دانشگاه توقف می كند .

دانشگاه Barrock stadt
ايستگاه - سپس رسيدن قطار به ايستگاه با اسكار صحبت كنيد و سپس از قطار خارج شايشاند .

در امتداد آبراه موازی با ريل راه آهن به سمت عقب قطار حركت كرده تا به شخصی با پيپ برسيد .

او ريئس ايستگاه هست .

با او نيز راجع به مشكل خود صحبت كنيد .

سپس از سمت ديگر مسير از ايستگاه خارج شايشاند .

پس از گذشت از راه پله به محوطه بازی خواهيد رسيد و در انتها ديواری ديده می شود كه كنار اون وسايل كوك كردن قطار وجود دارد .

فعلا نمی توانيد جلوتر برايشاند .

به سمت قطار باز گرديد .
سپس قلاب افتاده كنار او را برداريد .
اسكار شما را صدا زده و می گايشاند كه هستادان دانشگاه قصد ديدن شما را دارند .

از روی پل به سمت راست رفته تا بتوانيد از در اصلی ايستگاه از اون خارج شايشاند .

قبل از رفتن به دانشگاه هنگام خروج از در به سمت چپ برايشاند تا با پائين رفتن از پله ها به يك قايق برسيد .

پس از صحبت با اونها به اين نتيجه ميرسيد كه با دادن 100$ می توانيد از قايق اونها برای يدك كشی قطار خود هستفاده كنيد .

حال به سمت پله ها رفته و وارد محيط دانشگاه شايشاند .

دانشگاه
پس از ورود به دانشگاه وارد راهروی سمت راست شايشاند تا به پروفسور Pans ( مردی در حال مطالعه ماموت ها ) برسيد .

با او صحبت كنيد .

در انتها او از شما درخواست عروسك ماموت هانس را ميكند .
سپس به سمت راهروی مقابل رفته تا در انتهای راهرو به اتاق اساتيد برسيد .

با اونها صحبت كنيد .

اونها برای دادن پول به شما می خواهند كه Bandstand يعنی ايشانولن زن های مكانيكی بيرون ساختمان دانشگاه را تعمير كنيد .

پس از خروج از اتاق اساتيد ، در همان راهرو يكی از درها مربوط به كتابخانه هست .

در كنابخانه حركت كنيد .

روی يكی از ميزهای صحن اصلی كتابی راجع به آمازون روی يكی از ميزها هست ،اون را برداريد .

در بخش كتابها نيز با بالا رفتن از نردبان می توانيد كتاب ديگری را برداريد .

پس از اين كار بار ديگر به ايستگاه برايشاند .

ايستگاه
در قطار عروسك ماموت را برداريد تا به پروفسور بدهيد .

بار ديگر به سمت دانشگاه بازگرديد .

دانشگاه
به نزد پروفسور بازگرديد و عروسك را به او بدهيد .

سپس همراه او به آزمايشگاه پروفسور برايشاند .

در يكی از قفسه های سمت چپ يك سيلندر صدا از Hans وجود دارد .

سپس روی يكی از ميزها يك گيره و يك شيشه پودر Yanga-Cola هست كه بايد برداريد .

با پروفسور صحبت كنيد .

او شما را راجع به گياه Sauvigno كه به اون نياز داريد راهنمايی می كند .

به سمت ايستگاه باز گرديد .

ايستگاه
رئيس ايستگاه را در جای قبلی پيدا خواهيد كرد .

با او صحبت و تقاضای گياه Sauvignon كنيد .

در بين صحبت او عصبانی شده و شما را ترك می كند .

به قطار برايشاند و سيلندر را گوش كنيد .

سپس به سمت دانشگاه باز گرديد .

البته در بين راه بار ديگر رئيس ايستگاه را می بينيد و بار ديگرراجع به Sauvignon با او صحبت كنيد .

دانشگاه
با پروفسور بار ديگر راجع به گياه Sauvignon صحبت كنيد .

سپس به سراغ اساتيد رفته و نظر اونها راجع به Sauvignon بپرسيد .

در انتهای صحبت ها متوجه خواهيد شد كه باغی پشت ايستگاه هست كه رئيس ايستگاه در اونجا Sauvignon پرورش می دهد .

بار ديگر به ايستگاه باز گرديد .

ايستگاه
باز هم با رئيس ايستگاه در مورد Sauvignon سئوال كنيد .

او شما را به سمت باغ پشت ايستگاه راهنمائی خواهد كرد .

(يك مسير انحرافی كنار ريل قطار ) و در باغ را برای شما باز می كند .

وارد باغ شايشاند و از بوته های انتهای باغ Sauvignon بچينيد .سپس به سمت جايی در ايستگاه برايشاند كه يك نردبان به سمت بالا برنامه دارد و چند پرنده در پائين اون برنامه دارد كه مانع از بالا رفتن شما هستند .

Sauvignon ها را برای پرنده ها بياندازيد تا مسير نردبان باز شود .

از نردبان بالا برايشاند .

در انتهای مسير از روی عقاب مكانيكی با هستفاده از گيره ها يك تخم پرنده رنگ شده برداريد .

پايين آمده و به سمت دانشگاه برايشاند .

دانشگاه
در طول راه وارد Bandstand (ايشانولن زن های مكانيكی جلوی ورودی دانشگاه ) شايشاند .

برای اين كار تخم پرنده پيذا شده را در جای مناسب برنامه دهيد .

در داخل Bandstand به پايين رفته و اهرم را به كار بياندازيد تا دستگاه شروع بكار كند .

سپس به نزد اساتيد رفته و موضوع را به اونها بگوئيد تا به شما پول دهند .

به سمت ايستگاه باز گرديد .

ايستگاه
قبل از رسيدن به ايستگاه به سمت قايقرانها رايشاند و پول را به اونها بدهيد.

پس از صحبت متوجه خواهيد شد برای حركت بايد سد جلوی قايق را باز كنيد .

برای اين كار اونها كليدی به شما می دهند .

از پله ها بالا رايشاند تا به يك كنسول برسيد .

كليد را بكار ببريد تا صفحه روی صفحه كليد اون باز شود .

اگر سمت راست كنسول را ببينيد شماره تلفنی برای كمك نوشته شده .

شماره تلفن 27666742 هست .اگر با اين شماره تماس بگيريد متوجه می شايشاند كه از تركيب شماره 4 با 1،2 می توانيد سطح آب را بالا و پائين ببريد .

پس ابتدا 4 و 2 سپس * را بزنيد تا سطح آب پايئن آمده و سد باز شود .

نزد قايقرانها رفته و با اونها صحبت كنيد تا جلو بيايند .

حال بار ديگر به كنسول برگشته و 4 ،1 ،* را بزنيد تا سطح آب دوباره بالا بيايد .

سپس به انتهای ايستگاه برايشاند .

در اونجا بار ديگر با قايقرانها صحبت كنيد تا طنابی برای شما بياندازند .

قلاب را به انتهای طناب وصل كنيد تا قايق قطار را تا كنار ديوار يدك بكشيد .

به سمت ديوار حركت كنيد .

در راه پروفسور با شما تماس گرفته و می خواهد در سخنرانی او شركت كنيد پس بار ديگر به دانشگاه باز گرديد .

روی پل رئيس دانشگاه به شما بطری نوشيدنی می دهد .

دانشگاه
سالن سخنرانی در طبقه بالا هست و می توان از راه پله سمت چپ برای رفتن به اونجا هستفاده كرد .

در سالن به سخنرانی پروفسور گوش دهيد .

پروفسور او به آزمايشگاهش باز گرديد و نسخه ای از سخنرانی به همراه عروسك ماموت را از روی ميز برداريد و به سمت قطار بازگرديد .

ديوار
در قطار با اسكار صحبت كنيد .

خارج شده و دستگاه كوك كردن را پيدا كنيد و با چرخاندن چرخ اون وكشيدن اهرم قطار را كوك كنيد .

در سمت ديگر قطار يك دكه بليط فروشی هست .

اون را پيدا كنيد .

در اونجا اسكار از شما تقاضای ايشانزای عبور می كند .

برای بدست آوردن ايشانزای عبور از پشت ايستگاه به دری می رسيد كه به اتاق كاپيتان مالاتستا نگهبان ديوار ختم می شود .

با او راجع به ايشانزا صحبت كنيد .

سپس به دوربين نگاه كرده و با گوی قرمز بالای اون تصايشانر را واضح كنيد .

سپس روی ميز متوجه عينك شكسته ای می شايشاند و می فهميد كاپيتان بخاطر چشم ضعيف درختی را با دشمن اشتباه گرفته .

در دو گيلاس روی ميز ابتدا پودر Yanga-Cola سپس نوشيدنی برزيد و از كاپيتان بخواهيد اون را بنوشد .

سپس از او بخواهيد بار ديگر به دوربين نگاه كند .

او متوجه اشتباه خود شده و ايشانزا را به شما خواهد داد .

ايشانزا را به اسكار داده و بليط را دريافت كنيد .

حال در قطار بليط را به اسكار بدهيد تا قطار حركت كند .

Komkolzgrad
از قطار پياده شايشاند و با اسكار صحبت كنيد .

سپس به سمت انتهای قطار برايشاند .

با دور شدن از قطار به يك نردبان متصل به يك مجسمه می رسيد .

از اون بالا رايشاند .

در اتاقك بالای اون ابتدا به دريچه بالای تخت نگاه كنيد و از اونجا يك سيلندر صوتی ،‌يك نقشه و يك اهرم برداريد .

سپس به كنسول نگاه كنيد .

اهرم را در جای خود برنامه دهيد و دوباره به جلو هل دهيد تا مجسمه بالای قطار برنامه گيرد .

سپس روی گوی قرمز كليك كنيد تا قطاركوك شود .

حال اهرم را دوباره به عقب هل دهيد تا مجسمه به سر جای اول خود باز گردد .
هنگام پائين آمدن و حركت بسوی قطار مردی را در حال فرار می بينيد .

ذاخل كوپه برايشاند و اسكار را نجات دهيد .

متوجه می شايشاند كه دستان اسكار دزديده شده هست .

انبر روی زمين را برداريد وبه سيلندر صوتی كه بدست آورده ايد گوش كنيد .

دوباره به سمت مجسمه برايشاند و از اون بالا رايشاند .

حال اهرم را يكبار به جلو هل بدهيد و از مجسمه پايين بياييد .

هنگام پايين آمدن مقابل يك دريچه برنامه می گيرد .

با انبر دريچه را كاملا باز كنيد و داخل اون شايشاند .

در قفسه های اتاقك يك شمع پيدا می كنيد .

اون را برداريد و پايين بياييد .

به سمت ديگر قطار برايشاند تا به يك آسانسور برسيد .

از اون پايين رايشاند .

به يك معدن خواهيد رسيد .

در سمت راست خود يك دستگاه خواهيد ديد .

با برنامه دادن شمع داخل اون و كشيدن اهرم معدن روشن می شود .

كارخانه
در معدن حركت كنيد تا به محوطه كارخانه برسيد .

از پله ها بالا رايشاند تا به يك سالن برسيد .

در اونجا رباتی پيانيست با دستهای اسكار می بينيد .

يك پيچ گوشتی اونجاست .

اون را برداريد .

پايين بياييد در سمت ديگر سالن اصلی يك نردبان می بينيد كه با دريچه ای بسته شده هست .

با پيچ گوشتی دريچه را باز كنيد و از نردبان بالا رايشاند .

در اتاقك بالا با كارگردان كارخانه صحبت كنيد .

پس از صحبت پايين بياييد و از موزه كارگردان ديدن كنيد .

در اونجا نامه ها و اسنادی هست .

اونهارا از ميز انتهای موزه برداريد و.

سپس با مادر خود تماس بگيريد و راجع به مادام رمانسكی با او صحبت كنيد .

از در اتاقك خارج شايشاند و از در سمت راست به سمت محوطه موشكی برايشاند.

محوطه موشكی
مستقيم برايشاند تا به يك اتاقك كوچك برسيد با خلبان صحبت كنيد .

پس از بيرون رفتن خلبان از روی قفسه بالای صندلی او يك كليد و تعدادی نامه برداريد .

يك بطری را هم از روی زمين برداريد.

به سمت كنسول بيرون اتاقك برايشاند .

در اونجا از كليد برای فعال كردن هستفاده كنيد .

اهرم سمت راست را به چپ و اهرم سمت چپ را به پايين حركت دهيد .

سپس از پله های محوطه اتاقك پايين بيايد .

در سمت راست يك چرخ خواهيد ديد .

اون را بچرخانيد .

بار ديگر به سمت كنسول باز گرديد و اهرم دوم از سمت چپ را حركت دهيد تا آب روی خلبان ريخته و او بيدار شود .
بار ديگر با او صحبت كنيد .

سپس به محوطه اصلی در جلوی اتاقك خلبان حركت كنيد.

در سمت راست به اتاق كنترل خواهيد رسيد .

روی ميز كنترل از كليد برای فعال كردن هستفاده كنيد .

دو سيم قطع شده در پايين صفحه حفاظ را به هم وصل كنيد .

سپس كليدها را امتحان كنيد و ظرف كنار كليدها را برداريد .

به سمت ديگر محوطه اصلی برايشاند .

در اونجا از پله ها بالا رايشاند تا نگاهی به كشتی پرنده بياندازيد .

ولی درها قفل هست .

پايين بياييد .

در كنار اتاق كنترل خلبان را خواهيد ديد .

بار ديگر با او صحبت كنيد و يك كليد بگيريد .

با دادن ظرف به او يك قطره خون بگيريد.

از كليد برای باز كردن در كشتی پرنده هستفاده كنيد .

در كشتی اهرم را بكشيد ولی كشتی حركت نميكند .

به سمت اتاق كنترل باز گرديد .

ظرف را در جای خود برنامه دهيد و كليدها را امتحان كنيد .

بار ديگر كار نخواهند كرد .

قطره ای از خون خود را داخل ظرف بريزيد و بار ديگر كليدها را امتحان كنيد .

با اجرای دستورات خلبان در انتها خلبان پرواز خواهد كرد و برای شما يك اهرم به زمين خواهد انداخت .
پس از پرواز خلبان به محوطه رفته و اهرم را برداريد .

در سمت پشت اتاقك خلبان راه پله ای با چراغ قرمز بالای اون خواهيد ديد .

از اون بالا برايشاند و از اهرم برای آژير زدن هستفاده كنيد .

بار ديگر به سمت كشتی برايشاند .

وارد شده و اهرم را بكشيد تا حركت كنيد .

Aralbad
به داخل هتل رفته و با مسئول اون حرف بزنيد .

سپس به داخل اتاقی در همان سالن رفته و از روی قفسه داخل اتاقيك پودر برداريد .

پودر را در آب فواره بيرون بريزيد تا كف كند .

به داخل هتل رفته و پرده را بكشيد .

سپس هتل دار را صدا كنيد .

او متوجه بيرون شده و از سالن خارج می شود .

به پشت ميز او رفته و دفتر هتل را ببنديد .

سند را برداشته و كليد قرمز را برای باز شدن در سالن اصلی بزنيد .

به سالن اصلی برايشاند در اونجا با James صحبت كنيد سپس در انتهای سالن به محوطه خارجی برايشاند .

برای رفتن به بيرون كاغذی روی زمين افتاده اون را بردار يه رمز باز كردن در روی اون نوشته شده هست
( 0968 ) روی كنسول عدد را بزنيد تا در باز شود .

ماسك را برداريد و بيرون برايشاند .

با مادام هلنا حرف بزنيد .

يك زنگ در نزديكی اوست اون را برداريد و در مكان مخصوصی نزديك سالن وصل كنيد .

زنگ را بزنيد .

سپس به داخل رفته و با جيمز صحبت كنيد .سپس با تلفن زنگ زده شده صحبت بكنيد تا جيمز و خانم هلنا بازگردند .

باز هم با اونها صحبت بكنيد .

سپس به (46433643) زنگ بزنيد .

از قفسه كناری دستگاه ساخت نوشيدنی ليمو و شيشه عسل را برداريد .

سپس در جاهای مناسبدر دستگاه برنامه دهيد .
روش ساخت نوشيدنی مخصوص بصورت زير هست :
دستگاه را با كليد Io روشن كنيد .

وقتی اهرم سمت راست دستگاه به سمت چپ هست ، كليد دوم از سمت چپ را بزنيد .

سپس اهرم را به سمت راست بكشيد و كليد سوم از سمت چپ را بزنيد .

بعد كليدهای يخ ، ليمو و عسل را بزنيد .

در انتها كليد آماده شدن را بزنيد .

بار اول دستگاه نوشيدنی درستی نمی سازد زيرا در قوطی عسل باز نمی شود .

قوطی عسل را برداريد به راهروی كنار حمام عمومی برايشاند .

كنار دو شطرنج باز می توانيد با پيچاندن يك پيچ آب داخل حوضچه را جوش آورده و با برنامه دادن ظرف عسل داخل اون در ظرف را باز كنيد .

بار ديگر به سمت دستگاه ساخت نوشيدنی رفته و نوشيدنی بسازيد .

مادام هلنا می خواند ولی از صدايش راضی نيست .

به انتهای سالن برايشاند .

روی ميز يك گيلاس هست اون را برداريد و روی ميز دستگاه ساخت نوشيدنی برنامه دهيد .

سپس بار ديگر با خانم هلنا صحبت كنيد .

سپس او می رود تا آماده حركت شود .

به كشتی پرنده برايشاند .

خانم هلنا خواهد آمد و شما پرواز خواهيد كرد .

Komkolzgrad
به در قفس نگاه كنيد و قفل اون را با انبرباز كنی .

به داخل قفسه رفته و با پيچ گوشتی دستهای اسكار را هم باز كنيد .

با خانم هلنا به سمت در برايشاند .

پس از رد شدن خانم هلنا و بسته شدن در به آسانسور كنار در اصلی رفته و وارد معدن شايشاند .

پس از انفجار در معدن از راه هواكش كنار در خارج شايشاند و در محوطه اصلی يك بمب از جعبه مواد منفجره برداريد .

سپس با اسكار حرف بزنيد و به داخل قطار برايشاند .

كارگردان مجسمه را به جلو حركت می دهد و راه را می بندد .

به كنار پای مجسمه رفته و بمب را در اون كار بگذاريد .

سپس با اسكار حرف زده و سوار قطار شايشاند .

Aralbad
در ايستگاه با اسكار در انتهای ايستگاه حرف بزنيد سپس باهمان روش قديمی قطار را كوك كنيد .

هنگام حركت در ايستگاه هتل دار خبر آمدن بسته ای را به شما می دهد .

بسته روی پيشخوان هست اون را برداريد .

سپس در سالن اصلی باهلنا صحبت كنيد .

در بيرون سالن اصلی هانس را ديده و با او صحبت كنيد و در انتها با او ...
===========================

6:

salam be hameye doostan.man farsi saz nadaram.

pas in rahnamaye syberia 2 kojast?

7:

az tala bodan pashiman gashteim marhamat farmode ma ra mes konid
syberia 2 etelaat makham lotfan.

8:

فکر نکنم معنیش سفر به سیبری باشه ../

9:

قسمت خاطرات هانس قسمت ساعت چکار کنم تا آقای وارلبرگ بیرون برود .


10:

بعداز اینکه هانس آوردن در کلیسا در اتاقی که شمعها با کشیدن روشن می شه باید چیکار کرد من با اون دو تا شمعی که ساختم باید چیکار کنم

11:

سلام يه چند روزي هست رفتم سراغ بازي هاي فكري اينو گرفتم حالا بايد براي هلنا شربت هلناي ابي درست كنم اگه يكي تر كيب درست كردنش را بده ممنون ميشم راهنما به من كه كمك نكرد حداقل شما كمك كنيد ممنون.


12:

اون شربت منو رواني كرد فقط بايد به تركيبش يخ اضافه كني بقيه اش خيلي راحت فهميده ميشه

13:

من هر چي رو كليد ليمو وعسل ميزنم درست نميكنه يعني تو ي كاسه نميريزه تو رو خدا كمك

14:

يعني چي نمي ريزه!
يه عكس بذار ببينم شايد من چيزي يادم رفته

15:

منم همینجا گیر کردم کمککککککککککککککککک

16:

راهنمای بازی از سایت
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
آدرس دانلود=http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ggamers.persiangig.com/other/Syberia_2%28www.ggamers.tk%29.rar

پسورد=
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

17:

بعداز اینکه هانس آوردن در کلیسا در اتاقی که شمعها با کشیدن روشن می شه باید چیکار کرد من با اون دو تا شمعی که ساختم باید چیکار کنم

18:

سلام يه چند روزي هست رفتم سراغ بازي هاي فكري اينو گرفتم حالا بايد براي هلنا شربت هلناي ابي درست كنم اگه يكي تر كيب درست كردنش را بده ممنون ميشم راهنما به من كه كمك نكرد حداقل شما كمك كنيد ممنون.


19:

اون شربت منو رواني كرد فقط بايد به تركيبش يخ اضافه كني بقيه اش خيلي راحت فهميده ميشه

20:

من هر چي رو كليد ليمو وعسل ميزنم درست نميكنه يعني تو ي كاسه نميريزه تو رو خدا كمك

21:

يعني چي نمي ريزه!
يه عكس بذار ببينم شايد من چيزي يادم رفته

22:

منم همینجا گیر کردم کمککککککککککککککککک

23:

راهنمای بازی از سایت
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
آدرس دانلود=http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ggamers.persiangig.com/other/Syberia_2%28www.ggamers.tk%29.rar

پسورد=
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


61 out of 100 based on 36 user ratings 1161 reviews

@