در پايان شب


در پايان شب



در پايان شب
در پايان شب از تكين جمزه لو
انشارات شادان
اين كتاب داستاني است از دو نسلي كه ديروز جوان بود و امروز پدر يا مادر جواني ديگر...
كتابي بود كه بد نبود در كل از خوندنش پشيمون نيستم



75 out of 100 based on 50 user ratings 575 reviews

@