ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی دلمه پنیر تازه پنیر رسیده)


ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی دلمه پنیر تازه پنیر رسیده)
در این تحقیق باکتری های انتروکوکوس ایزوله شده از شیر گوسفند، دلمه، پنیر تازه و پنیر رسیده لیقوان مورد بررسی برنامه گرفتند.


شناسایی منشاء گون های شیر با استفاده از تکنیکهای مولکولی
از میان 1011 باکتری ایزوله شده، باکتری های مشکوک به انتروکوکوس به لحاظ ویژگی های فنوتیپی، از نظر خواص بیوشیمیایی ) رشد در 2 ، 4 ، 6/5 % نمک کلرید سدیم و درجات مختلف دما و pH مورد آزمون برنامه گرفتند.


شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی جدایه های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت فرنگی در شمال ایران
نتایج نشان داد، حدود 161 باکتری بیشترین مشابهت را از تمام جوانب به انتروکوکوس داشتند.


اهمیت اقتصادی و ایمنی زیست داروها
بر این پايه ابتدا 01 باکتری به عنوان نماینده برای تشخیص دقیق تر با هستفاده از روش های مولکولی)پرایمر های Universal مورد بررسی و سپس انتروکوکوس های شناسایی شده با هستفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه های فاسیوم و فکالیس مورد تایید واقع شدند.


اهمیت بیان ژن فتوسنتزی روبیسکو در غلاف کلزا
انتروکوکوس های شناسایی شده سپس از لحاظ مقاومت به ده نوع اونتی بیوتیک متداول ampicillin

ایجاد گیاه زینتی آلسترومریا رقم White Queen عاری از ویروس TSWV توسط روش ریزازدیادی
نمایه ها:


75 out of 100 based on 40 user ratings 1115 reviews

@