بررسی تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران


بررسی تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران
اغلب در بحث مشارکت پرسنل در بودجه‌بندی به مکانیزم انگیزشی اون، یعنی ایجاد انگیزه بوسیله احساس رضایت و خشنودی از نقش داشتن در برنامه‌ریزی، که ممکن هست بر عملکرد افراد اثرگذار باشد، توجه می‌گردد.


حسابرسی تجزیه و تحلیلی
و به مکانیزم آگاهی‌بخشی اون، شامل تحصیل و بکارگیری اطلاعات و درک الزامات کار، توجهی نمی‌شود.


حسابرسی
اونچه در این پژوهش بیشتر مد نظر هست بار اطلاعاتی مترتب بر مشارکت در بودجه‌بندی می‌باشد و اطلاعات مربوط به کار بعنوان یک متغیر واسطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


ترجمه فصل شانزدهم از کتاب اصول حسابداری صنعتی
ابتدا ارتباط مشارکت در بودجه‌بندی با اطلاعات مربوط به کار و سپس رابطه اطلاعات با عملکرد مدیران بررسی می‌گیرد.


گزارشی درباره هزینه‌یابی نهایی
فرضیات زیر در این پژوهش مورد آزمون برنامه گرفته‌اند: فرضیه اول: مشارکت در بودجه‌بندی رابطه‌ای با اطلاعات مربوط به کار ندارد.


حسابداری میانه (2)
فرضیه دوم: اطلاعات مربوط به کار رابطه‌ای با عملکرد ندارد.


ترجمه قسمتی از کتاب مطالعاتی در تجزیه و تحلیل هزینه
فرضیات فوق یکبار با فرض نرمال بودن توزیع متغیرها (مشارکت ، اطلاعات مربوط به کار و عملکرد) با روش ضریب همبستگی خطی و توزیع T.student و بار دیگر با فرض نرمال نبودن توزیع متغیرها با روش ضریب همبستگی رتبه‌ای (اسپیرمن) و توزیع مربوطه مورد آزمون برنامه گرفت ، که با اطمینان بیش از 99 % رد شدند.


ترجمه شش فصل از جلد اول مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی
بنابراین می‌توان با اطمینان بیش از 99 % ادعا کرد که بین مشارکت در بودجه‌بندی و اطلاعات مربوط به کار و بین اطلاعات مربوط و عملکرد مدیر همبستگی قابل ملاحظه وجود دارد.


روش هزینه‌یابی در صنایع مس - بررسی روش حسابداری صنعتی شرکت ملی صنایع مس ایران
و با توجه به مثبت بودن ضرایب همبستگی بین اونها (r23 و r12) می‌توان فرمود : مشارکت در بودجه‌بندی با اطلاعات مربوطه رابطه مستقیم دارد و همچنین اطلاعات مربوط به کار ارتباط مستقیم با عملکرد مدیر دارد.

بعبارتی دیگر می‌توان ادعا کرد که هر چه مشارکت مدیر در بودجه‌بندی افزایش یابد، اطلاعات کاری وی افزایش می‌یابد و این افزایش اطلاعات منجر به بهبود عملکرد وی می‌گردد.

همچنین با توجه به نتایج مدل تجزیه و تحلیل مسیر همبستگی، تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد شامل دو بخش می‌باشد.

بخش غیرمستقیم اونکه همان (P23.r120/1896) می‌باشد و نتیجه فوق را تایید می‌نماید.

((یعنی مشارکت از طریق یک متغییر واسطه که همان اطلاعات مربوط به کار باشد، بر عملکرد تاثیر می‌گذارد.)) بخش مستقیم اون (P310/2424) را می‌توان اثر انگیزشی مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد به حساب آورد.

یافته‌های این تحقیق تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد مدیران در صنعت نفت ایران را هم از طریق مکانیزم آگاهی‌بخشی و هم از طریق مکانیزم انگیزشی تایید می‌نماید.
50 out of 100 based on 45 user ratings 370 reviews

@