بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی در کاهش درد و استفراغ پس از عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در اطفال مراجعه کننده جهت عمل به بیمارستان های

طراحی یک روش غربالگری جهت ارزیابی مقدماتی ریسک گرمایی بر اساس مشاهده واحساس ذهنی کار گران در شرایط آب و هوایی جنوب و مرکز ایران
بررسی اثرات بیش بیان miR-326 بر فعالیت مسیر پیام رسانی Hedgehog و القاء آپاپتوز در سلول های بنیادی لوکمی میلوئیدی مزمن +CD34
بررسی اثرات ورزش ارادی بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های وابسته به مرفین: ارزیابی نقش پروتئین BDNF
دست ورزی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان Rat با لیپوکالین2 (Lcn2) و ارزیابی بقاء آنها دربافت آسیب دیده حاد کلیوی
ارزیابی اعتبار مارکرهای حیاتی جانشین وابسته به زمان در تشخیص های کلینیکی بااستفاده از روش بیزی به صورت نیم پارامتری
نحوه بیان افعال مترادف و دارای تشابه معنایی ????????????,????????????,???????????-??????????, ?????????-????????? در زبان فارسی
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]

بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی در کاهش درد و استفراغ پس از عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در اطفال مراجعه کننده جهت عمل به بیمارستان های
هدف: این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دگزامتازون سدیم فسفات وریدی در کاهش درد واستفراغ پس ازعمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی انجام شد.


بررسی اثرتیمارکوئراستین وویتامین ث برعملکرد حافظه ویادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی 25روزه مسموم باسرب
اهداف ثانویه این مطالعه بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی در کاهش تریسموس و کاهش نیاز به داروی ضد تهوع بعد عمل، مقایسه تاثیر دگزامتازون وریدی قبل ازعمل با حین عمل وبررسی علل مراجعه جهت عمل می باشد.


تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلول های زایای بدوی
روش مطالعه: این مطالعه تحلیلی، مداخله ای، آینده نگرو دوسوکور، بر روی 68 بیمار 5تا15 سالی که تحت عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی برنامه گرفته اند انجام شده هست که بطور اتفاقی با هستفاده از جدول اعداد تصادفی در یکی از 2گروه مطالعه ویا کنترل به ترتیب جهت دریافت دوز منفرد دگزامتازون وریدی 0.5mg/kg یا دارونما تقسیم شدند.


برسس تأثیر برنامه آموزشی بر اساس تئوری سطح تفسیر بر پیشرفت مراحل اتخاذ احتیاط جهت سازگاری با سندرم قبل از قاعدگی
دگزامتازون درگروه کنترل به دوفرم قبل ازعمل وحین عمل تزریق شد واثر اون براستفراغ، درد، تریسموس ومیزان نیاز داروی ضد تهوع پس از عمل دردو گروه مورد بررسی برنامه گرفت و اثر این دو نوع تزریق نیز باهم مقایسه شد.


مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و تحریکات میدان های الکترومغناطیس پالسی بر مارکرهایNTX ، BALP و تعادل در زنان یائسه اوستئوپروتیک اولیه
یافته ها: ازنظر آماریاستفراغ و درد درطی 6ساعت پس از عمل در گروه مطالعه در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود (Pvalue<0.05)ولی تریسموس ونیازبه داروی ضد تهوع درطی 6ساعت پس از عمل در دو گروه اختلاف آماری معناداری را نشان نداد.


بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به داوطلبین سلامت محلات زنجان بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد HIV/AIDS در جمعیت زنجان تحت پوشش
(Pvalue>0.05) ضمن اینکه درمطالعه انجام شده، تفاوت معناداری بین دونوع تزریق حین وقبل عمل دگزامتازون دیده نشد.


طراحی و ساخت داربست بیوهیبرید بر پایه نانوکامپوزیت سه بعدی ابریشم پوشیده شده از نانوالیاف فیبرونکتین با آرایش جهت دار به منظور بررسی عملکر
( Pvalue>0.05) نتیجه گیری: در مجموع برپايه نتایج حاصل از این مطالعه، می توان دگزامتازون وریدی را بطور روتین جهت کاهش هستفراغ ودرد پس از عمل تونسیلکتومی یا آدنوتونسیلکتومی توصیه کرد، ولی تزریق دگزامتازون وریدی جهت کاهش تریسموس ونیازبه داروی ضد تهوع پس از عمل توصیه نمی شود.همچنین در این مطالعه تفاوتی بین دو نوع تزریق حین و قبل عمل مشاهده نشد.


توسعه یک تست نواری حساس با استفاده از بیوسنسور DNA مبتنی بر نانو ذرات طلا برای شناسایی HBV,HCV


اثر تیمار ویتامین C بر وضعیت هیستوپاتولوِژیک کبد در موشهای صحرائی 25 روزه مسموم با سرب


61 out of 100 based on 16 user ratings 741 reviews

تبیین تجارب بیماران در فرآیند پیوند کلیه وطراحی مدل مراقبتی
درک فرآیند نظارت بالینی در پرستاران و طراحی مدل کاربردی
حذف استایرین از هوا با استفاده از روش توام تابش اشعه گاما برروی زئولیت طبیعی ایران و نانو ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس آزمایشگاهی
بررسی ارتباط ناپایداری ژنومی القایی با میزان بیان ژن ATM در لنفوسیت های خون محیطی و تکثیر انکوژن HER2 در بافت سرطانی مبتلایان به سرطان پستان قبل
بررسی تغییرات میزان پلاسمایی استئوکالسین و پروتئین شماره 4 اتصالی رتینول و شناسایی تغیرات تک نوکلئوتیدی در پروموتر ژن استئوکالسین در بیمار
تاثیر اجرای برنامه پیاده روی طراحی شده با رویکرد کل نگر در پرستاری بر میزان فریتین سرم ومشکلات قلبی بیماران مبتلابه تالاسمی ماژور
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
Tooltips in the era of touch
Refactor or Rewrite UI Layer from Scratch
UX - searching null values in a filtered grid
“Correct” way to playback user movement with xlib?
*
@