بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق بدنبال این هست که با تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به هستخراج معیارهایی نماید و از طریق سرمایه گذاران را قادر نماید تا سهام شرکتها را با یکدیگر مقایسه کرده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری خریداری نمایند.


ترجمه فصول 27-25-23 از کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته
هدف کلی این تحقیق این هست که آیا بین متغیرهای سود حسابداری و بازده هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشهرستان تهران ارتباط معنی‌داری وجود دارد یا خیر؟

ترجمه فصول 6-5 از کتاب مالیه برای مدیران


56 out of 100 based on 51 user ratings 526 reviews

@