بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران


بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران
اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل هست : 1 - بررسی و ارائه شرایط ایجاد انحراف بودجه در شرکت و تجزیه و تحلیل شرایط مربوطه.


حسابداری صنعتی پیشرفته
2 - ارائه پیشنهادات لازم در جهت برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دقیقتر و رفع انحرافات قابل کنترل و شفاف نمودن وضعیت درآمد و هزینه شرکت جهت دستیابی به موارد ذیل: الف - افزایش امکانات کسب درآمد از طریق افزایش کارائی و بهره‌برداری مناسب از اطلاعات دقیق با ارائه مستندات کافی.


بودجه - برنامه‌ریزی - درآمدها - هزینه‌ها و فروش
ب - پیش بینی درست میزان توانائی شرکت در پرداخت مالیاتها با برآورد صحیح قیمت تمام شده خاویار، میزان صادرات و فروش .


حسابداری میانه
ج - تامین هزینه‌های جاری شرکت شیلات مربوط به بخش تولی گری که ارتباطی به هزینه تمام شده خاویار ندارد از محل درآمد عمومی تا افزایش هزینه‌های مزبور باعث افزایش قیمت خاویار نگردد.


حسابداری صنعتی - ترجمه فصل اول تا نهم حسابداری صنعتی
3 - آشنا نمودن واحدها و مدیران نسبت به شرایط انحراف و پیشگیری اون.


فصولی از کتاب مدیریت مالی
4 - آگاه نمودن واحدهای بودجه‌ریزی و تشکیلاتی به اهمیت و جایگاه هستفاده از تکنیکهای مناسب بودجه‌ریزی.


اصول و روشهای حسابداری مدیریت
5 - آشنا نمودن واحدها و مدیران با فرهنگ اطلاع رسانی.


قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با هزینه‌های قابل قبول
6 - آگاه شدن واحد امور مالی به اهمیت کنترل سقف بودجه تعیین شده.


مالیات در زمان قاجار

نمایه ها:


60 out of 100 based on 25 user ratings 800 reviews

@