بررسی منابع آبهای زیرزمینی دشت کبوترآهنگ

ارائه مدل بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مهندسی با بهره‌گیری از روش الگوگیری، با تکیه بر ابزار کارآموزی
بررسی عوامل موثر بر مسافرت‌های هوایی و برآورد تابع تقاضای آن
ساخت تصاویر سه‌بعدی از تصاویر دوبعدی پزشکی
بهبود تصاویر بر اساس تبدیل دوبعدی گیبر
پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه مانیتورینگ توزیع شده بی‌درنگ (نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان)
پیاده‌سازی ارتباط شبکه‌های انتقال داده براساس سیستم سیگنالینگ شماره 7
طراحی و پیاده‌سازی پست الکترونیکی، انتقال پرونده و ورود از دور امن
بازشناسی گفتار پیوسته فارسی به کمک شبکه‌های عصبی
ایجاد یک سیستم جمع‌آوری اشیاء اضافی در یک محیط توزیعی شیءگرا
کاربرد بهینه بهره‌برداری از مخازن سدها با استفاده از مدلهای کمی-کیفی
تحلیل پایداری فضای زیرزمینی تلمبه‌خانه سدلار
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری حفریات زیرزمینی در توده سنگهای آهک و دولومیت سازند جهرم
محاسبه نیروی درگ فشاری تحت زوایای حمله مختلف برای موشکهای مافوق صوت
UITableView dequeueReusableCellWithIdentifier: returns nil more than once
Dynamic create a png image iPhone
UINavigationController Back Button not visible, but works
iPhone SDK / Facebook Connect: Using a custom login dialog
How to use drag and drop within a UIScrollView
AudioFileWriteBytes fails with error code -40
iphone - compiler conditional on header
How do I use a default setting from Root.plist?
How to remedy a UINavigationBar overlapping the top of my UIScrollView?
iPhone basic sheet programming?
*
@