بررسی مقادیر مختلف بذر و تاریخهای بذرپاشی بر عملکرد، در کشت مستقیم برنج


بررسی مقادیر مختلف بذر و تاریخهای بذرپاشی بر عملکرد، در کشت مستقیم برنج
کشت مستقیم برنج یکی از روشهای رایج کشت و کار در دنیا می‌باشد.


تأثیر زمان و مقدار محلولپاشی کود نیتروژن بر تجمع نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد سویا
تقریبا حدود یک سوک کل سطح زیرکشت برنج جهان به صورت مستقیم می‌باشد.


تاثیر تداخل جمعیت طبیعی علفهای هرز بر عملکرد و رشد و نمو سویا
در ایران در مناطقی مثل خوزستان، آذربایجان‌شرقی و غربی، زنجان، ایلام، قزوین و بسیاری از نقاط دیگر % قابل توجهی از برنجکاری به صورت مستقیم می‌باشد.


بررسی سیتوژنتیکی برخی از ارقام موتانت پنبه و هیبریدهای آنها
برای تعیین میزان بذر و تاریخ کاشت در کشت مستقیم کارهای زیادی تاکنون صورت نگرفته هست .


بررسی آندروژنز در جو
بنابراین طرح حاضر به منظور تعیین دقیق میزان بذر مصرفی در هکتار و تاریخ کاشت برای ارقام رایج در سال 1373 در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور - آمل به اجرا درآمد.


بررسی توسعه کانوپی در کانولا
طرح به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در غالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار، فاکتور اصلی رقم (دشت ، طارم و لاین CH21)، فاکتور فرعی تاریخ کاشت (25 فروردین، 4 اردیبهشت و 14 اردیبهشت) و فاکتور فرعی فرعی میزان بذر (60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) بوده هست .


بررسی روابط همبستگی بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه با عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام برنج در سه تاریخ کاشت مختلف
در طول دوره کاشت و داشت و برداشت علاوه بر میزان عملکرد فاکتورهایی نظیر تعداد پنجه، تعداد سابقه در واحد سطح، تعداد پانیکول در واحد سطح، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، تعداد کل دانه در پانیکو، تعداد دانه‌های پر و پوک در پانیکول، طول و عرض دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اندازه‌گیری، تجزیه و مورد ارزیابی برنامه گرفت .


اثر کاشت دیرهنگام و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه رقم سای‏‎‎‏اکرا
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بهترین رقم در این آزمایش رقم دشت با بیشترین تعداد کل دانه در خوشه (150 دانه) و بیشترین تعداد دانه پر در خوشه (124 دانه) و متوسط عملکرد 6344 کیلوگرم در هکتار می‌باشد.


بررسی اثرات متقابل ازت و بر بر روی خواص کمی و کیفی آفتابگردان روغنی
رقم دشت بیشترین شاخص برداشت را نیز نسبت به دو رقم دیگر دارا بود.

بهترین تاریخ کاشت ، 25 فروردین با متوسط عملکرد 5822 کیلوگرم در هکتار بهترین نتیجه را داده هست .

مناسب‌ترین میزان بذر، 120 کیلوگرم در هکتار با متوسط عملکرد 5649 کیلوگرم در هکتار بوده هست .
59 out of 100 based on 64 user ratings 739 reviews

@