تاریخ ادبیات ایران


تاریخ ادبیات ایرانتاریخ ادبیات ایران
با درود بر سروران گرامي و دوستان ارجمند و با اجازه مديران محترم تالار
ادبيات اين داراي ريشه و بافت قديمي و زيباي است كه بايستي در ان به كند و كاو مشغول شد تا بتوانيم شاعران بزرگ و نامداري را بجويم كه پايه اين ادبيات را به وجود اوردند. اميدواريم دوستان در اين تاپينك همراه ما باشند تا هر چه بيشتر بتوانيم در اين امر همراهي داشته باشيم..
اگر بخواهيم به سر فصلهاي از ادبيات ايران از ابتداد اشاره كنيم ادبيات ايران به ۱۲ بخش تقسيم مي شود/
۱-از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري
۲-قرن چهارم، عصر ساماني و بويي
۳-قرن پنجم و ششم عصر غزنويان و سلجوقيان و خوارزمشاهيان
۴-وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم
۵-قرن نهم دوره تيموري (782 ـ 907 هجري)
۶-از آغاز قرن دهم تا ميانه قرن دوازدهم عهد صفوي (907 ـ 1148)
۷-از ميانه قرن دوزادهم تا اواسط قرن چهاردهم دوره افشاري و زندي و قاجاري و مشروطيت
۸-قصيده
۹-غزل
۱۰-قطعه
۱۱-شناخت شاعران
۱۲ -نثر نويسان

مقدمه...فصل اول..
مقدمه

دولت ساساني با شكستهاي پياپي سپاهيان ايران از لشگر مسلمانان در جنگهاي ذات السلاسل(12هجري) و قادسيه(14 هجري) و جلولاء(16 هجري) و نهاوند(21 هجري) واژگون شد، و نفوذ مداوم مسلمين در داخله شاهنشاهي ايران تا ماوراءالنهر كه تا اواخر قرن اول هجري بطول انجاميد، سبب استيلاي حكومت اسلامي بر ايران گرديد و ايرانيان براي قروني تحت سيطره اعراب درآمدند.

نفوذ لغات عربي در لهجات ايراني

پيداست كه اين نفوذ سياسي و ديني و همچنين مهاجرت برخي از قبايل عرب بداخل ايران و آميزش با ايرانيان و عواملي از اين قبيل باعث شد كه لغاتي از زبان عربي در لهجات ايراني نفوذ كند. اين نفوذ تا چند قرن اول هجري بكندي صورت ميگرفت و بيشتر ببرخي از اصطلاحات ديني (مانند: زكوة، حج، قصاص...) و اداري (مانند: حاكم، عامل، امير، قاضي، خراج...) و دسته? ای از لغات ساده كه گشايشي در زبان ايجاد ميكرد يا بر مترادفات ميافزود (مانند: غم، راحت، بل، اول، آخر...) منحصر بود و حتي ايرانيان پاره?اي از اصطلاحات ديني و اداري عربي را ترجمه كردند مثلاً بجاي «صلوة» معادل پارسي آن «نماز» و بجاي «صوم» روزه بكار بردند.

در اين ميان بسياري اصطلاحات اداري (ديوان، دفتر، وزير...) و علمي (فرجار، هندسه، استوانه، جوارشنات، زيج، كدخداه...) و لغات عادي لهجات ايراني بسرعت در زبان عربي نفوذ كرد و تقريباً بهمان نسبت كه لغات عربي در لهجات ايراني وارد شد از كلمات ايراني هم در زبان تازيان راه يافت.

بايد بياد داشت كه نفوذ زبان عربي بعد از قرن چهارم هجري و خصوصاً از قرن ششم و هفتم ببعد در لهجات ايراني سرعت و شدت بيشتري يافت.

نخستين علت اين امر اشتداد نفوذ دين اسلام است كه هر چه از عمر آن در ايران بيشتر گذشت نفوذ آن بيشتر شد و بهمان نسبت كه جريانهاي ديني در اين كشور فزوني يافت بر درجه محبوبيت متعلقات آن كه زبان عربي نيز يكي از آنهاست، افزوده شد.

دومين سبب نفوذ زبان عربي در لهجات عربي در لهجات ايراني خاصه لهجه دري، تفنن و اظهار علم و ادب بسياري از نويسندگانست از اواخر قرن پنجم به بعد. جنبه علمي زبان تازي نيز كه در قرن دوم و سوم قوت يافت از علل نفوذ آن در زبان فارسي بايد شمرده شد.

اين نفوذ از حيث قواعد دستوري بهيچ روي (بجز در بعض موارد معدود بي اهميت) در زبان فارسي صورت نگرفته و تنها از طريق مفردات بوده است و حتي در مفردات لغات عربي هم كه در زبان ما راه جست براههاي گوناگون از قبيل تلفظ و معني آنها دخالتهاي صريح شد تا آنجا كه مثلاً بعضي از افعال معني و وصفي گرفت (مانند:لاابالي= بي?باك. لايعقل= بي?عقل، لايشعر= بي?شعور، نافهم...) و برخي از جمعها بمعني مفرد معمول شده و علامت جمع فارسي را بر آنها افزودند مانند: ملوكان، ابدالان، حوران، الحانها، منازلها، معانيها، عجايبها، مواليان، اواينها...

چنانكه در شواهد ذيل مي?بينيم:
ببوستان ملوكان هزار گشتم بيش گل شكفته برخساركان تو ماند
(دقيقي)

وگر بهمت گويي دعاي ابدالان نبود هرگز با پاي همتش همبر
(عنصري)

گر چنين حور در بهشت آيد همه حوران شوند غلمانش
(سعدي)

زنان دشمنان در پيش ضربت بياموزند الحانهاي شيون
(منوچهري)

بيابان درنورد و كوه بگذار منازلها بكوب و راه بگسل
(منوچهري)

من معانيهاي آنرا ياور دانش كنم گر كند طبع تو شاها خاطرم را ياوري
(ازرقي)

گذشته از اين نزديك تمام اسمها و صفتهاي عربي را كه بفارسي آوردند با علامتهاي جمع فارسي بكار بردند (مانند: شاعران، حكيمان، زائران، امامان، عالمان. نكتها، نسخها، كتابها...)

بدين جهات بايد گفت لغات عربي كه در زبان فارسي آمده بتمام معني تابع زبان فارسي شده و اصولاً تا اواخر قرن پنجم جمعهاي عربي نيز بنحوي كه امروز ميان ما معمول است تقريباً مورد استعمالي نداشته است

از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري


آغاز ادب فارسياگر چه ادبيات پهلوي در برابر نفوذ و رسميت زبان عربي اندك اندك راه ضعف و فراموشي مي?پيمود ليكن لهجات محلي ديگر ايران با آميزش با زبان عربي آماده ايجاد ادبيات كامل و وسيعي ميگرديد و از آنجمله بود لهجه آذري، لهجه كردي، لهجه فارسي (معمول در فارس)، لهجات مركزي ايران، لهجه طبري، لهجه گيلي و ديلماني، لهجه سگزي، لهجه خراساني، لهجه سغدي، لهجه خوارزمي و جز آن.

لهجه عمومي مشرق ايران و شعب آن از اين ميان ثروتمندترين لهجه? هاي ايراني بود و چون بازمانده لهجه? هاي ادبي مهمي مانند پهلوي اشكاني (پهلوي شمالي)، سغدي قديم، تخاري و خوارزمي قديم بود بزودي و با كوچكترين رسميت سياسي مي?توانست بهترين وسيله ايجاد ادبيات جديدي در ايران گردد و اين امر خوشبختانه بياري يعقوب سر ليث صفار(254ـ265) مؤسس سلسله مشهور صفاري در اواسط قرن سوم هجري بشرحي كه در تاريخ سيستان بتفصيل آمده است صورت گرفت و با ظهور شاعراني مانند محمد بن وصيف سگزي دبير يعقوب و بسام كورد(كرد) از خوارج سيستان كه بصلح نزد يعقوب رفته بود و محمد بن مخلد سگزي از فاضلان عهد يعقوب نخستين اشعار عروضي پارسي سروده شد.
قرن چهارم، عصر ساماني و بويي
اهميت قرن چهارم در علوم و ادبيات
قرن چهارم بر تارك تاريخ ايران چون تاجي درخشنده است كه بانواع گوهرهاي تابان مزين باشد. اين گوهرهاي درخشان علم و ادب مردان بزرگي مانند محمد بن زكرياي رازي و ابو نصر فارابي و احمد بن عبدالجليل سگزي و ابونصر عراق و علي بن عباس مجوسي اهوازي و ابوسهل مسيحي و رودكي و شهيد بلخي و دقيقي و ابن العميد و ابن عباد و قابوس و بديع الزمان همداني و ابوبكر خوارزمي و بسياري از رجال نامبردار مانند ايشانند كه فرصت شمارش همه آنان در اين وجيزه نيست. در پايان اين قرن سه تن از مفاخر عالم انساني يعني ابوريحان بيروني و ابوعلي بن سينا و ابوالقاسم فردوسي وارث همه ترقيات و پيشرفتهاي ايرانيان در علوم و ادبيات شدند و قسمتي از آغاز قرن پنجم را نيز بنور وجود و آثار گرانبهاي خود روشن داشتند.

اين قرن همانطور كه دوره بلوغ علوم اسلامي و ادب عربي است بهمان نحو هم مهمترين و بارآورترين عهد ادب فارسي و عصر ظهور گويندگان بزرگ و فصيح در نواحي شرقي ايرانست. در نواحي ديگر ايران اگر چه گويندگاني مانند قابوس و مسته مرد(شاعر طبري زبان) و بندار رازي و منطقي رازي و غضائري رازي پديد آمده و بعضي از آنان تا اوايل قرن پنجم نيز زيسته و شاعري كرده? اند ليكن عده آنان و اهميت ايشان بدرجتي نيست كه بتوانيم آنانرا همپايه شاعران خراسان و ماوراءالنهر يعني حوزه فرمانروايي سامانيان بدانيم.
قرن چهارم....
رودکيبزرگترين و مشهورترين شاعر دوره ساماني، ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکي، از اهالي رودک از قراي سمرقند بود. وي نخستين شاعر مهم زبان دري و در حقيقت پدر شعر دري محسوب مي شود و کساني که پيش از او بفارسي شعر گفته اند اشعارشان زياد نبوده و از حيث رواني و استحکام نيز بپاي اشعار رودکي نميرسيده است.با وجود اينکه بعضي از کساني که درباره زندگي اين شاعر نوشته اند اساساً به نابينائي او اشاره نکرده اند؛ اما نويسندگان زيادي چه آنهايي که بزمان رودکي نزديک بوده اند و چه آنهايي که بعدها در اين مورد نوشته اند، در اينمورد صراحت دارند. هر چند تشبيهات و توصيفات دقيق و لطيفي که در اشعار رودکي هست انسان را در کوري او دچار ترديد ميکند، ليکن در نابينائي او نبايد مردد بود. حتي بنا بر نظر محققان، اينکه وي کور مادرزاد بوده مسلم شده است.در مورد قدرت حافظه او گفته اند که در هشت سالگي تمام قرآن را از بر داشت و در اين سن به شعر گفتن پرداخت و معاني دقيق ميگفت. آوازي خوش و دلکش داشت و بسبب داشتن صداي خوب به نوازندگي پرداخت و از شخصي بنام بختيار که استاد موسيقي بود نواختن بربط را آموخت و در آن مهارت زيادي کسب کرد.وقتي رودکي به دربار امير نصر بن احمد ساماني راه يافت مورد تشويق و اکرام برنامه گرفت و اين پادشاه که شيفته ذوق و قريحه او شده بود، هداياي فراوان و مال بسيار به او بخشيد و او را آسوده و توانگر کرد. رودکي نيز گذشته از قصايد بسياري که در ستايش امير گفت کتاب کليله و دمنه و چند داستان ديگر را به فرمان او بشعر درآورد.رودکي شاعري بزرگ و پرمايه بود و نه فقط شاعران معاصر او بلکه اکثر شاعراني که بعد از او آمدند نيز بفضل و برتري او ابرنامه کرده اند و او را سلطان شاعران و استاد شاعران مي شمرده اند. گذشته از اين، از حيث مقدار شعر نيز شاعران ديگر بپاي او نميرسيدند.از آثار بجا مانده چنين بر مي آيد که اشعار او صد دفتر مي شده و يکي از شاعران قرن ششم ادعا کرده است که اشعار او را شمرده و آنرا از يک ميليون و سيصد هزار بيت هم افزون ديده است. شايد اين رقم خالي از مبالغه نباشد؛ اما افسوس که از اشعار بسيار اين شاعر اکنون به اندازه هزار بيت هم باقي نمانده است.رودکي شاعري توانا و داراي طبعي سرشار بوده است؛ در وصف احوال و مناظر قدرت عجيبي نشان داده است و تشبيهات و توصيفات دقيقي در اشعار خود بکار برده است، و بعضي از نويسندگان بهمين علت گفته اند که شاعر در قسمت اول عمر خود بينا بوده است.گذشته از شاعري رودکي در نواختن چنگ و بربط نيز مهارت تمام داشته و ظاهراً در مجالس امير نصر و رجال دولت ساماني بسبب همين ذوق و هنر خويش عزت و حرمت بسيار پيدا کرده است.مشهور است که سخن او در امير تأثير بسيار داشته و ابوالفضل بلعمي وزير معروف نيز در عرب و عجم براي او نظيري نمي شناخته است.وفات رودکي بسال 329 هجري قمري اتفاق افتاده است.
قرن چهارم...
محمد بن زکرياي رازي

ر " رازي" شهرت " ابوبکر محمد بن زکريا " معـروف به جاليـنوس عـرب 251 - 313 هجري قمري از بزرگـترين دانـشمندان ايراني، بزرگـترين طـبـيب باليـني اسلام و قـرون وسطي، فـيزيکدان، عـالم کـيميا ( شيمي ) و فيلسوف صاحب استـقلال فکر است که از زندگي وي چندان اطلاعـي در دست نـيست. ظاهرا در ري رياضيات، فلسفه، نجوم و ادب را فرا گرفت. احتمالا در جواني به تحصـيل کيـميا مشغـول شد و بعـد به سبب بـيـماري چشم به تحصيل طب پرداخت و در اين عـلم شهرت فراوان يافت و حوزه درسش بلند آوازه شد. در خدمت ابوصالح منصوربن اسحاق ساماني، حاکم ري، رياست بـيمارستان جديدالتاسيس آنجا را يافت. بعـدها در بغـداد رئيس بيمارستان بود. به سبب شهرت فراوانش فرمانروايان مختـلف او را به دربار خود دعوت مي کردند. رازي صاحب اخلاق نيکو و رفـتار پسنـديده بود و با بـيماران به مهرباني و عـطوفت رفـتار مي کرد و در حق فـقرا و ضعـفا اعـانـت مي کرد. عـده اي تاليـفات او را تا 198 و عـده ديگر کتاب هاي منسوب به او را تا 237 بر شمرده اند. از آثارش در طـبـيعـات، رياضيات، نجوم و شناخت نور چيـزي به يادگار نمانده است. رازي در طب به جنـبه هاي عـلمي اکتفا نمي کرد، بلکه به تمام معـني طـبـيب و در علم و عمل طب استاد مسلم بود. يادداشتهاي وي که در آنها با کمال دقت بهبودي بيماران خود را توصيف کرده است در دست است. معـروفتـرين اثرش در علم طب کتاب " حلوي " است. آثار ديگرش در اين رشته کتاب الطب الملوکي و کتاب منصوري است. بعـلاوه، رسالا تي در باب بعـضي امراض دارد که معـروفترين آنها کتاب الجدري و الحصبه است که مورد اعجاب و تحسين اروپايي ها بوده است و از بهترين رساله هاي طبي قديم به حساب مي آيد. رساله اي هم دربارهً سنگ مثانه و کليه دارد که به زبان فرانسه در لندن منـتشر شده است.

رازي در فلسفه و الهيات و ماوراء الطـبـيعـه و مجادلات مذهبي و فـلسفي نيز کتـبي نوشته است. آثار فـلسفي رازي قرنها در دست فراموشي بود، تا آنکه در قرن بـيستم ميلادي اهميت آنها ديگر بار مورد توجه برنامه گرفت. بر طبق مقاله دايرة المعـارف اسلام در باب رازي، وي مدعـي است که اغـلب فلاسفه قديم پـيشتر رفته است و حتا خود را برتر از ارسطو و افلاطون مي داند. در طب هم پايه بقراط است و در فلسفه مقامش نزديک به سقراط.

رازي در اواخر عـمر در نـتـيجه مطالعـه زياد دربارهً کيمياگري به بـيماري چشم مبتلا و بالاخره کور شد و در سال 313 هجري قمري درگذشت
قرن چهارم....
شهيد بلخيابوالحسن شهيد بن حسين بلخي از برجسته ترين دانشمندان، متکلمان و شاعران دوره ساماني است که به فارسي و عربي شعر ميگفته است. از آنچه درباره وي نوشته شده است، چنين بر مي آيد که اغلب اوقات مشغول مطالعه و خواندن کتاب بوده است.در جوامع الحکايات عوفي که در سال 630 هجري قمري تأليف شده، چنين نقل شده است که: "شهيد شاعر روزي نشسته بود و کتابي ميخواند، جاهلي نزديک او آمد و سلام کرد و گفت: خواجه تنها نشسته اي؛ گفت اکنون تنها شدم که تو آمدي." شهيد در مسائل فلسفي صاحب نظر بوده است و در اينگونه مباحث بين او و محمد ذکريا رازي مذاکراتي هم روي داده است.شهيد در غزل سرائي شهرت داشته و خط نيز خوب مي نوشته است. از اشعار او مقدار زيادي باقي نيست، اما از آنچه باقي مانده است ميتوان بر وسعت فکر و قدرت قريحه او پي برد.شهيد با رودکي معاصر و ظاهراً معاشر بوده است، اما پيش از رودکي بسال 325 هجري قمري درگذشته است. رودکي در مرثيه او قطعه مشهور و لطيف زير را سروده است.کاروان شهيد رفت از پيش

وان ما رفته گير و مي انديش

از شمار دو چشم يک تن کم

وز شمار خرد هزاران بيش
قرن چهارم.....
دقيقيابومنصور محمد بن احمد دقيقي، از شاعران نامي دوره ساماني است. دقيقي که بگفته بعضي اهل طوس است، در عصر منصور بن نوح و پسرش نوح بن منصور ساماني ميزيست و با امراء چغانيان نيز که دست نشانده سامانيان بودند ارتباط داشت.دقيقي از جمله شاعراني است که قبل از فردوسي در صدد نظم شاهنامه برآمد، اما از شاهنامه او جز هزار بيت که در وقايع عهد گشتاسب و ظهور زرتشت و بهمان وزن شاهنامه است چيزي باقي نمانده؛ و آنرا نيز فردوسي بمناسبت خوابي که ديده است بخواهش دقيقي در شاهنامه خويش نقل کرده است. ابيات دقيقي، رواني و استحکام اشعار فردوسي را ندارد و با شاهنامه استاد طوس چندان در خور مقايسه نيست.چنانکه از گفته فردوسي بر مي آيد، دقيقي فرصت بپايان رسانيدن شاهنامه را نيافته است و در جواني بدست بنده اي کشته شده است. بجز اين هزار بيت شاهنامه، دقيقي اشعار ديگري هم از نوع قصيده و غزل داشته که جز مقدار کمي از آن باقي نمانده است.از دو بيت زير که جزء يکي از غزلهاي اوست چنين بر مي آيد که وي آئين زردشتي داشته است:دقيقي چاره خصلت بر گزيده ست

بگيتي از همه خوبي و زشتي

لب ياقوت رنگ و ناله چنگ

مي چون زنگ و کيش زردهشتيو در طي داستان گشتاسب و ظهور زرتشت هم که نظم کرده است، علاقه او بدين زرتشتي آشکار است. قطعات و غزليات مختصري که از او باقي مانده است، محکم و متين است و پيداست که با وجود جواني شاعري استاد بوده است.دقيقي در سال 367 هجري قمري در جواني بدست غلامي بقتل رسيد
شاعران و پيشرفت علمي و ادبي در قرن چهارم..

تاریخ ادبیات ایران
ابوريحان بـيـروني

ابوريحان محـمد بن احـمد خوارزمي از نوابغ و دانشمندان بزرگ ايران در سال 362 هـجري قـمري در منـطقه خارج از شهـر خوارزم بدنـيا آمد، و به هـمين دليل او را "بـيـروني" لقـب دادند. در نوجواني نـزد يکي از اميرزدگـان ، دانشمند معـروف به ابونصر عـراق (از خاندان آل عراق) به تحـصيل مثـلثات کروي و دانش رياضي پـرداخت و با حـمايت مالي هـمين فرد بود که توانست نزد استادان مخـتـلف به فراگـيري عـلوم و دانش هاي زمانه خود هـمچـون طب و فـلسفه بپـردازد. در جـواني به دربار سلسله خوارزمشاهـيان، که اهـل عـلم و ادب و حامي و مشوق دانشمندان و اديـبان بودند، پـيوست. پس از انـقراض دوران زمامداري اين سلسله به ري رفت و در مباحثات رياضي با دانشمندان آن ديار شرکت کرد. حاصل گـفت و گـوهاي عـلمي بـيروني با اين دانشوران در کـتاب " مقاليد عـلم الهـيئت " آورده شده است.

ابوريحان سپس به جرجان(گـرگـان) و به دربار قابوس بن وشمگـير، پادشاه آل زيار رفـت و به پاس حمايت قاموس، کـتاب مشهـور خود به نام " آثارالباقـيه" را به نام وي تاليف کرد. در هـمين دوره بود که به اکـتـشاف نجـومي و رصد ستارگـان پرداخت و طول و عرض جـغـرافـيايي جرجان را محاسبه کرد.

بـيروني در اوايل سال 394 از جرجان به خوارزم رفـت و مدتي با ابوعلي سـينا و ساير دانشمندان دربار عـلي بن ماًمون خوارزمشاه به بحث علمي پـرداخت. ماًمونيان، که شاخه اي از سلسله خوارزمشاهـيان به حساب مي آيند (و آنها را خوارزم شاهان ماًموني نيز مي نامند)، در دانش دوستي و ادب پـروري شهـره بودند. وجود وزيري اهـل فضل در دستگـاه مأمونيان به نام ابوالحسن احمد بن محمد سهـيلي باعث رونق ادب و دانش شد و فضايي بسيار مطلوب براي رشد عـلم و اکتـشافات و اخـتراعات فراهـم آمد.

با حمله غـزنويان و به پايان آمدن دوران خوارزمشاهـيان، ابوريحان با سپاهـيان سلطان محـمود غـزنوي از خوارزم به غـزنـين رفت و تا سال درگـذشت خود مقـيم اين شهـر بود. به عـبارت ديگر ابوريحان 32 سال از عـمر پربار خويش را در دربار سلطان محـمود، سلطان مسعـود و سلطان مودود گـذراند.

شهـرت عالمگـير ابوريحان در مدت اقامتـش در هـند در معـيت غـزنويان باعث گـرديد عـليرغـم آن که هـنديان سپاهـيان غـزنوي را دشمن خود مي پـنداشـتـند مقام و مرتـبه اش را گـرامي دارند. ابوريحان در اين مدت زبان سانسکريت و عـلوم و دانش هـنديان را فرا گـرفت و برآيـند پژوهـش هاي خود را در کتابي به نام " کـتاب الهـند " درآورد که منـبعـي موثـق براي شناخت مکاتب و عـقايد هـنديان است. وي هـمچـنين کـتابي دربارهً نجـوم و رياضيات از سانسکريت به فارسي برگـرداند که عـنوان آن " زيج سند هـند " است.اختراعات، اکـتشافات و پـژوهـش هاي ابوريحان:

اصل تسطيح کره و ترسيم نقـشه هاي جـغرافـيايي
چاه آرتـزين ( عليرغـم ادعاي غـربـيان در نسبت دادن اين کشف به خود، ابوريحان در آثارالباقيه مفصلا به آن پرداخته)
ترازوي ابوريحان که از دقـيق ترين ترازوهاي تاريخ عـلم است
اصل نجومي تسوية البـيوت
اصل نجـومي مطرح شعـاع
سير نور و صوت
محاسبه مساحت، محيط و قطر کـره زمين
طول و عـرض جـغـرافـيايي و سمت قـبلهً بـلاد
چـگـونگي تعـيـين قـله و ساحت محـراب مسجـد
رصد ميل کلي و ميل اعظم در نجوم
حرکت زمين
حرکت وسطي و اوج خورشيد
خاصيت فيزيکي الماس و زمرد
جزر و مد رودها و نهـرها
اشکال هـندسي گلها و شکـوفه ها
امکان ايجاد خلاء
پـژوهـش در مورد چگـونگي توليد عسل
رصد خسوف و کسوف
پـژوهـش تاريخي در مورد سلسله ساسانيان
تـنظيم خانه هاي شطرنج
ساخت افزارهاي ويـژه رصدي ( سه ميله، شاقول، ... )
ساخت کرهً جـغـرافـيايي
طرح نظريهً وجود قارهً آمريکا

قرن چهارم....
ابن سينا

ابوعبيد جوزجاني که يکي از شاگردان مقرب و ياران هميشگي ابن سينا بوده است از قول استادش زندگينامه او را چنين روايت مي کند:

« پدرم عبدالله پسر حسن پسر علي ابن سينا از اهالي بلخ بود. در زمامداري امير نوح ساماني به سوي بخارا نقل مکان کرد و در دهکده اي از توابع بخارا سکني گزيد و به برزگري و کشاورزي پرداخت. در آن ايام با دختري ستاره نام در دهکده افشنه که جز همان دهستان بود، ازدواج کرد. من در سال 259 خورشيدي (980 ميلادي) به دنيا آمدم. بعد از مدت زماني پدرم به شهر بخارا آمد، مرا به مکتب برد و به دست استاد (که گويا ابوبکر برقي بوده است) سپرد. درس قرآن و ادبيات را شروع کردم و در ده سالگي قرآن را حفظ نموده و در ادبيات مقامي کسب کردم که همدرسانم را تحت الشعاع برنامه داده بودم. با کمال جديت نزد اسماعيل زاهد فقه روي آوردم و در اين رشته رشته به حدي رسيدم که مفتي حنفيان بخارا شدم. در همان زمان حساب را پيش يکي از سبزي فروشها که در علم حساب توانا بود فرا گرفته و رياضي را از استادي به نام محمد مساح کسب نمودم. ديري نگذشت که شخصي به نام عبدالله ناتلي به شهر ما آمد؛ او خود را فيلسوف معرفي کرد و پدرم وي را در خانه خود جا داد و از او خواهش کرد که مرا تعليم دهد. کتاب ايساغوجي را پيش وي خواندم و هر مسئله اي را که استاد شرح مي داد، من بهتر از او تفسير مي کردم. در مدت زماني اندک توانستم در علم منطق، سرمايه زيادي کسب کنم. کتاب اقليدس را نيز نزد ناتلي شروع کردم، پنج يا شش شکل آن را تشريح کرد، بقيه مشکل را خود حل کردم. اين بار کتاب ديگري را مورد مطالعه برنامه دادم و ديگر نيازي به ناتلي نمانده بود. ناتلي از ما جدا شد، بعد از علم منطق و هندسه و فلکيات، که از ناتلي و غيره فرا گرفته بودم؛ به فراگيري علوم طبيعي و ماوراء الطبيعه و علوم طب پرداختم. کتاب ماوراء الطبيعه تأليف ارسطو را پيدا کردم، ديدم بسيار مشکل است. چهل بار از اول تا به آخر خواندم و تمام مندرجاتش را حفظ کردم، اما چيزي از محتواي آن نفهميدم. تا روزي در بازار صحافان بخارا به سمساري برخوردم، کتابي در دست داشت، گفت: ابوعلي اين کتاب را بستان که بسيار ارزان است و صاحبش آن را از سر نيازي که به مال دارد ميفروشد. کتاب را به سه درهم خريدم و به خانه آوردم. کتاب يکي از تأليفات فارابي و شرح ماوراءالطبيعه ارسطو بود. آن وقت بود که به کمک اين کتاب ارزشمند، مشکلات علم ماوراءالطبيعه همگي بر من روشن شد. در زمينه علم طب بسياري از کتاب هاي طبي را که در آن روزگار متداول بود، مطالعه کردم ديدم علم طب بسيار مشکل نيست.

بسيار زود در اين باره نيز پيشرفتهايي حاصل شد، که از ساير اطباي وقت پيشي گرفتم و شروع به مداواي بيماران کردم. در طب علمي تجاري بر من کشف شد که بسياري از نظريات مندرج در کتاب ها را وارونه ديدم. در آن ايام که با طب سر و کار داشتم شانزده سالم بود. اين را نيز بايد يادآوري کنم که پدرم عبدالله و برادرم، که از من بزرگتر بود، گرويده باطني بودند. اکثر اوقات بر سر مباحث نفس و عقل، که از فرقه اسماعيليه تلقين گرفته بودند، به بحث و جدل مي پرداختـند. من گوش مي دادم، اما مرام و جدل آنان را نمي پسنديدم و وقتي که مرا دعوت به گرويدن به فرقه خود نمودند ابا ورزيدم.»

ابوعبيد جوزجاني به روايتش ادامه مي دهد و مي گويد:

« هنگامي که ابن سينا در سن هفده سالگي بود، اتفاقاً امير نوح بن منصور ساماني، که زمامدار بخارا بود، بيمار شد. طبيبان بزرگ بخارايي با به بالين امير دعوت کردند. اين سينا جوان هم خود را در ميان آنان جا زد و به عيادت امير رفت». خود او در اين باره مي گويد: « طبيبان همگي از تشخيص بيماري درماندند. خدا را شکر که تشخيص من درست از آب درآمد و مداواي من اثر رضايت بخش بخشيد و امير به زودي شفا يافت.»

گويند بيماري امير نوح ساماني چنان بود که جملگي عضلاتش چنان سخت و سفت شده بود که توان حرکت را به کلي از او سلب کرده و ياراي هيچ حرکتي نداشت. طبيباني که به بالينش رفتند از علاج درمانده و سپر انداختند. ابن سيناي جوان بعد از معاينه دقيق دستور داد که حوض حياط امير را مملو از ماهي رعاده (لرز ماهي) کنند. امير را لخت کرده و در قفس چوبين برنامه داد و در وسط حوض جا داد. در اثر نيروي الکتريسيته اي که از ماهي رعاده توليد مي شود و با جسم امير تماس مي گرفت، امير به کلي از بيماري سفتي عضلات نجات يافت. ناگفته نماند که در هر ماهي رعاده قدرت توليد الکتريسيته به سي ولت مي رسد. از اين رو پيداست که ابوعلي سينا يک هزار سال قبل از پيدايش روش معالجه با برق و حتا قبل از اختراع برق به تأثير آن پي برده است. امير نوح در مقابل اين معالجه شگف انگيز مي خواست پاداش شاياني به ابن سيناي جوان بدهد. در جواب امير که گفت: « ابو علي هر چه بخواهي مي دهم». ابن سينا گفت: « تنها پاداش من اين باشد که اجازه بفرمايي در مطالعه کتاب هاي کتابخانه امير آزاد باشم».

براي هر حکمي در معالجه و هر بياني در تشريح جسم آدمي، دلايل له و عليه را با هم آورده است. شيخ الرئيس ابن سينا اولين دانشمند اسلامي است که کتابهاي جامع و منظم در فلسفه نوشته است. کتاب شفاي او در واقع حکم يک دائرةالمعارف فلسفي را دارد. علاوه بر شفا کتاب هاي نجات، اشارات و تنبيهات، قراضه طبيعيات، مبداء و معاد و داستان حي بن يقطان را همگي در فلسفه نوشته است.

ابن سينا در مدت اقامت در همدان به قصد ايجاد رصد خانه، دستگاهي که شباهت زيادي به ورنيه امروزي داشت، اختراع کرد و مفاهيم مهم فيزيکي از قبيل: حرکت، نيرو، فضاي خالي، نور، و حرارت را به دقت بررسي کرده است. ابن سينا استاد تعليم و تربيت، اولين دانشمند اسلامي است که در اين باره اظهارات بسيار ارزنده اي داشته است. کتاب تدابير المنازل و چهار فصل از فن سوم کتاب اول قانون و مقاله اول از فصل پنجم کتاب شفا را به تعليم و بهداشت کودکان اختصاص داده است. ابن سينا راجع به ورزش و انواعش، درباره برگزيدن هنر و حرفه دست بشر را مي گيرد و به سر منزل سعادت مي رساند. ابن سينا هزار سال پيش مربيان اطفال را سفارش مي دهد که از همان اوان کودکي علاقه و شوق بچه را بسنجند و در هر پيشه اي که استعداد و علاقه دارد او را در آن پيشه و هنر تشويق کنند. ابن سينا منطق دان، کتاب قانون در طب را سراسر بر اساس صغرا کبراي پي ريزي کرده، برابر کرده و نتيجه گيري منطقي را ابراز مي دارد که جاي شک و گماني نماند.

ابن سيناي روانشناس، در کتاب قانونش بحث هايي درباره روان شناسي و روان پزشکي دارد که واقعا مايه تعجب است. ابن سينا با وجود عمر کوتاه و با آن همه گرفتاري و دغدغه و اختفا و فرار و زندان، که گريبانگيرش بوده است، توانسته 476 کتاب و رساله در هر علمي از علوم متداول زمان خود را به جامعه تقديم کند. که اکنون 246 کتاب و رساله او باقي و در کتابخانهاي مختلف دنيا موجود است. ابن سينا، فيلسوف در فلسفه اش متأثر از افلاطوني نو بوده و کوشش کرده آن را با دين اسلام وفق دهد؛ که در اين باره از ابن رشد بسيار پيشي گرفته و کمتر از ابن رشد از ارسطو تبعيت کرده است. با اين همه چندي از کوته فکران او را کافر و زنديق خوانده اند. ابن سيناي طبيب که قانون را نوشته، در حقيقت بايد گفت که دايرةالمعارف طبي را به دنيا ارزاني داشته است. قانون در طب ابن سينا که شامل پنج کتاب است، تا قرن هفدهم در سراسر اروپا معتبرترين کتاب طبي بوده و در هر دانشگاهي آن را تدريس کرده اند، و حتي امروزه هم مي توان از توجيهات و اشارات او بهره ها کسب کرد. شرح هايي که در دنياي اسلام بر کتاب قانون ابن سينا نوشته شده از علماي زير است:

علي رضوان، متوفي 460 هجري قمري، امام فخر رازي، نجم الدين احمد نخجواني، محمد بن محمود آملي متوفي بسال 733 ه.ق.، سعدالدين محمد فارسي، فخرالدين محمد خجندي، جمال الدين حلي، رفيع الدين گيلي، يعقوب بن اسحق سلوي، ابوالفرج يعقوب بن اسحق معروف به ابن القف، هبه الله يهودي مصري، حکيم محمد بن عبدالله آق سرايي، حکيم علي گيلاني، ......

حال که در دنياي اسلام راجع به ابن سينا نوشته ها را نوشتيم، بياييد که به خارج و به دنياي غرب سفري کنيم و ببنيم اروپائيان درباره ابن سينا چه عقايدي دارند و تا چه حد از او قدرداني کرده اند.

دکتر نجيب عقبقي از مصر کتابي را در سه جلد به نام المستشرقون تأليف کرده که در سال 1946 در دارالمعارف مصر چاپ و انتشار يافته است. در اين کتاب هر چه آثار مستشرقين غربي است گرد آمده است؛ شصت و پنج صفحه کتاب مزبور اختصاص به ابوعلي سينا دارد.

کتابهاي قانون و شفا، اثر ابن سينا بارها و بارها به زبانهاي مختلف از جمله عربي، لاتين، فرانسوي و ايتاليايي ترجمه و در دانشگاه هاي مختلف جهان تدريس مي شدند.
شاعران نامدار قرن چهارم...
تاریخ ادبیات ایران

شاهنامه فردوسي

اثر جاويدان حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسيبزرگترين شاعر دوره ساماني و غزنوي، حکيم ابوالقاسم فردوسي است. فردوسي در طبران طوس به سال 329 هجري بدنيا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولايت مکنتي داشت. از احوال او در عهد کودکي و جواني اطلاع درستي نداريم؛ اينقدر معلوم است که در جواني از برکت درآمد املاک پدر بکسي محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهيدستي افتاده است.فردوسي از همان ابتداي کار که به کسب علم و دانش پرداخت به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً به تاريخ و اطلاعات راجع به گذشته ايران علاقه مي ورزيد. همين علاقه به داستانهاي کهن بود که او را بفکر نظم شاهنامه انداخت.چنانکه از گفته خود او در شاهنامه بر مي آيد، مدتها در جستجوي اين کتاب بود. مدتي را که بر سر اين کار رنج برد بتفاوت 25، 30 و 35 سال ذکر ميکنند. آنچه محقق است اين است که وي براي نظم کتاب نه از روي ترتيبي که اکنون در توالي داستانها است کار کرده و نه اينکه بدون وقفه مشغول نظم و تصنيف آن بوده است.به هر حال فردوسي نزديک به سي سال از بهترين ايام زندگي خويش را وقف شاهنامه کرد و بر سر اينکار جواني خود را به پيري رسانيد. به اميد اتمام شاهنامه تمام ثروت و مکنت خود را اندک اندک از دست داد. در اوايل شروع اين کار، هم خود او ثروت و مکنت کافي داشت و هم بعضي از رجال و بزرگان خراسان وسايل آسايش خاطر او را فراهم مي کردند. اما در اواخر کار که ظاهراً قسمت عمده شاهنامه را به اتمام رسانده بود در دوران پيري گرفتار فقر و تنگدستي گرديد، و در دوران قحطي و گرسنگي خراسان که در حدود سال 402 هجري قمري روي داد، از ثروت و دارائي عاري بود.بايد دانست بر خلاف آنچه مشهور است، فردوسي شاهنامه را صرفاً بخاطر علاقه خويش و حتي سالها قبل از آنکه سلطان محمود به سلطنت برسد، آغاز کرد؛ اما چون در طي اين کار رفته رفته ثروت و جواني را از دست داد، در صدد برآمد که آنرا بنام پادشاهي بزرگ کند و بگمان اينکه سلطان غزنين چنانکه بايد قدر او را خواهد شناخت، شاهنامه را بنام او کرد و راه غزنين را در پيش گرفت. اما سلطان محمود که به مدايح و اشعار ستايش آميز شاعران بيش از تاريخ و داستانهاي پهلواني علاقه داشت، قدر سخن شاعر را ندانست و او را چنانکه شايسته اش بود تشويق نکرد.سبب آنکه شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد، درست معلوم نيست. بعضي گفته اند که به سبب بدگوئي حسودان، فردوسي نزد محمود به بد ديني متهم گشته بود و از اين رو سلطان باو بي اعتنائي کرد. ظاهراً بعضي از شاعران دربار سلطان محمود که بر لطف طبع و تبحر استاد طوس حسد مي بردند خاطر سلطان را مشوب کرده و داستانهاي شاهنامه و پهلوانان قديم ايران را در نظر وي پست و ناچيز جلوه داده بودند. بهر حال گويا سلطان شاهنامه را بي ارزش دانست و از رستم بزشتي ياد کرد و چنانکه مؤلف تاريخ سيستان مي گويد، بر فردوسي خشم آورد که "شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث رستم، و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست".و گفته اند که فردوسي از اين بي اعتنائي محمود بر آشفت و آزرده خاطر گشت و بيتي چند در هجو سلطان محمود گفت و از بيم محمود غزنين را ترک کرد و با خشم و ترس يک چند در شهرهائي چون هرات، ري و طبرستان متواري بود و از شهري به شهر ديگر ميرفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود طوس درگذشت. تاريخ وفاتش را بعضي 411 و برخي 416 هجري قمري نوشته اند.گويند که چند سال بعد، محمود را بمناسبتي از فردوسي ياد آمد و از رفتاري که با آن شاعر آزاده کرده بود پشيمان گرديد و در صدد دلجوئي از او برآمد و فرمان داد تا مالي هنگفت براي او از غزنين به طوس گسيل دارند و از او دلجوئي کنند. اما چنانکه تذکره نويسان نوشته اند، روزي که هديه سلطان را از غزنين به طوس مي آوردند، جنازه شاعر را از طوس بيرون مي بردند؛ از وي جز دختري نمانده بود، زيرا پسرش هم در حيات پدر وفات يافته بود و استاد را از مرگ خود پريشان و اندوهگين ساخته بود.شاهنامه نه فقط بزرگترين و پر مايه ترين مجموعه شعر است که از عهد ساماني و غزنوي بيادگار مانده است بلکه مهمترين سند عظمت زبان فارسي و بارزترين مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ايران قديم و خزانه لغت و گنجينه ادبيات فارسي است.فردوسي طبع لطيف و خوي پاکيزه داشت. سخنش از طعن و هجو و دروغ و تملق خالي بود و تا ميتوانست الفاظ ناشايست و کلمات دور از اخلاق بکار نمي برد. در وطن دوستي سري پر شور داشت. به داستانهاي کهن و به تاريخ و سنن آداب نيک ايران قديم عشق مي ورزيد؛ و از تورانيان و روميان و اعراب به سبب صدماتي که بر ايران وارد آورده بودند نفرت داشت.بهر حال استاد طوس مردي پاکدل و نوعدوست و مهربان بود و نسبت به تمام مردم محبت داشت، اما دشمنان ايران را بهيچ وجه نمي بخشود . عشق و علاقه او نسبت به شاهان و پهلوانان ايران زمين از هر بيتي که در باب آنها گفته، آشکار است و بهمين علت بايد او را دوستدار عظمت ايران و مبشر وحدت و شوکت ايران شمرد.

توجه سامانيان بزبان پارسي


خاندان ساماني يكي از خاندانهاي اصيل ايرانست كه نسل آن ببهرام چوبين سردار مشهور ساساني ميرسيد. شاهان اين خاندان در احترام ميهن و بزرگداشت مراسم ملي و احياء سنن قديم ايران و علي الخصوص در ترويج زبان پارسي حد اعلي كوشش را بكار ميبردند و باين نظر در تشويق شاعران و نويسندگان و مترجمان نكته? ای را فرو نميگذاشتند. مثلاً چون ديدند كه كليله و دمنه پهلوي مدروس شده و ممكن است مردم ايران بر اثر رغبتي كه بدان دارند از ترجمه عربي آن كه بدست عبدالله پسر مقفع صورت گرفته بود استفاده كنند، بترجمه آن از تازي بنثر پارسي فرمان دادند و اين كار در عهد سلطنت نصر بن احمد ساماني (301ـ 331 هجري) انجام شد و سپس بهمت وزير او ابوالفضل بلعمي، رودكي شاعر مشهور آنرا از نثر بنظم پارسي در آورد، و يا چون دو كتاب مشهور محمد بن جرير الطبري (متوفي بسال 310) يعني تاريخ الرسل و الملوك و جامع البيان تفسير القرآن او در خراسان شهرت يافت، ابوصالح منصور بن نوح ساماني (350ـ366 هجري) نخستين را بهمت وزير خود ابوعلي محمد بن ابوالفضل محمد بلعمي و دومين را بدست گروهي از فقيهان بپارسي درآورد و اين هر دو ترجمه اكنون در دست و ار ذخاير گرانبهاي ادب پارسي است.


رودکی.....
رودکيبزرگترين و مشهورترين شاعر دوره ساماني، ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکي، از اهالي رودک از قراي سمرقند بود. وي نخستين شاعر مهم زبان دري و در حقيقت پدر شعر دري محسوب مي شود و کساني که پيش از او بفارسي شعر گفته اند اشعارشان زياد نبوده و از حيث رواني و استحکام نيز بپاي اشعار رودکي نميرسيده است.با وجود اينکه بعضي از کساني که درباره زندگي اين شاعر نوشته اند اساساً به نابينائي او اشاره نکرده اند؛ اما نويسندگان زيادي چه آنهايي که بزمان رودکي نزديک بوده اند و چه آنهايي که بعدها در اين مورد نوشته اند، در اينمورد صراحت دارند. هر چند تشبيهات و توصيفات دقيق و لطيفي که در اشعار رودکي هست انسان را در کوري او دچار ترديد ميکند، ليکن در نابينائي او نبايد مردد بود. حتي بنا بر نظر محققان، اينکه وي کور مادرزاد بوده مسلم شده است.در مورد قدرت حافظه او گفته اند که در هشت سالگي تمام قرآن را از بر داشت و در اين سن به شعر گفتن پرداخت و معاني دقيق ميگفت. آوازي خوش و دلکش داشت و بسبب داشتن صداي خوب به نوازندگي پرداخت و از شخصي بنام بختيار که استاد موسيقي بود نواختن بربط را آموخت و در آن مهارت زيادي کسب کرد.وقتي رودکي به دربار امير نصر بن احمد ساماني راه يافت مورد تشويق و اکرام برنامه گرفت و اين پادشاه که شيفته ذوق و قريحه او شده بود، هداياي فراوان و مال بسيار به او بخشيد و او را آسوده و توانگر کرد. رودکي نيز گذشته از قصايد بسياري که در ستايش امير گفت کتاب کليله و دمنه و چند داستان ديگر را به فرمان او بشعر درآورد.رودکي شاعري بزرگ و پرمايه بود و نه فقط شاعران معاصر او بلکه اکثر شاعراني که بعد از او آمدند نيز بفضل و برتري او ابرنامه کرده اند و او را سلطان شاعران و استاد شاعران مي شمرده اند. گذشته از اين، از حيث مقدار شعر نيز شاعران ديگر بپاي او نميرسيدند.از آثار بجا مانده چنين بر مي آيد که اشعار او صد دفتر مي شده و يکي از شاعران قرن ششم ادعا کرده است که اشعار او را شمرده و آنرا از يک ميليون و سيصد هزار بيت هم افزون ديده است. شايد اين رقم خالي از مبالغه نباشد؛ اما افسوس که از اشعار بسيار اين شاعر اکنون به اندازه هزار بيت هم باقي نمانده است.رودکي شاعري توانا و داراي طبعي سرشار بوده است؛ در وصف احوال و مناظر قدرت عجيبي نشان داده است و تشبيهات و توصيفات دقيقي در اشعار خود بکار برده است، و بعضي از نويسندگان بهمين علت گفته اند که شاعر در قسمت اول عمر خود بينا بوده است.گذشته از شاعري رودکي در نواختن چنگ و بربط نيز مهارت تمام داشته و ظاهراً در مجالس امير نصر و رجال دولت ساماني بسبب همين ذوق و هنر خويش عزت و حرمت بسيار پيدا کرده است.مشهور است که سخن او در امير تأثير بسيار داشته و ابوالفضل بلعمي وزير معروف نيز در عرب و عجم براي او نظيري نمي شناخته است.وفات رودکي بسال 329 هجري قمري اتفاق افتاده است
نثر پارسي در قرن چهارم


نثر پارسي اين دوره تنها از همين آثار گرانبها بهره?مند نبود بلكه آثار متعدد ديگري نيز درين عهد بوجود آمده كه برخي از آنها هنوز باقي و از آنجمله است:

1ـ كتاب عجائب البر و البحر يا عجايب البلدان از ابوالمؤيد بلخي كه حاوي اطلاعات ذيقيمتي راجع بنواحي مختلف خاصه ايران.

2ـ كتاب حدود العالم من المشرق الي المغرب كه مؤلف آن معلوم نيست ولي چنانكه در مقدمه آن ذكر شده تأليف آن بسال 372 هجري صورت گرفته است.

3ـ كتاب الابنية عن حقايق الادويه از ابومنصر موفق هروي در داروشناسي كه نسخه? ای از آن بخط اسدي طوسي شاعر موجود است.

4ـ ترجمه تاريخ طبري كه اصل آن يعني تاريخ الرسل و الملوك از محمد ابن جرير الطبري است و ترجمه آن بفرمان ابوصالح منصور بن نوح بدست وزير او ابو علي محمد بن ابوالفضل محمد بلعمي بسال 352 با اضافات و استفاداتي از منابع ديگر صورت گرفته است.

5ـ ترجمه تفسير طبري از جامع البيان محمد بن جرير الطبري معروف بتفسير كبير كه بامر ابو صالح منصور بن نوح و بدست گروهي از فقهاي خراسان و ماوراءالنهر انجام شد.

6ـ مقدمه شاهنامه ابومنصوري از ابومنصورالمعمري. اين مقدمه كه اكنون در دست است بنا بر شرحي كه خواهد آمد بر شاهنامه ابو منصور محمد بن عبدالرزاق سپهسالار خراسان نوشته شده است.

از محمد بن ايوب الحاسب الطبري دانشمند معروف دو رساله شش فصل و استخراج در دست است و كتاب ديگري بنام كشف المحجوب در كلام اسمعيليه از ابو يعقوب سگزي باقيست كه گويا از اصل عربي ترجمه شده باشد و در اين صورت بايد آنرا از آثار اوايل قرن پنجم هجري شمرد.

از خصايص مهم دوره ساماني يكي تدوين تاريخ ايران و داستانهاي ملي است بزبان پارسي. در قرن چهارم هنوز دنباله افكار و عقايد شعوبيه ايراني باقي بود و اين روحيه بهمان نحو كه در ادبيات عربي مايه سرودن بسياري از اشعار وطني به وسيله ايرانيان و تأليف كتاب در ذكر تاريخ و مفاخر ايرانيان و مثالب تازيان شده بود، در زبان پارسي نيز باعث تأليف بسياري كتب و ذكر مفاخر گذشتگان گرديد اين كتب در قرن چهارم معمولاً تاريخهاي مشروح ايران قديم يا داستانهاي مفصل پهلوانان بود كه با توجه بمأخذ كهن پهلوي يا مأخذ منقول از پهلوي بعربي تهيه و تأليف شده و از آنجمله است: شاهنامه ابوالمؤيد بلخي كه كتابي عظيم از تاريخ و داستانهاي قهرماني ايران پيش از اسلام تا غلبه تازيان بودـ شاهنامه ابو علي بلخي ـ شاهنامه ابومنصوري كه در سال 346 هجري بفرمان ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسي سپهسالار خراسان، بوسيله چند تن از دهقانان گردآوري شده و از لحاظ اتفاق مأخذ و نظم مطالب ظاهراً بهترين شاهنامه منثور قرن جهارم بوده. بر اين كتاب ابو منصور المعمري، وزير ابومنصور محمد بن عبد الرزاق مقدمه?يي نگاشته كه اكنون باقي و از آثار گرانبها و معتبر نثر پارسي است. نخستين شاعري كه از اين كتاب براي ايجاد يك شاهنامه منظوم استفاده كرد دقيقي و بعد از او استاد ابوالقاسم فردوسي است.

نثر فارسي قرن چهارم بسيار ساده و خالي از صنايع لفظي بود. در نثر اين دوره و تمام آثاري كه بعد از آن به سبك اين عهد نوشته شد اثري از لغات مشكل عربي و ذكر امثال عرب يا آوردن اشعار تازي بقصد آرايش كلام و نظاير آن مشهود نيست بلكه نثري است روان و طبيعي و مبتني بر روش تكلم عموم و با جمله? هاي كوتاه و روشن و خالي از ابهام و تعقيد. تكرار افعال و آوردن افعال كامل بي?نقص و عدم توجه بمقدمه چيني?هاي زائد بر اصل و سعي در صراحت الفاظ از خصايص عمده نثر فارسي در اين دوره است
شعر فارسي در قرن چهارم
اما از جهت شعر فارسي، قرن چهارم را بايد يكي از بهترين دوره?هاي ادبي زبان فارسي دانست. در نيمه دوم قرن سوم هجري يعني در همان اوان كه شعر عروضي پارسي نخستين مراحل حيات خود را ميپيمود و چون كودكي نوخاسته افتان و خيزان پيش ميرفت يكي از نوابغ بزرگ ادب فارسي يعني ابو عبدالله جعفربن محمد رودكي سمرقندي(م.329) ولادت يافت، و تمام قسمت اول حيات خود را در اين قرن گذراند و تربيت شد تا آنجا كه شاعري فحل گرديد و چون به آغاز قرن چهارم رسيد مرتبتي يافت كه بقول ابوالفضل بلعمي او را در عرب و عجم نظيري نبود. بيست و نه سال اول قرن چهارم دوره استحصال رودكي از زحماتي بود كه در آغاز حيات خود يعني اواخر قرن سوم كشيده بود. رودكي شعر فارسي را از حالت ابتدائي و ساده خود بيرون آورد، در انواع مضامين و اقسام مختلف شعر از قبيل قصيده، غزل، مثنوي، رباعي و ترانه وارد شد و از همه آنها پيروز بيرون آمد. بقولي كه معقول?تر و مقبول?تر است نزديك صد هزار بيت (صد دفتر) و بقولي ديگر كه قبول آن دشوار مينمايد يك ميليون و سيصد هزار بيت شعر از خود بيادگار گذاشت. كتاب كليله و دمنه را بنظم فارسي درآورد، قصيده?هاي بزرگ ساخت، غزلهاي لطيف كه عنصري هم خود را در برابر آنها عاجز مي?يافت سرود. رودكي سخني شيرين، كلامي لطيف و طبيعي و خالي از هرگونه اشكال دارد و اگر از كهنگي زبان و لهجه او كه نسبت بما امري طبيعي و نتيجه گذشت ده قرن و نيم مدت است، بگذريم بايد سخن او را بهمان اندازه ساده و سهل بدانيم كه سخن فردوسي و سعدي را. بهر حال رودكي پدر شعر فارسي است و در اين امر خلافي نتوان كرد و از همين جاست كه شاعران بعد از وي او را «استاد شاعران» و «سلطان شاعران» لقب داده اند. از اشعار اوست:

زمانه پندي آزاد وار داد مرا زمانه چون نگري سر بسر همه پند است
بروز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري بسا كسا كه به روز تو آرزومند است
زمانه گفت مرا خصم خويش دار نگاه كرا زبان نه ببند است پاي دربند است

تا جهان بود از سر آدم فراز كس نبود از راه دانش بي?نياز
مردمان بخرد اندر هر زمان راز دانش را بهر گونه زبان
گرد كردند و گرامي داشتند تا بسنگ اندر همي بنگاشته
دانش اندر دل چراغ روشن است وز همه بد بر تن تو جوشن است

در همان سال كه ستاره نبوغ رودكي از افق آسمان ادب فارسي افول ميكرد درخشانترين ستاره شعر و هنر يعني فردوسي پاي در مطلع حيات نهاد (329 هجري) و چنانكه خواهيم ديد با آغاز دوره شاعري اين آزاد مرد شعر پارسي بكمال رسيد:

تهنيت بايد كه در ملك سخن گر شكوفه فوت شد نوبر بزاد!

در اواخر حيات رودكي و بعد از او شاعران ديگري هم در دربار سامانيان و در خراسان و ماوراءالنهر تربيت مي?شدند و توجه سلاطين ساماني بدانان باعث پيشرفت كار ايشان و فزوني نظاير آنان بود بحدي كه قرن چهارم از حيث كثرت شعر و شاعر قرن كم نظيري بوده است.
از مشاهير معاصران رودكي ابوالحسن شهيد بن حسين بلخي (م 325) شاعر و متكلم بزرگ خراسانست كه در شعر عربي و پارسي استاد بوده و غزلهاي لطيف و خط زيباي او در ميان آيندگان شهرت داشته است.
ديگر از شاعران بزرگ قرن چهارم ابوالحسين محمد بن محمد بخارائي معروف به مرادي معاصر رودكي است ـ ديگر ابو عبدالله محمد بن موسي فرالاوي معاصر رودكي ـ ديگر ابوزراعه (ابوزرعه) معمري جرجاني معاصر رودكي ديگر ابوالعباس فضل بن عباس ربنجني معاصر نصر بن احمد و نوح بن نصر ساماني ـ ديگر ابو طاهر طيب ابن محمد خسرواني (م.342) ـ ديگر ابوالمؤيد بلخي از شاعران نيمه اول قرن چهارم كه در نظم و نثر استاد بود ـ ديگر ابو عبدالله محمد بن صالح ولوالجي ـ ديگر ابو عبدالله محمد بن حسن معروفي بلخي معاصر عبدالملك بن نوح (343ـ 350) ـ ديگر ابوالحسن علي بن محمد معروف به منجيك ترمدي ـ ديگر ابوشكور بلخي صاحب منظومه آفرين نامه كه در حدود 333ـ 336 سروده شده و از ابيات مشهور آن است.

به دشمن برت استواري مباد كه دشمن درختي است تلخ از نهاد
درختي كه تلخش بود گوهرا اگر چرب و شيرين دهي مر ورا
همان ميوه تلخت آرد پديد ازو چرب و شيرين نخواهي مزيد
زدشمن گرايدونكه يا بي شكر گمان بر كه زهرست هرگز مخور

شاعر بسيار مشهور قرن چهارم بعد از رودكي ابو منصور محمد بن احمد دقيقي (مقتول در حدود سال 368) است كه معاصر با امير فخرالدوله ابوالمظفر احمد بن محمد چغاني از آل محتاج و امير سديد ابو صالح منصور بن نوح ساماني(350ـ 365) و امير رضي ابوالقاسم نوح بن منصور (365ـ 387) بوده و بامر پادشاه اخير بنظم شاهنامه ابومنصوري آغاز كرده و هزار بيت در سلطنت گشتاسب و ظهور زردشت پيغامبر سروده است. علاوه بر اين، قصائد و قطعات و غزلهايي نيز از دقيقي بيادگار مانده و او از شاعران استاد عهد ساماني است كه قدرتش در ساختن قصايد و بيان مدايح شهرياران زبانزد بود. از قطعات مشهور اوست:

بدو چيز گيرند مر مملكت را يكي ارغواني يكي زعفراني
يكي زرنام ملك بر نبشته دگر آهن آبداده يماني
كرا بويه وصلت ملك خيزد يكي جنبشي بايدش آسماني
زباني سخنگوي و دستي گشاده دلي همش كينه همش مهرباني
كه ملكت شكاريست كاو را نگيرد عقاب پرنده نه شير ژياني
دو چيز است كاو را ببند اندر آرد يكي تيغ هندي دگر زر كاني
بشمشير بايد گرفتن مر او را بدينار بستنش پاي ارتواني
كرا تخت و شمشير و دينار باشد نبايدش تن سرو و پشت كياني
خرد بايد آنجا وجود و شجاعت فلك مملكت كي دهد رايگاني

شاعر مشهور آخر دوره ساماني كه قسمتي از عهد غزنوي را نيز درك كرد مجدالدين ابواسحق كسائي مروزي است كه مردي شيعي مذهب و در اواخر عمر خود متمايل بوعظ و اندرز بود. وي تا مدتي بعد از سال 391 در قيد حيات بوده و دوره سلطنت سلطان محمود غزنوي را درك كرده و او را ثنا گفته است.

شاعر نامبردار آخر عهد ساماني كه قسمت بزرگ زندگي او در قرن چهارم و چند سالي از آن در آغاز قرن پنجم گذشت استاد ابوالقاسم فردوسي(329ـ 411 هجري) صاحب شاهنامه است كه بي? اغراق تاج شعر و ادب ايراني و عاليترين نمونه فصاحت زبان فارسي دري است. از ابيات اوست:

سپاسم ز يزدان كه او داد زور بلند اختر و بخش كيوان و هور
ستايش كه داند سزاوار اوي نيايش بآيين و كردار اوي
مگر او دهد يادمان بندگي نمايد بزرگي و دارندگي
شما دست يكسر بيزدان زنيد بكوشيد و پيمان او مشكنيد
كه بخشنده اويست و دارنده اوي بلند آسمانرا نگارنده اوي
ستمديده را اوست فرياد رس منازيد يا نازش او بكس
نيابد نهادن دل اندر فريب كه پيش فرازنده آيد نشيب
كجا آنكه ميسود تاجش بابر كجا آنكه بودي شكارش هژبر
نهاني همه خاك دارند و خشت خنك آنكه جز تخم نيكي نكشت
زماني مياساي از آموختن اگر جان همي خواهي افروختن
چو گويي كه وام خرد تو ختم همه هر چه بايستم آموختم
يكي نغز بازي كند روزگار كه بنشاندت پيش آموزگار

در دوره ساماني علاوه بر قصائد و قطعات و ساير انواع شعر، چندين منظومه بزرگ از قبيل كليله و دمنه رودكي، آفرين نامه ابوشكور، شاهنامه مسعودي مروزي، گشتاسبنامه دقيقي، شاهنامه فردوسي سروده شده.

از خصائص شعر فارسي قرن چهارم: فصاحت، سادگي، مضامين تازه و بكر، توجه بطبيعي بودن تشبيهات، توصيفات طبيعي منطبق بر عالم خارج، سعي در جستن مطالب تازه و بديع و متنوع، عدم استعمال اصطلاحات علمي در شعر، خالي بودن شعر از كلمات مشكل عربي و حتي كم بودن لغات عربي، حفظ بسياري از لغات كهنه دري، كوتاه بودن اوزان و بحور شعر است.

كمترين آشنايي با لهجه كهنه قرن چهارم خواننده را در فهم زيبايي و فصاحت معجزه?آساي اشعار آن عهد ياوري خواهد كرد. بزرگترين نماينده شعر اين دوره بي?خلاف فردوسي و ابيات غراي او بي?ترديد بهترين نشانه فصاحت زبان فارسي است تا بجايي كه قرن چهارم تنها با داشتن شاهنامه مي?تواند بر زبان فارسي حكومت كند و منشاء هر گونه اصلاحي در اين زبان و دور داشتن آن از افراطها و تفريطهاي متأخران گردد.
در شعر فارسي قرن چهارم بندرت و بزحمت ميتوان اثر يأس و نوميدي يافت. شعر اين دوره پر است از نشاط روح و غرور ملي و انديشه حساسي و خوشبيني و آزادمنشي، و از اينروي بايد آنرا آيينه تمام نماي روح و انديشه واقعي ايراني دانست يعني انديشه و روحي كه هنوز چنانكه بايد مقهور عوامل غير ايراني نشده و استوار بر جاي مانده بود
کسائي مروزياز شعراي نامداري که در اواخر عهد سامانيان ميزيسته اند، کسائي مروزي را بايد نام برد. او، چنانکه از اخبار و اشعارش بر مي آيد مذهب شيعه داشته است و بهمين سبب ميتوان وي را قديمي ترين شاعر شيعي دانست که اشعاري از او بزبان فارسي باقي مانده است.تولد او چنانکه از اشعار خودش بر مي آيد، بسال 341 بوده اما وفاتش معلوم نيست. اين قدر مسلم است که وي بموجب اشعارش به پنجاه سالگي رسيده است و بنابراين قطعاً تا سال 391 هجري قمري زنده بوده است.نوشته اند که در اواخر عمر به زهد و انزوا گرائيده است. از اشعار او نيز جز اندکي باقي نمانده است؛ اما از همين مقدار بر مي آيد که ذوق لطيف داشته است و مخصوصاً در وصف طبيعت قدرت و مهارت تام بخرج داده است. اکثر اشعار او داراي کلمات و عباراتي خوش آهنگ و تشبيهات لطيف است. از جمله در وصف گل مي گويد:گل نعمتيست هديه فرستاده از بهشت

مردم کريم تر شود اندر نعيم گل

اي گل فروش، گل چه فروشي بجاي سيم

وز گل عزيزتر چه ستاني بسيم گل

قرن پنجم و ششم عصر غزنويان و سلجوقيان و خوارزمشاهيان

آميزش زبان فارسي با زبان عربي


زبان پارسي كه در قرن چهارم از آميزش با زبان عربي تا حدي مصون مانده و لغات تازي در آن اندك بود از قرن پنجم ببعد به نسبت بيشتري با لغات عربي درآميخت. پيداست كه اين آميزش يكباره با شروع قرن پنجم بكمال نرسيد بلكه تدريجاً صورت گرفت و اين سير تدريجي چنان بود كه كثرت كلمات عربي در پايان قرن پنجم خيلي بيشتر از آغاز آن و در آخر قرن ششم زيادتر از اول آن بوده است. از علل عمده اين امر يكي تزايد نفوذ دين اسلام در اين دو قرن و زبان ملازم آن يعني زبان عربي بود. ديگر آنكه در اين دو قرن تعليم و تعلم زبان عربي با شدتي بيشتر از پيش در ايران رواج داشت و چون توسعه و افزايش مدارس در قرن پنجم و ششم با قوت بسيار صورت گرفته و از مواد اصلي و اساسي دروس در اين مدارس زبان و ادب عربي بود، طبعاً همه اهل سواد و كساني كه در پي تحصيل علم و ادب بودند از زبان و ادب عرب آگاهي مي?يافتند و از اينجاست كه در قرن پنجم و ششم كمتر كسي از شاعران و نويسندگان را مي?يابيم كه اثري از ادب عربي در گفتار او نباشد.

علاوه بر اين در طي قرنهاي دوم و سوم و چهارم همه علوم اسلامي تدوين شده و اصطلاحات علمي فراوان در زبان عربي گرد آمده و بر اثر ترجمه بسياري كتب از منابع يوناني و پهلوي و سرياني و هندي، ادب عربي غني و ثروتمند و داراي نفوذ بسيار گرديده بود. دين اسلام و رواج قرآن و احاديث نيز مايه تشديد نفوذ لغات عربي و ورود بسياري از آنها در زبان فارسي شده بود. باين جهات هر چه از آغاز تسلط تا زيان بر ايران بعهد معاصر نزديكتر شويم كلمات تازي را بنسبت بيشتري در زبان فارسي مي?يابيم.

در قرن پنجم و ششم اين عوامل چون دست بهم دادند باعث شدند كه زبان فارسي با سرعت بيشتري با لغات تازي آميخته شود چنانكه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم كه پايان اين دوره است در زبان نظم و نثر فارسي بسياري از كلمات غير لازم عربي وارد شده بود.

از طرفي ديگر چون قرن پنجم و ششم دوره برچيده شدن حكومتهاي ايراني و روي كار آمدن غلامان و قبايل ترك نژاد بود قسمتي از لغات تركي نيز بوسيله سپاهيان و عمال دولتي در زبان فارسي راه جست ولي نسبت اين لغات بواژه? هاي تازي بسيار ناچيز و غير قابل ملاحظه بود
انتشار زبان فارسي در خارج از ايران


موضوعي كه در تاريخ زبان فارسي قرن پنجم و ششم قابل ملاحظه و مطالعه است انتشار زبان فارس است در خارج ايران. در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم دو تن از پادشاهان فاتح ايران يعني ناصرالدين سبكتكين و پسر او يمين الدوله محمود شروع به پيشرفت?ها و فتوحاتي در جانب ولايت سند كردند و در عهد اين دو پادشاه و جانشينان آنان بتدريج ناحيه پهناوري از هندوستان تحت اطاعت سلاطين غزنوي درآمد. مي?دانم كه نزديك بتمام عمال و حكام و سربازان غزنوي خواه آنانكه در جانب ايران بودند و خواه آنانكه در طرف هندوستان، ايراني نژاد و متكلم بلهجات ايراني و معتاد به ادبيات دري بودند و بهمين سبب توقف آنان در هندوستان و حكمروايي بر آن سامان باعث نشر پارسي دري دراراضي متصرفي غزنوي گرديد خاصه كه زبان رسمي دربار غزنوي پارسي دري بوده است.

پس از تسلط سلاجقه بر ايران چنانكه مي?دانيم دسته ای از آنان با تصرف آسياي صغير دولتي را كه بنام دولتي را كه بنام دولت سلاجقه آسياي صغير معروف است در آن سامان بوجود آوردند. در دربار امراي اين سلسله مانند همه دربارهاي سلجوقي زبان فارسي بود و بهمين سبب در اين ناحيه حتي در شام بتدريج زبان فارسي دري رواج يافت و اندك اندك كار بجايي كشيد كه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم آسياي صغير يكي از مراكز ادبيات فارسي گرديد.

در نتيجه اين دو جريان يعني نفوذ ادبيات دري از خراسان بساير ولايات ايران و رواج زبان پارسي در خارج از كشور ايران از اواسط قرن پنجم ببعد بسياري شاعر و نويسنده بيرون از ناحيه خراسان و ماوراءالنهر پديد آمدند و اين امر چنانكه خواهيم ديد باعث تنوع عظيمي در ادب فارسي گرديد.
نثر ساده در قرن پنجم و ششم


مراد از نثر ساده يا نثر مرسل نثري است كه خالي از صنايع و قيود لفظي و آزاد از هرگونه تصنع و تكلفي باشد. نثري كه به اين سبك نوشته شده باشد كاملترين و سودمندترين نوع آنست زيرا مقصود را بنحو احسن بيان و از فوت معني پيش گيري مي?كند. اين سبك نثر همچنانكه گفتيم در قرن چهارم در ادب فارسي معمول بود و مانند سبك شعر فارسي در تمام قرن پنجم و قسمتي از قرن ششم ادامه و تكامل يافت و اختلافي كه در آن بتدريج وجود مي يافت نه از باب اصول و بنياد و سبك و روش و نگارش بلكه از جهت تغييرات و تحولاتي بود كه بتدريج در زبان فارسي صورت مي?گرفت و ما راجع به آن پيش از اين سخن گفته?ايم.

براي آنكه از كتابهاي معروفي كه در اين دو قرن به نثر ساده و مرسل نگارش يافته و نيز از نويسندگان آنها مختصر اطلاعي داشته باشيم خوبست بعضي از آنها را فهرست وار ذكر كنيم:
دراوايل قرن پنجم يك كتاب معتبر در هندسه و حساب و نجوم و هيئت باسم التفهيم لاوائل صناعة التنجيم داريم كه نويسنده آن ابوريحان محمد بن احمد البيروني به سال 420 آنرا به فارسي نگاشت. انشاء اين كتاب بسيار ساده و زيباست و التفهيم مخصوصاً از باب اصطلاحات فارسي نجومي و رياضي ارزش بسيار دارد.

دانشمند معاصر ابوريحان يعني ابو علي حسين بن عبدالله بن سينا (370ـ428) نيز در اوايل قرن پنجم چند اثر مشهور خود را در مسائل فلسفي و طبي به زبان فارسي به رشته تحرير كشيد. مهمترين آنها كتاب معروف دانشنامه علائي يا حكمت علائي است در منطق و فلسفه. ابو علي بن سينا بسيار كوشيده است اصطلاحات فلسفي را كه تا آغاز قرن پنجم به زبان عربي مدون شده بود به فارسي بياورد و از اين بابت كتاب او تازگي دارد. علاوه بر اين از ابن سينا رسالات ديگري مانند رساله معراجيه و رساله نبوت و رساله نبضيه و جز آنها باقي مانده است.

ديگر از نويسندگان مشهور اوايل قرن پنجم ابوالفضل بيهقي (385ـ470 هجري) از مشاهير دبيران سلطان محمود و پسران اوست. اثر مشهور او كتاب مقامات محمودي و مسعودي مشهور بتاريخ بيهقي است كه اصلاً درسي جزء حاوي وقايع عهد ناصرالدين سبكتكين و يمين الدوله محمود و پسرانش محمد و مسعود و متضمن اطلاعات مفيدي راجع بظهور سلاجقه و كيفيت غلبه آنان بر خراسان و عراق بود ليكن اكنون تنها قسمتي از آن شامل وقايع بعد از فوت محمود(421 هجري) تا وقايع آخر عهد محمود و غلبه سلاجقه و شكست محمود و تباهي كار او در دست است. اين كتاب از باب انشاء فصيح و ساده و زيباي آن قابل ملاحظه است بحدي كه مي?توان روش بيهقي را در انشاء از جمله بهترين روشهاي نثر فارسي دانست.

از نويسندگان بزرگ اواخر قرن پنجم خواجه نظام الملك ابو علي حسن بن علي طوسي وزير الب ارسلان و ملكشاه سلجوقي مقتول در سال 485 هجريست. اين وزير در اواخر حيات به خواهش ملكشاه تجارب ممتد و نظرهاي صائب خود را در تدبير امور مملكت و رعيت و سياست در كتابي گردآورد و آنرا سير الملوك يا سياستنامه ناميد. اهميت سياستنامه در انشاء شيوا و ساده و بسيار روان آنست. انشاء نظام الملك بدرجه?يي از قيد ابهام و تصنع آزاد است كه هنوز كهنه نشده و همواره تازه و قابل استفاده و نزديك به ذهن و ذوق هر خواننده فارسي زبانست.

يكي از كتابهاي قابل توجه و مهم قرن پنجم قابوسنامه است مؤلف اين كتاب عنصرالمعالي كيكاوس نواده شمس المعالي قابوس از خاندان ديالمه زياري است كه قابوسنامه را در نصيحت پسرش گيلانشاه و آموختن راه و رسم زندگاني و اينكه در هر كاري چه حوائج و در بايستهايي در ميانست، نوشت. تأليف كتاب از سال 475 هجري شروع شده و شامل مسائل مختلف اجتماعي و اخلاقي و رسوم و آداب و فنون و علوم و پاره?اي اطلاعات تاريخي است. سبك اين كتاب بسيار خوب و ساده و در عين حال قديم و كلمات كهنه پارس در آن فراوانست. اهميت قابوسنامه خصوصاً از آن جهت است كه اطلاعات ذيقيمت كثيري راجع بابواب مختلف تمدن و فرهنگ ايران قرن پنجم در آن گرد آمده و ما بسياري از اين اطلاعات نفيس را از ساير مأخذ نمي?توانيم بدست آوريم.

يكي از مشاهير نويسندگان ايران در قرن پنجم ناصر بن خسرو قبادياني (394ـ 481) است. از اين شاعر و نويسنده نامبردار چند اثر معروف به نثر فارسي در دست است مانند سفرنامه و زادالمسافرين و وجه دين و خوان اخوان و جامع الحكمتين كه در همه آنها نويسنده روشي ساده و انشائي روان دارد و حتي در كتاب زادالمسافرين با آنكه در كلام اسمعيليه نوشته شده سادگي و رواني انشاء را حفظ كرده است.

ديگر از نويسندگان مشهور قرن پنجم كه نثري بسيار شيوا و زيبا دارد علي بن عثمان جلايي هجو يري غزنوي (متوفي به سال 465) است كتاب كشف المحجوب او قديميترين كتاب فارسي در شرح اصول تصوف است.


از اوايل قرن پنجم كتاب بسيار سودمندي بنام تاريخ سيستان در دست داريم كه قسمتي از آن در آغاز قرن پنجم نوشته شده و باقي را در قرون بعد بر آن افزوده? اند. قسمت اول تاريخ سيستان علي الخصوص آن بخش كه تا زوال دولت صفاريان را شامل است هم از باب مطالب تاريخي و هم از جهت سبك كهنه و فصيح انشاء ارزش و اعتبار فراوان دارد.

كتاب ديگري از اوايل قرن ششم داريم بنام مجمل التواريخ و القصص كه نويسنده آن معلوم نيست ليكن چون مؤلف آن از مأخذ معتبر قديم در تأليف كتاب خود استفاده كرده اثر او بسيار مهم و قابل توجه است. روش نويسنده كتاب هم بهمين نسبت كهنه و حتي خيلي كهنه ?تر از منشأت اواخر قرن پنجم و در غالب موارد حاوي كلمات و روايات پهلويست.

در آغاز قرن ششم دانشمند مشهوري به نام امام محمد غزالي طوسي (متوفي به سال 505) چند كتاب و چند نامه به فارسي از خود بر جاي گذاشت. از كتب فارسي او نصيحة الملوك و كيمياي سعادت هر دو انشائي فصيح و ساده و روشن دارد.

نويسنده مشهور ديگر قرن ششم به نام محمد بن منوره نواده ابوسعيد ابوالخير كتابي در بيان احوال و عقايد و كلمات جد خود به نام «اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد» دارد. روش ساده و نثر شيواي اين كتاب به واقع در زبان فارسي كم نظير و شايسته ملاحظه و توجه است. سادگي سخن كه با استواري كلام و صحت تركيب و صراحت معاني آميخته، اين كتاب را بر بسياري از كتب ديگر فارسي رجحان داده است.
از صوفي و شاعر و نويسنده بزرگ آخر قرن ششم فريدالدين محمد عطار كه نام او را در شمار شاعران مي?آوريم كتاب معتبري به نام تذكرةالاوليا حاوي شرح احوال و اقوال صوفيان به روشي بسيار ساده و شامل تمام اختصاصات نثر مرسل در درست است و علاوه بر اين چند كتاب و رساله ديگر به نثر فارسي از عرفاي قرن ششم بر جاي مانده كه همه بر شيوه ساده نويسان انشاء شده است.
ناصر خسرو
حكيم ابومعين ناصر بن خسرو حارث قبادياني (481 - ‌394)‌ تا حدود 40سالگي در بلخ و در دستگاه دولتي غزنويان و سپس سلجوقيان به سر برد. ولي اندك اندك آن محيط را براي انديشه خود تنگ يافت و در پي درك حقايق به اين سوي و آن سوي رفت تا اين كه در چهل سالكي به دليل خوابي كه ديده بود عازم كعبه شد. پس از يك سفر هفت ساله كه چهار بار سفر حج و سه سال اقامت در مصر مركز خلافت فاطمي را در خود داشت به مذهب اسماعيليه گرويد و به عنوان حجت جزيره خراسان راهي موطن خود شد. بقيه عمر ناصرخسرو در يك مبارزه بي‌امان عقيدتي گذشت و اگر چه از هر نوع آسايشي محروم شد اما شعرش پشتوانه‌اي يافت كه در ادبيات فارسي بي‌نظير بود. متعصبان آن روزگار حضور ناصرخسرو در بلخ را برنتافتند و او را با تهمتهاي بدوين، قرمطي، ملحد و رافضي از آن سرزمين به نيشابور و مازندران و سپس يمكان بدخشان آواره كردند.

شعر او شعري است تعليمي و اعتقادي و برخوردار از پشتوانه عميق معنايي و از اين رو مي‌توان او را نقطه مقابل شاعران دربار غزنويان و سلجوقي دانست، البته ديوان او از مدح خالي نيست، ولي اين ستايش‌ها كه در حق خليفه فاطمي مي‌باشد خود نوعي مبارزه است آن هم در محيط خطر خيز خراسان.

ولي نبايد از نظر دور داشت كه اين گرايش شديد محتوايي شعر ناصرخسر را از بعضي بدايع هنري و ظرايف شعري دور نگه داشته و به بعضي از قصايد او يك رنگ خشك تعليمي زده است. زبان او نسبت به ديگران كهن‌تر حس مي‌شود و شباهتي به زبان دوره ساماني دارد. ناصر اگر چه در تصويرگري شاعري تواناست اما سنگيني محتواي شعرش مجالي براي خودنمايي اين خلاقيت‌هاي او نداده است و در جاهايي كه اين سنگيني كمتر است و شاعر بيشتر قصد توصيف دارد تا تعليم، توانايي او سخت آشكار مي‌شود و به ويژه در محور عمودي خيال و ساختمان شعر از ديگران توانمندتر ظاهر شده است. به هر حال شعر او زيبايي شناسي خاص خود را دارد ممكن است در چشم ادباي محفلي كه در هر شعري در پي صنايع بديعي و سلامت كلام هستند موقعيت چنداني به دست نياورد ولي براي آنان كه بيشتر در پي غرايب مي‌گردند پر است از چيزهايي كه در شعر ديگران نمي‌توان يافت.

نمونه اثر
حج
حاجيان آمدند با تعظيم شاكر از رحمت خداي كريم

جسته از محنت و بلاي حجاز رسته از دوزخ و عذاب اليم

آمده سوي مكه از عرفات زده لبيك عمره از تنعم

يافته حج و كرده عمره تمام بازگشته به سوي خانه سليم

من شدم ساعتي به استقبال پاي در كردم برون ز حد گليم

مرمرا در ميان قافله بود دوستي مخلص و عزيز و كريم

گفتم او را بگو كه چون رستي زين سفر كردن به رنج و به بيم

تا ز تو باز مانده‌ام جاويد فكرتم را ندامت است نديدم

شاد گشتم بدان كه كردي حج چون تو كسي نيست اندر اين اقليم

بازگو تا چگونه داشته‌اي حرمت آن بزرگوار حريم

چون همي خواستي گرفت احرام چه نيست كردي اندر آن تحريم

جمله بر خود حرام كرده بدي هر چه مادون كردگار قديم

گفت ني گفتمش زدي لبيك از سر علم و از سر تعظيم

مي‌شنيدي نداي حق و جواب باز دادي چنان كه داد كليم

گفت ني گفتمش چو در عرفات ايستادي و يافتي تقديم

به تو از معرفت رسيد نسيم عارف حق شدي و منكر خويش

گفت ني گفتمش چو مي‌كشتي گوسفند از پي يسير و يتيم

قرب خود ديدي اول و كردي قتل و قربان نفس شوم لئيم

گفت ني گفتمش چو مي‌رفتي در حرم همچو اهل كهف و رقيم

ايمن از شر نفس خود بودي و ز غم فرقت و عذاب جحيم

گفت ني گفتمش چو سنگ جمار همي انداختي به ديو رجيم

از خود انداختي برون يكسر همه عادات و فعل‌هاي ذميم

گفت ني گفتمش به وقت طواف كه دويدي به هر وله چو ظليم

از طواف همه ملائكتان ياد كردي به گرد عرش عظيم

گفت ني گفتمش چو كردي سعي از صفا سوي مروه بر تقسيم

ديدي اندر صفاي خو كونين شد دلت فارغ از جحيم و نعيم

گفت ني گفتمش چو گشتي باز مانده از هجر كعبه بر دل ريم

كردي آنجا به گور مر خود را هم چنان كنون كه گشته رميم

گفت از اين باب هر چه گويي تو من ندانسته‌ام صحيح و سقيم

گفتم اي دوست پس نكردي حج نشدي در مقام محو، مقيم

رفته‌اي مكه ديده، آمده باز محنت باديه خريده به سيم

گر تو خواهي كه حج كني پس از اين اين چنين كن كه كردمت تعليم
تا بعدعجیب‌ترین مخلوقات ادبیات

1:

درباره محمود وداستان هايش آينه
محمود دولت آبادي
اين داستان به نوذر آزادي تقديم هست

مردي که در کوچه مي رفت هنوز به صرافت نيفتاده بود به ياد بياورد که سيزده سالي مي گذرد که او به چهره ‌ي خودش در آينه نگاه نکرده هست.


: قوانین زیبای لیمن ...
همينطور دليلي نمي ديد به ياد بياورد که وقتي در همين حدود مي‌گذرد که او خنديدن خود را حس نکرده هست.


عقاید یک حمیدک!
قطعا به ياد گم شدن شناسنامه ‌اش هم نمي‌افتاد اگر راديو فراخوان نکرده بود که افراد مي‌بايد شناسنامه ‌ي خود را نو، تجديد نمايند.


امروز چند شنبه است!؟
وقتي فراخوان شد که شهروندان عزيز مواظف‌ اند شناسنامه‌ ي قبلي‌ شان را ازطريق پست به محل صدور ارسال دارند تا سپس چهار هفته بتوانند شناسنامه‌ ي جديد خود را دريافت نمايند، مرد به صرافت افتاد دست به کار جستن شناسنامه ‌اش بشود، و خيلي زود ملتفت شد که شناسنامه‌ اش را گم کرده هست.


اولین نشست خوابگاه ( شنبه 2 شهریور ، ساعت ِ 14 )
اما اين که چرا تصور مي‌شود سيزده سال از گم شدن شناسنامه‌ ي او مي‌گذرد، علت اين که، مرد ناچار بود به ياد بياورد چه وقتي با شناسنامه اش سر و کار داشته هست، و اون برمي گشت به حدود سيزده سال پيش يا ــ شايد هم ــ سي و سه سال پيش، چون او در وقتي بسيار پيش از اين، در يک روز تاريخي شناسنامه را گذاشته بود جيب بغل باراني‌ اش تا براي تمام عمرش، يک بار برود پاي صندوق راي و شناسنامه را نشان بدهد تا رايشان يکي از صفحات اون مهر زده بشود.


دستنوشته هاي يك جادوگر
بعد ازاون تاريخ ديگر با شناسنامه ‌اش کاري نداشت تا لازم باشد بداند اون را در کجا گذاشته يا در کجا گم ‌اش کرده هست.
حالا يک واقعه ‌ي تاريخي ديگر پيش آمده بود که احتياج به شناسنامه داشت و شناسنامه گم شده بود.


تاریخ ادبیات ایران
اول فکر کرد شايد شناسنامه در جيب باراني مانده باشد، اما نبود.


کارگاه ادبیات، در خوابگاه خدا... (خرید برای عموم آزاد است!!! )
بعد به نظرش رسيد ممکن هست اون را در مجري گذاشته باشد، اما نه...

اونجا هم نبود.

کوچه را طي کرد، سوار اتوبوس خط واحد شد و يکراست رفت به اداره ‌ي سجل احوال.

در اداره‌ ي سجل احوال جواب صريح نگرفت و برگشت، اما به خانه اش که رسيد، به ياد آورد که ــ انگارــ به او فرموده شده برود يک هستشهاد محلي درست کند و بياورد اداره.

بله، همين طور بود.

به او اين جور فرموده شده بود.

اما...

اين هستشهاد را چه جور بايد نوشت؟ نشست رايشان صندلي و مداد و کاغذ را گذاشت دم دستش، رايشان ميز.

خوب ...

بايد نوشته شود ما امضاء نمايندگان ذيل گواهي مي‌کنيم که شناسنامه‌ ي آقاي ...

مفقودالاثر شده هست.

اونچه را که نوشته بود با قلم فرانسه پاکنايشانس کرد و از خانه بيرون آمد و يکراست رفت به دکان بقالي که هفته ‌اي يک بار از اونجا خريد مي‌کرد.

اما دکاندار که از دردسر خوشش نمي‌آمد، فرمود او را نمي‌شناسد.

نه اين که نشناسدش، بلکه اسم او را نمي‌داند، چون تا امروز به صرافت نيفتاده اسم ايشان را بخواهد بداند.

«بخصوص که خودتان هم جاي اسم را خالي گذاشته ‌ايد!»

بله، درست هست.

بايد اول مي‌رفته به لباسشايشاني، چون هرسال شب عيد کت و شلوار و پيراهنش را يک بار مي‌داده لباسشايشاني و قبض مي‌گرفته.

اما لباسشايشاني، با وجودي که حافظه ‌ي خوبي داشت و مشتري‌هايش را ــ اگر نه به نام اما به چهره ــ مي‌شناخت، نتوانست او را به جا بياورد؛ و فرمود كه متاسف هست، چون آقا را خيلي کم زيارت کرده هست.

لطفا ممکن هست اسم مبارکتان را بفرماييد؟»

خواهش مي شود؛ واقعا که.

«دست کم قبض، يکي از قبض‌هاي ما را که لابد خدمتتان هست بياوريد، مشکل حل خواهد شد.»

بله، قبض.

اونجا، رايشان ورقه‌ ي قبض اسم و تاريخ سپردن پوشش و حتا اينکه چند تکه پوشش تحايشانل شد را با قيد رنگ اون، مي‌نايشانسند.

اما قبض لباس...

قبض پوشش را چرا بايد مشتري نزد خود نگه دارد، وقتي مي رود و پوشش را تحايشانل مي گيرد؟ نه، اين عملي نيست.

ديگر به کجا و چه کسي مي‌توان رجوع کرد؟ نانوايي؛ دکان نانوايي در همان راسته بود و او هر هفته، نان هفت روز خود را از اونجا مي‌خريد.

اما چه موقع از روز بود که شاگرد شاطر کنار ديوار دراز کشيده بود و فرمود پخت نمي‌کنيم آقا، و مرد خود به خود برگشت و از کنار ديوار راه افتاد طرف خانه اش، با ورقه ‌اي که از يک دفترچه ‌ي چهل برگ کنده بود.

پشت شيشه‌ ي پنجره‌ ي اتاق که ايستاد، خفيلکي خيره ماند به جلبک هاي سطح آب حوض، اما چيزي به يادش نيامد.

شايد دم غروب يا سر شب بود که به نظرش رسيد با دست پر راه بيفتد برود اداره مرکزي ثبت احوال، مقداري پول رشوه بدهد به مامور بايگاني و از او بخواهد ساعتي وقت اضافي بگذارد و رد و اثري از شناسنامه‌ ي او پيدا کند.

اين که ممکن بود؛ ممکن نبود ؟ چرا...

«چرا...

چرا ممکن نيست؟»

با پيرمردي که سيگار ارزان مي‌کشيد و ني مشتک نسبتا بلندي گوشه‌ي لب داشت به توافق رسيد که به اتفاق بروند زيرزمين اداره و بايگاني را جستجو نمايند؛ و رفتند.

شايد ساعتي سپس چاي پشت ناهار بود که اون دو مرد رفتند زيرزمين بايگاني و بنا کردند به جستجو.

مردي که شناسنامه‌ اش گم شده بود، هوشمندي به خرج داده و يک بسته سيگار با يک قوطي کبريت در راه خريده بود و با خود آورده بود.

پس مشکلي نبود اگر تا ساعتي سپس وقت اداري هم تايشان بايگاني معطل مي‌شدند؛ و با اون جديتي که پيرمرد بايگان آستين به دست کرده بود تا بالاي آرنج و از پشت عينک ذره بيني‌ اش به خطوط پرونده‌ ها دقيق مي شد، اين اطمينان حاصل بود که مرد نااميد از بايگاني بيرون نخواهد آمد.

بخصوص که خود او هم کم کم دست به کمک برده بود و به تدريج داشت آشناي کار مي‌شد.

حرف الف تمام شده بود که پيرمرد گردن راست کرد، يک سيگار ديگر طلبيد و رفت طرف قفسه‌ ي مقابل که با حرف ب شروع مي‌شد، و پرسيد «فرموديد اسم فاميلتان چه بود؟» که مرد جواب داد «من چيزي عرض نکرده بودم.» بايگان پرسيد «چرا؛ به نظرم اسم و اسم فاميلتان را فرموديد؛ درآبدارخانه!» و مـرد فرمود «خير، خير...

من چيزي عرض نکردم.» بايگان فرمود «چطور ممکن هست نفرموده باشيد؟» مردفرمود «خير...

خير.»

بايگان عينک از چشم برداشت و فرمود «خوب، هنوز هم دير نشده.

چون حروف زيادي باقي هست.

حالا بفرماييد؟ »مرد فرمود «خيلي عجيب هست؛ عجيب نيست؟! من وقت شما را بيهوده گرفتم.

معذرت مي‌خواهم.

اصل مطلب را فراموش کردم به شما بگايشانم.

من...

من هرچه فکر مي‌کنم اسم خود را به ياد نمي‌آورم؛ مدت مديدي هست که اون را نشنيده‌ ام.

فکر کردم ممکن هست، فکر کردم شايد بشود شناسنامه‌ اي دست و پا کرد؟»

بايگان عينکش را به چشم گذاشت و فرمود «البته...

البته بايد راهي باشد.

اما چه اصراري داريد که حتما...» و مرد فرمود «هيچ...

هيچ...

همين جور بيخودي...

اصلا مي‌شود صرف نظر کرد.

راستي چه اهميتي دارد؟» بايگان فرمود «هرجور ميلتان هست.

اما من فراموشي و نسيان را مي‌فهمم.

گاهي دچارش شده‌ ام.

با وجود اين، اگر اصرار داريد که شناسنامه ‌اي داشته باشيد راه‌ هايي هست.» بي درنگ، مرد پرسيد چه راه ‌هايي؟ و بايگان فرمود «قدري خرج برمي‌دارد.

اگر مشکلي نباشد راه حلي هست.

يعني کسي را مي‌شناسم که دستش در اين کار باز هست.

مي توانم شما را ببرم پيش او.

باز هم نظر شما شرط هست.

اما بايد زودتر تصميم بگيريد.

چون تا هوا تاريک نشده بايد برسيم.»

اداره هم داشت تعطيل مي‌شد که اون دو از پياده رو پيچيدند تايشان کوچه ‌اي که به خيابان اصلي مي‌رسيد و اونجا مي‌شد سوار اتوبوس شد و رفت طرف محلي که بايگان پيچ واپيچ ‌هايش را مي‌شناخت.

اونجا يک دکان دراز بود که اندکي خم در گرده داشت، چيزي مثل غلاف يک خنجر قديمي.

پيرمردي که تايشان عبايش دم در حجره نشسته بود، بايگان را مي‌شناخت.

پس جواب سلام او را داد و گذاشت با مشتري برود ته دکان.

بايگان وارد دکان شد و از ميان هزار هزار قلم جنس کهنه و قديمي گذشت و مرد را يکراست برد طرف دربندي که جلوش يک پرده‌ ي چرکين آايشانزان بود.

پرده را پس زد و در يک صندوق قديمي را باز کرد و انبوه شناسنامه ‌ها را که دسته دسته اونجا برنامه داده شده بود، نشان داد و فرمود «بستگي دارد، بستگي دارد که شما چه جور شناسنامه‌ اي بخواهيد.

اين روزها خيلي اتفاق مي‌افتد که آدم‌هايي اسم يا شناسنامه، يا هردو را گم مي‌نمايند.

حالا دوست داريد چه کسي باشيد؟ شاه يا گدا؟ اينجا همه جورش را داريم، فقط نرخ‌هايش فرق مي‌کند که از اون لحاظ هم مراعات حال شما را مي‌کنيم.

بعضي‌ها چشم‌شان رامي‌بندند و شانسي انتخاب مي‌نمايند، مثل برداشتن يک بليت لاتاري.

تا شما چه جور سليقه ‌اي داشته باشيد؟ مايليد متولد کجا باشيد؟ اهل کجا؟ و شغل ‌تان چي باشد؟ چه جور چهره ‌اي، سيمايي مي‌خواهيد داشته باشيد؟ همه جورش ميسر و ممکن هست.

خودتان انتخاب مي‌کنيد يا من براي‌تان يک فال بردارم؟ اين جور شانسي ممکن هست شناسنامه‌ ي يک امير، يک تاجر آهن، صاحب يک نمايشگاه اتومبيل...

يا يک...

يک دارنده‌ ي مستغلات...

يا يک به دست آورنده‌ ي موافقت اصولي به نام شما دربيايد.

اصلا نگران نباشيد.

اين يک امر عادي هست.

مثلا اين دسته از شناسنامه ‌ها که با علامت ضربدر مشخص شده، مخصوص خدمات ايشانژه هست که...

گمان نمي‌کنم مناسب سن و سال شما باشد؛ و اين يکي دسته به امور تبليغات مربوط مي شود؛ مثلا" صاحب امتياز يک هفته نامه يا به فرض مسئول پخش يک برنامه‌ ي تلايشانزيوني.

همه جورش هست.

و اسم؟ اسم‌تان دوست داريد چه باشد؟ حسن، حسين، بوذرجمهر و ...

يا از سنخ اسامي شاهنامه ‌اي؟ تا شما چه جورش را بپسنديد؛ چه جور اسمي را مي‌پسنديد؟ »مردي که شناسنامه ‌اش راگم کرده بود، لحظاتي خاموش و انديشناک ماند، وز اون پس فرمود «اسباب زحمت شدم؛ با وجود اين، اگر زحمتي نيست بگرد و شناسنامه ‌اي برايم پيدا کن که صاحبش مرده باشد.

اين ممکن هست؟» بايگان فرمود «هيچ چيز غيرممکن نيست.

نرخش هم ارزان‌تر هست.»

ممنون؛ ممنون!

بيرون که آمدند پيرمرد دکان‌ دار سرفه ‌اش گرفته بود و در همان حال برخاسته بود و انگار دنبال چنگک مي گشت تا کرکره را بکشد پايين، و لابه لاي سرفه‌ هايش به يکي دو مشتري که دم تخته کارش ايستاده بودند مي‌فرمود فردا بيايند چون «ته دکان برق نيست» و...

مردي که در کوچه مي‌رفت به صرافت افتاد به ياد بياورد که وقتي در حدود سيزده سال مي‌گذرد که نخنديده هست و حالا...

چون دهان به خنده گشود با يک حس ناگهاني متوجه شد که دندان‌هايش يک به يک شروع کردند به ورآمدن، فرو ريختن و افتادن جلو پاها و رايشان پوزه‌ ي کفش‌هايش، همينطور حس کرد به تدريج تکه ‌اي از هستخوان گونه، يکي از پلک ها، ناخن‌ها و...

دارند فرو مي‌ريزند؛ و به نظرش آمد، شايد وقتش فرا رسيده باشد که وقتي، اگر رسيد به خانه و پا گذاشت به اتاقش، برود نزديک پيش بخاري و يک نظر ــ براي آخرين بار ــ در آينه به خودش

2:

پسر نوح به خواستگاری دختر هابيل رفت.دختر هابيل جوابش کرد و فرمود:نه...هرگز.همسری ام را سزاوار نيستی .تو با بدان بنشستی و خاندان نبوتت گم شد.تو همانی که بر کشتی سوار نشدی.خدا را ناديده گرفتی و فرمانش را .به پدرت پشت کردی .

به پيمان و پيامش نيز.غرورت غرقت کرد.ديدی که نه شنا به کارت آمد و نه بلندی کوهها!
پسر نوح فرمود:اما اون که غرق می شود خدا را خالصانه تر صدا ميزند تا اونکه بر کشتی سوار هست.من خدايم را لا به لای توفان يافتم.در دل مرگ و سهمگينی سيل.
دختر هابيل فرمود:ايمان پيش از وافعه به کار می آيد.

در اون هول و هراسی که تو گرفتار شدي..هر کفری به ايمان بدل ميشود.اون چه تو به اون رسيدی ايمان به اختيار نبود.پس گردنی خدا بود که گردنت را شکست.پسر نوح فرمود:اونها که بر کشتی سوارند امنند و خدايی کجدار و مريض دارند که به بادی ممکن هست از دستشان برود.

من اما اون غريقم که به چنان خدای مهيبی رسيدم که با چشمان بسته نيز ميبينمش و با دستان بسته نيز لمسش ميکنم.خدای من چنان خطير هست که هيچ طوفانی اون را از کفم نميبرد.

دختر هابيل فرمود:باری...تو سرکشی کردی و گناهکاری.گناهت هرگز بخشيده نخواهد شد.

پسر نوح خنديد و خنديد و خنديد و فرمود:شايد اونکه جسارت عصيان دارد...شجاعت توبه نيز داشته باشد.شايد اون خدا که مجال سرکشی داد...موقعيت بخشيده شدن هم داده باشد!دختر هابيل سکوت کرد و سکوت کرد و اونگاه فرمود:شايد.

شايد پرهيزگاری من به ترس و ترديد آغشته باشد.

اما نام عصيان تو دليری نبود.دنيا کوتاه هست و آدمی کوتاهتر.مجال آزمون و خطا نيست.پسر نوح فرمود:به اين درخت نگاه کن.به شاخه هايش.پيش از اونکه دست های درخت به نور برسند...پاهايش تاريکی را تجربه کرده اند.گاهی برای رسيدن به نور بايد از تاريکی عبور کرد.گاهی برای رسيدن به خدا بايد از پل گناه گذشت.....من اينگونه به خدا رسيده ام.

راه من اما راه خوبی نيست.راه تو مطمئن تر هست دختر هابيل!

اين را فرمود و رفت.دختر هابيل تا دور دستها تماشايش کرد و سالهاست که منتظر هست و سالهاست که با خود ميگايشاند :آيا همسريش را سزاوار بودم؟

3:

تعبیر نماد فروهر
فروهر از نظر واژگاني به معني پيش برنده مي باشد اين نماد در وقت هخامنشيان براي درفش ملي ايران با الهام از شاهين در حال پرواز ساخته شد كه بسياری از مفاهيم بنيادي آيين زرتشت را در خود داشت.


1- چهره پير نگاره نشانه خردمندي و پارسايي هست .
2- دست راست او كه به سمت جلو و بالا كشيده شده هست نشان حركت به جلو و بالا پيشرفت و پرواز هست.
3- حلقه اي كه در دست چپ او برنامه دارد نشانه ي پيمانيست كه انسان در بدو خلقت با خداي خود بسته هست.
4- حلقه دور كمر نشانه ي اون هست كه انسان بايد از بند وابستگي دروغين بگذرد و اون را زير پا بگذارد.
5- دو رشته آايشانخته به حلقه بيانگر نيرايشان نيكي و بدی هست كه انسان بايد را كه در جلو برنامه دارد برگزيند.
6- سه بخش پايين نگاره نشانه انديشه ، فرمودار و كردار نادرست هست كه بايد اون را زير پا گذاشت.
7- دو بال پرواز نيز سه بخش دارد به مفهوم انديشه نيك،فرمودار نيك و كردار نيك كه براي پيشرفت ،پارسايي و پرواز به بالا ، بايد اون را سرلوحه برنامه داد.تاریخ ادبیات ایران

4:

تاریخ ادبیات ایران

"هانس کریستین اندرسن"

هانس کريستين اوندرسون در دوم آوريل ‌١٨٠٥ در شهرک اودنسه در کشور دانمارک به دنيا آمد. خانه‌اي که اوندرسن در اون به دنيا آمد بر جاي نمانده هست، اما جايي که در اون بزرگ شده هنوز باقي هست.

در پيچ و خم‌هاي کناره رودخانه همين شهر کوچک، هانس با طبيعت عجين شد و راه و رسم زندگي ساده ، قديمي و روستايي امت اون جا، بر غناي افسانه‌هايش اضافه کرد.اوندرسن مي‌نايشانسد:« گايشاني من در وقت‌هاي دور زندگي کرده‌ام.» هانس هشت ساله بود که پدرش به ارتش ناپلئون پيوست.

پدر سلامتي خود را از کف داد و زود به خانه بازگشت و سه سال سپس همين بيماري در گذشت.

پدري که او را با آثار نمايشنامه نايشانسان بزرگ دانمارک و داستانهاي هزار و يکشب آشنا کرد.

با مرگ پدر، روزگار خوش شنيدن افسانه ها در خانه فقيرانه اما گرم و پر از مهر و محبت نيز پايان يافت و هانس کوچک وارد بازار بي رحمي کار شد: شاگرد بافنده ، شاگرد خياط، کار گر کارخانه تنباکو و...

اما سرنوشت او له شدن در زير چرخهاي بي‌شفقت نبود.

خود نمي‌خواست، نمي پذيرفت که سر نوشتش اين باشد؛ و از اونجا که چشمي جستجوگر و اراده‌اي بي‌بازگشت داشت، روزن پرواز را يافت: هنر !

رشته نورهايي که او را به سايشان اين روزن رهنمون شد.

کتاب بود و تئاتر.

ديگر او وجود يک تئاتر در اودنسه بود و نيز تئاتر سلطنتي کپنهاک، هانس زود خيلي زود به رشته هاي نور آايشانخت و پرواز شفرمود انگيز خود را آغاز کرد.

چهارم سپتامبر ‌١٨١٩ اوندرسن چهارده ساله به کپنهاگ رفت تا بخت خود را در تئاتر بيازمايد.

سه سال نخست براي او سال‌هاي مبارزه، مرگ و زندگي بود.هانس در کپنهاگ حامياني پيدا کرد و با رفت و آمد به خانه‌هاي اونان امکان يافت در همان حال که شاهد، مبارزه پايين‌ترين اقشار زحمتکش براي بقا زير خط فقر بود، با بالاترين لايحه هاي سرمايه دار پايتخت نيز آشنا شود.

در همه اين سالها اوندرسن جوان فقط يک هدف داشت، در عرصه هنر پيش برود و پيش برود.
او شهر کوچک و دنياي محدود خود را ترک کرد بي اونکه در دنياي برتر( پايتخت ) جاپايي داشته باشد.

اين همان راه دردناک اما رو به سايشان بالا نيست که پري کوچک دريايي نيز تجربه مي‌کند؟ تحصيل در السينور( اين شهر شما را به ياد هاملت نمي اندازد؟) و کپنهاک از اوندرسن زحمت کش کم سواد مرد تحصيلکرده و با فرهنگي ساخت که در آخرين سالهاي عصر طلايي به حلقه سرمايه داري راه يافت.

تاثير اين دو قطب در تمامي افسانه هاي اوندرسن آشکار شد.اوندرسن از ‌٢٢ سالگي سفر هاي خود را به عنوان نايشانسنده و شاعر آغاز کرد .

پنج سال بعد در ‌١٨٣٣ در دانمارک مورد توجه برنامه گرفت و حکومت دانمارک هزينه سفرهاي او را پذيرفت تا تجربه اش را گرد آوري و منتشر کند، از اين پس زندگي اوندرسن از نظر مالي تغيير کرد و اين درست وقتي بود که مادرش، اون ماري اوندرسن داتر در يک نواخانه جان سپرد.اوندرسن به حق لقب پدر ادبيات کودک را دارد، بزرگترين جايزه ادبيات کودکان به نام اوست و آثارش تا کنون به بيش از صدو پنجاه زبان ترجمه و بارها و بارها به شکل هاي گونه گون تجديد چاپ شده هست

5:

تاریخ ادبیات ایران
"دکتر عبدالحسین زرین کوب"
دكتر عبدالحسين زرين كوب در سال 1301 هجري خورشیدی در بروجرد ديده به جهان گشود.

دكتر زرين كوب تحصيلات ابتدايي را در زادگاه خايشانش به پايان برد.

سپس در كنار تحصيل در دوره متوسطه به تشايشانق و ترغيب پدر كه مردي متشرع و ديندار بود، اوقات فراغت را صرف فراگيري علوم ديني و حوزه اي نمود و ضمن تحصيل فقه و تفسير و ادبيات عرب، به شعر عربي هم علاقمند شد.

گرچه تا پايان سال پنجم متوسطه در رشته علمي تحصيل مي كرد با اين حال كمتر كتاب تاريخ و فلسفه و ادبياتي بود كه به زبان فارسي منتشر شده باشد و او اون را در مطالعه نگرفته باشد.

به دنبال تعطيلي كلاس ششم متوسطه در تنها دبيرستان شهر براي ادامه تحصيل به شهرستان تهران رفت.

اما اين رشته ادبي را برگزيد و در سال 1319 تحصيلات دبيرستاني را به پايان برد و با وجود اونكه كتابهاي سالهاي چهارم و پنجم متوسطه ادبي را قبلاً نخوانده بود در ميان دانش آموزان رشته ادبي سراسر كشور، رتبه دوم را به دست آورد.


با بازگشايي مجدد دانشگاهها در سال 1320، دكتر عبدالحسين زرين كوب در امتحان ورودي دانشكده حقوق شركت كرد.

با اونكه پس از كسب رتبه اول ،در دانشكده ثبت نام هم كرده بود، اما به الزام پدر، ناچار به ترك شهرستان تهران شد.

در همان ايام، علي اكبر دهخدا كه رياست دانشكده حقوق را به عهده داشت، از اينكه چنين دانشجايشان فاضلي را از دست مي داد، اظهار تأسف كرده بود.

سرانجام اشتياق به تحصيل بار ديگر او را به دانشگاه كشاند.

در سال 1324، پس از اونكه در امتحان ورودي دانشكده علوم معقول و منقول و دانشكده ادبيات حايز رتبه اول شده بود، وارد رشته ادبيات فارسي دانشگاه شهرستان تهران شد.

به هر تقدير، عبدالحسين زرين كوب در سال 1327 به عنوان دانشجايشان رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصيل شد و سال بعد وارد دوره دكتراي رشته ادبيات دانشگاه شهرستان تهران گرديد و در سال 1334 از رساله دكتراي خود با عنوان (نقد الشعر، تاريخ و اصول اون) كه زير نظر بديع الوقت فروزانفر تأليف شده بود با موفقيت دفاع كرد.
دكتر زرين كوب در سال 1330 در كنار عده ايي از فضلاي عصر همچون عباس اقبال آشتياني، سعيد نفيسي، محمد معين، پرايشانز ناتل خانلري، غلامحسين صديقي و عباس زرياب، براي مشاركت در طرح ترجمه مقالات دايرة المعارف اسلام (E1) طبع هلند، دعوت شد.
دكتر زرين كوب در ايام تحصيل در تهران، چندي نزد حاج شيخ ابوالحسن شعراني بپرداخت و با مباحث حكمت و فلسفه، آشنايي بيشتر يافت.

از همان روزگار با فلسفه هاي معاصر غربي نيز آشنا شد و بعد به مطالعه در باب تصوف نيز علاقمند گرديد.

هستاد كه از قبل با زبانهاي عربي، فرانسايشان و انگليسي آشنا شده بود در سالهاي جنگ دوم جهاني، با كمك بعضي از صاحب منصبان ايتاليايي و آلماني كه در اون ايام در ايران به سر مي بردند، به آموزش اين دو زبان پراخت.

در سال 1323 اولينكتاب او به نام (فلسفه، شعر يا تاريخ تطور شعر و شاعري در ايران) در بروجرد منتشر شد، در حالي كه در اين هنگام، حدود چهار سال يا كمي بيشتر از تاريخ تاأليف كتاب مي گذشت.
دكتر زرين كوب پس از اونكه به الزام پدر دانشكده حقوق را ترك فرمود، به زادگاه خود بازگشت و در خرم آباد و بعد در بروجرد به كار معلمي پرداخت، كاري كه به تدريج علاقه جدي بدان پيدا كرد.در دوران معلمي، از تاريخ و جغرافيا و ادبيات فارسي گرفته تا عربي و فلسفه و زبان خارجي و حتي رياضي و فيزيك و علم الهيات، همه را تدريس كرد.

دكتر زرين كوب پس از اخذ درجه دكترا، از سايشان هستاد فروزانفر، براي تدريس در دانشكده علوم معقول و منقول دعوت شد و در سال 1335 با رتبه دانشياري، كار خود را دانشگاه شهرستان تهران آغاز كرد و به تدريس تاريخ اسلام، تاريخ اديان، تاريخ كلام و مجادلات فرق، تاريخ تصوف اسلامي و تاريخ علوم پرداخت.

پس از دريافت رتبه هستادي دانشگاه شهرستان تهران (1339 ش) دكتر زرين كوب چندي نيز در دانشسراي عالي شهرستان تهران و دوره دكترای ادبيات فارسي دانشگاه شهرستان تهران و در دانشكده هنرهاي درماتيك به افاضه پرداخت.

در سالهاي 1347 تا سال 1349 در آمريكا به عنوان هستاد ميهمان در دانشگاههاي كاليفرنيا و پرنيستون به تدريس علوم انساني دانشگاه شهرستان تهران انتقال يافت و در دو گروه تاريخ و ادبيات مشغول به كار شد.
دكتر زرين كوب در 24شهريور 1378 به دليل بيماريهاي قلب و چشم و پروستات درگذشت.

آثار دکتر عبدالحسين زرين کوب

1- دو قرن سكوت
2- تاريخ امت ايران پيش از اسلام
3- تاريخ امت ايران سپس اسلام
4- بامداد اسلام
5- كارنامه اسلام
6- ارزش ميراث صوفيه
7- پله پله تا ملاقات خدا
8- سّر ني
9- با كاروان حله
10- پير گنجه در جستجايشان ناكجا آباد ...

مرجع: بنياد ايران

6:

تاریخ ادبیات ایران

جلال آل احمد در 2 آذر 1302 در شهرستان تهران به دنيا آمد.

در 1323 به حزب توده پيوست و سه سال بعد در انشعابي جنجالي از اون كناره گرفت.

اولينمجموعه داستان خود به نام «ديد و بازديد» را در همين دوران منتشر كرده بود.

او كه تاثيري گسترده بر جريان روشنفكري دوران خود داشت، به جز نوشتن داستان به نگارش مقالات اجتماعي، پژوهش‌هاي امت شناسي، سفرنامه‌ها و ترجمه‌‌هاي متعددي نيز پرداخت.
شايد مهمترين ايشانژگي ادبي آل احمد نثر او بود.

نثري فشرده و موجز و در عين حال عصبي و پرخاشگر، كه نمونه‌ها‌‌ي خوب اون را در سفرنامه‌هاي او مثل «خسي در ميقات» و يا داستان-زندگي‌نامه‌ي «سنگي بر گوري» مي‌توان ديد.‌
ايشان در 18 شهريور 1348 در اسالم گيلان درگذشت.

آثار جلال آل احمد:
از رنجی که می بریم
اورازان
پنج داستان
تات نشين هاي بلوك زهرا
جزيره خارك در يتيم خليج فارس
چهل طوطی
خسي در ميقات
در خدمت و خيانت روشنفكران
دست هاي آلوده
ديد و بازديد
زن زيادي
سرگذشت كندوها
سفر امريكا
سفر به ولایت عزراييل
سفر روس
سنگی بر گوری
سه تار
سوء تفاهم
غرب زدگي
قمارباز
مدير مدرسه
مكالمات
نفرین زمین
نون و القلم
نيما چشم جلال بود
يك چاه و دو چاله

7:

1901....................سولی پرودوم(Sully Prudhomme).........................فرانسه
تاریخ ادبیات ایران


1902......................... تئودور مومزن(Theodor Mommsen).........................آلمان

تاریخ ادبیات ایران

1903.........................بیورنسترنه بیورنسن(Bjørnstjerne Bjørnson).........................نروژ
تاریخ ادبیات ایران

1904.........................فردریک میسترال( Frédéric Mistral).........................فرانسه
تاریخ ادبیات ایران

1904.........................خوزه ایزاگیره( José Echegaray).........................اسپانیا
تاریخ ادبیات ایران

1905............................هنریک سینکیه‌ویچ(Henryk Sienkiewicz)........................لهستان
تاریخ ادبیات ایران

1906.........................جوسوئه کاردوچی(Giosuè Carducci).........................ایتالیا
تاریخ ادبیات ایران

1907..........................رودیارد کیپلینگ(Rudyard Kipling).........................انگلیس
تاریخ ادبیات ایران

1908.........................رودولف کریستف یوکن(Rudolf Christoph Eucken).......................... آلمان
تاریخ ادبیات ایران

1909......................... سلما لاگرلوف(Selma Lagerlöf ).........................سوئد
تاریخ ادبیات ایران

1910.........................پال هیزه( Paul Heyse).........................آلمان
تاریخ ادبیات ایران

1911.........................کنت موریس مترلینک( Maurice Maeterlinck)..........................بلژیک

تاریخ ادبیات ایران

1912.........................گرهارد هاپتمان(Gerhart Hauptmann)..........................

آلمان

تاریخ ادبیات ایران


1913.........................رابیندرانات تاگور( Rabindranath Tagore).........................هند
تاریخ ادبیات ایران

1914 جایزه ای داده نشد!

1915..........................رومن رولان( Romain Rolland )...........................فرانسه
تاریخ ادبیات ایران

1916......................... ورنر فون هایدنشتام(Verner von Heidenstam).......................سوئد
تاریخ ادبیات ایران

1917.........................کارل آدولف گرلوپ(Karl Adolph Gjellerup).........................دانمارک
تاریخ ادبیات ایران

1917.........................هنریک پونتو پیدان(Henrik Pontoppidan)..........................دانمارک
تاریخ ادبیات ایران

1918 جایزه ای داده نشد

1919.............................کارل اشپیتلر(Carl Spitteler) .......................سوئیس
تاریخ ادبیات ایران

1920...................... کنوت هامسون( Knut Hamsun)........................

نروژ

تاریخ ادبیات ایران

8:


تاریخ ادبیات ایران
نورالدين عبدالرجمان جامي

جامي شاعر؛ اديب و عارف ايراني؛ مشهورترين شاعر پارسي گايشان سده نهم هجري هست.

پدرش از دشت (حوالي اصفهان) به هرات مهاجرت کرد و عبدالرحمان در ۸۱۷ ه.ق در خرجرد جام تولد يافت.

مدتي دشتي تخلص مي کرد و سپس به مناسبت مولد خود و به سبب ارادتي که به شيخ جام داشت تخلص جامي را برگزيد.

در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرده و در آغاز جواني با بزرگان فرقه نقشبنديه آشنا شد و دست ارادت به دامان سعدالدين محمد کاشغري و سپس ناصرالبدين عبيدالله معروف به خواجه احرار زد و در طريق تصوف سير و سلوک کرد و از بزرگان فرقه مذکور گرديد.

جامي قسمتي از وقت شاهرخ؛ تمام دوره ابوالقاسم بابر و اوبسعيد گورکان و قسمت اعظم سلطنت حسين بايقرا را درک کرد.

با امير عليشير نوايي معاصر بود و پس از وفات جامي ايشان کتاب خمسه المتحيرين را به يادگار او ساخت.

جز چند سفر کوتاه بقيه عمر را در هرات گذرانيد و نزد سلاطين بزرگ معاصر بسيار محترم بود.

جامي در هرات در ۸۹۸ ه.ق وفات يافت و بايقرا مراسم تشييع و سوگواري را درباره او به کمال رعايت داشت.
جامي آثار متعد و منثور و منظوم دارد.

تاثير افکار و اشعارش در هندوستان و ماواءالنهر و در ادبيات و افکار امت سرزمين عثماني بسيار بود.

ديوانش مشتمل بر قصايد؛ مثنايشانات؛ غزليات؛ مقطعات و رباعيات هست و در اواخر عمر به تقليد امير خسرو دهلايشان اون را با نظمي جديد در سه قسمت مدون کرد.

فاتحه الشباب ؛ واسطه العقد و خاتمه الحياه که به ترتيب مشتمل بر اشعار اوان جواني؛ اواسط زندگي و اواخر حيات اوست.

اثر منظوم ديگر ايشان هفت مثنايشان معروف به هفت اورنگ هست.

از آثار منثورش اشعه اللمات؛ بهارستان؛ نفحات الانس؛ شواهد النبايشان؛ لوايح و لوامع هست.


9:

تاریخ ادبیات ایران
خواجه نصيرالدين طوسي

خواجه نصير الدين مشهور به محقق طوسي؛ حکيم و دانشمند بزرگ جهان در سال ۵۹۷ هجري در شهر طوس ديده به جهان گشود.

اين محقق گرانقدر جهان تشيع؛ در وقت هلاکوخان به وزارت رسيد و در همان رصدخانه مراغه را با بيش از ۱۲ دستگاه و لوازم نجومي جديد؛ با ابتکار خود ساخت که از شاهکارهاي مراکز علمي جهان در قرون وسطي بود.

بعدها تيکوبراهه منجم هلندي با تقليد از او رصدخانه اوزانين برگ را برپا نمود.
خواجه حدود ۸۰ کتاب و رساله در رياضيات؛ نجوم؛ فلسفه؛ تفسير و مسايل اجتماعي نوشت و از کارهاي معروف او در علوم؛ وضع مثلثات و قضاياي هندسه کرايشان؛ تفهيم بي نهايت کوچک ها و تکميل نظريه ارشميدس هست.
علامه حلي(شاگرد ايشان) از او به عنوان هستاد بشريت ياد ميکند- جورج ساتن ايشان را بزرگترين رياضيدان اسلام به شمار مي آورد و بروکلمن آلماني مي گايشاند ايشان از مشهورترين دانشمندان قرن هفتم و برترين مولفان اين قرن به طور مطلق هست.

جامعه علمي جهان به پاس خدمات و تلاشهاي اين دانشمند بزرگ در علم رياضي و نجوم نامش را بر کره ماه ثبت نمود.
اين حکيم الهي سرانجام در سال ۶۷۲ هجري در شهر مقدس کاظمين در گذشت.

بنابر وصيت خودش او را در پايين پاي دو معصوم دفن کردند و برمزارش نوشتند : و کلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد

10:

تاریخ ادبیات ایران
هوشنگ گلشيري

هوشنگ گلشيري در سال 1316در اصفهان به‌دنيا آمد.

در سال 1321همراه با خانواده به آبادان رفت.


از سال 1321تا 1334در آبادان اقامت داشت که اين دوره از زندگيش را بايد شكل‌دهندهُ حيات فكري و احساسي او دانست.

پدرش كارگر بنا، سازندهُ مناره‌هاي شركت نفت بود، و ما مدام از خانه‌اي به خانهُ ديگر مي رفتند.

از سال 1334 تا 1352 هم در اصفهان زيسته هست.گلشيري اولين داستانش را در سال 1337وقتي که در دفتر اسناد رسمي کار مي کرد نوشت.


پس از گرفتن ديپلم، معلم شد، در دهي دورافتاده در سرراه اصفهان به يزد.

گلشيري در سال 1338 تحصيل در رشتهُ ادبيات فارسي را در دانشگاه اصفهان آغاز كرد.

آشنايي با انجمن ادبي صائب در همين دوره نيز اتفاقي مهم در زندگي او بود.


شركت در جلسات انجمن صائب زمينه‌ساز آشنايي با برخي اهل قلم اون روز اصفهان شد كه در نشست‌هاي ادبي ديگر تداوم يافت.

آشنايي با برخي فعالان سياسي در اين جلسات او را وارد عرصهُ فعاليت سياسي كرد كه به دستگيري‌اش در اواخر سال 1340 انجاميد.

در پايان شهريور 1341 از زندان آزاد و در همان سال از دانشكدهُ ادبيات دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصيل شد.
در اين وقت ديگر چند شعر و يك داستان از او در مجلات پيام نايشانن، فردوسي، و كيهان هفته به چاپ رسيده بود.

اين نشست‌هاي ادبي كه به دليل حساسيت ساواك در خانه‌ها ادامه يافت، هستهُ اصلي جنگ اصفهان شد.
از شمارهُ دوم ابوالحسن نجفي، احمد مير علايي، ضياء موحد و بعدتر تعدادي از نايشانسندگان و شاعران جوان به حلقهُ همكاران پيوستند.

جنگ اصفهان كه اين جمع را به عنوان قطبي در ادب معاصر شناساند كمابيش با همين تركيب تا سال 1360 در يازده شماره منتشر شد.

گلشيري تعدادي از داستان‌هاي كوتاه و چند شعر خود را در شماره‌هاي مختلف جنگ به چاپ رساند.

در سال 1347، اين داستان‌ها را در مجموعهُ مثل هميشه منتشر كرد.
گلشيري و تعدادي از ياران جنگ اصفهان، در سال 1346، همراه با عده‌اي ديگر از اهل قلم در اعتراض به تشكيل كنگره‌اي فرمايشي از جانب حكومت وقت بيانيه‌اي را امضا كردند و با تشكيل كانون نايشانسندگان ايران در سال 1347 به عضايشانت اون درآمدند.

در سه دوره فعاليت كانون در جهت تحقق آزادي قلم و بيان و دفاع از حقوق صنفي نايشانسندگان، گلشيري همواره از اعضاي فعال اون باقي ماند.

در دوره‌هاي دوم و سوم فعاليت كانون، به عضايشانت هئيت دبيران نيز انتخاب شد.


رمان شازده احتجاب را در سال 1348، و رمان كريستين و كيد را در سال 1350 منتشر كرد.

در اواخر 1352، براي بار دوم به مدت شش ماه به زندان افتاد و به مدت پنج سال نيز از حقوق اجتماعي، از جمله تدريس محروم شد.

ناچار در سال 1353 به شهرستان تهران آمد.

در شهرستان تهران با بعضي از ياران قديمي جنگ كه ساكن شهرستان تهران بودند و عده‌اي ديگر از اهل قلم جلساتي هفتگي انجام كردند.

مجموعه داستان نمازخانهُ كوچك من (1354) ، و جلد اول رمان برهُ گمشدهُ راعي (1356) حاصل همين دوره بود.

در سال 1354، نمايشنامه‌اي از او به نام سلامان و ابسال به رايشان صحنه آمد.

اين نمايشنامه هنوز منتشر نشده هست.


در سال 1356، تدريس در گروه تئاتر دانشكدهُ هنرهاي زيباي دانشگاه شهرستان تهران را به صورت قراردادي آغاز كرد.

در پائيز همين سال، گلشيري در ده شب شعري كه كانون نايشانسندگان ايران‌با همكاري انجمن فرهنگي ايران و آلمان - انستيتو گوته - در باغ اين انجمن بر پا داشت، سخنراني‌اي با عنوان جوانمرگي در نثر معاصر فارسي ايراد كرد.

در بهمن همين سال، برندهُ جايزهُ فروغ فرخزاد شد.

در تابستان 1357، براي شركت در طرح بين‌المللي نايشانسندگي به آيواسيتي در آمريكا سفر كرد.

در چند ماه اقامت در خارج از كشور در شهرهاي مختلف سخنراني كرد و در زمستان 1357، پس از بازگشت به ايران، به اصفهان رفت و تدريس در دبيرستان را از سر گرفت.


گلشيري در بهمن 1358 معصوم پنجم را منتشر كرد.

سال 1361 آغاز انتشار گاهنامهُ نقد آگاه بود.

مطالب اين گاهنامه را شورايي متشكل از نجف دريابندري، هوشنگ گلشيري، باقر پرهام و محسن يلفاني (بعدتر، محمدرضا باطني) انتخاب مي‌كردند.

انتشار اين نشريه تا سال 1363 ادامه يافت.
در اواسط سال 1362، گلشيري جلسات هفتگي داستان‌خواني را كه به جلسات پنج‌شنبه‌ها معروف شد، با شركت نسل جوان‌تر داستان‌نايشانسان آغاز كرد.

در اين جلسات كه تا اواخر سال 1367 ادامه يافت،نايشانسندگاني چون اكبر سردوزامي، مرتضي ثقفيان، محمود داوودي، كامران بزرگ‌ نيا، يارعلي پورمقدم، محمدرضا صفدري، اصغر عبداللهي، قاضي ربيحاايشان، محمد محمدعلي، ناصر زراعتي، رضا فرخفال، آذر نفيسي، بيژن بيجاري، عبدالعلي عظيمي، علي موذني، عباس معروفي، منصور كوشان، شهريار مندني‌پور، منيرو رواني‌پور شركت داشتند.
در اين جلسات آثار منتشر شده‌اي از شهرنوش پارسي‌پور، سيمين دانشور، تقي مدرسي، محمود دولت‌آبادي، رضا جولايي، ابوالحسن نجفي، رضا براهني، نجف دريابندري و اكبر رادي نيز با حضور خود اونها نقد و بررسي شد.


جبه‌خانه در سال 1362 و حديث ماهيگير و ديو در سال1363 منتشر شد.

گلشيري از اواخر سال 1364، با همكاري با مجلهُ آدينه از اولين شمارهُ اون، و پس از اون، دنياي سخن، و پذيرش مسئوليت صفحات ادبي مفيد براي ده شماره (65 تا 66) دور تازه‌اي از كار مطبوعاتي خود را در حالي آغاز كرد كه انتشار اين نشريات سرآغاز فضاي تازه‌اي در مطبوعات ادبي بود.

سردبيري ارغوان كه فقط يك شماره منتشر شد (خرداد 1370)، و سردبيري و همكاري باچند شمارهُ نخست فصلنامهُ زنده رود (1371 تا 1372) ادامهُ فعاليت‌‌هاي مطبوعاتي او تا پيش از سردبيري كارنامه بود.

در سال 1368، در اولين سفر به خارج از كشور پس از انقلاب براي سخنراني و داستان‌خواني به هلند (با دعوت ساوقت آيدا)، و شهرهاي مختلف انگستان و سوئد رفت.

در سال 1369 نيز براي شركت در جلسات خانهُ فرهنگ‌ هاي جهان در برلين به آلمان سفر كرد.

در اين سفر در شهرهاي مختلف آلمان، سوئد، دانمارك و فرانسه سخنراني و داستا‌ن‌خواني كرد.

در بهار 1371 به آلمان، امريكا، سوئد، بلژيك و در بهمن 1372 هم به آلمان، هلند، بلژيك سفر كرد.
مجموعه داستان پنج‌گنج در سال 1368 (سوئد) فيلمنامهُ دوازده رخ در سال 1369، رمان‌هاي در ولايت هوا در سال 1370 (سوئد)، آينه‌‌هاي دردار (امريكا و ايران) در سال 1371، مجموعه داستان دست تاريك،دست‌روشن در سال 1374،و در ستايش شعر سكوت (دو مقالهُ بلند در بارهُ شعر) در سال 1374 منتشر شد.
گلشيري تدريس ادبيات داستاني را كه پس از اخراج از دانشگاه مدت كوتاهي دردفتر مجلهُ مفيد ادامه داده بود، در سال 1369 با اجارهُ محلي در شهرستان تهران و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و جلسات آزاد ماهانه از سر گرفت.

در اين دوره كه به دورهُ تالار كسري معروف شد، ابوالحسن نجفي،م.ع.

سپانلو و رضا براهني نيز به دعوت گلشيري كلاس‌هايي انجام كردند.
در كنار ادبيات و نقد معاصر، ضرورت شناخت متون كهن نيز از دلمشغولي‌هاي گلشيري بود.

او به همراه دوستاني از اهل قلم در جلساتي هفتگي، كه از سال 1361 آغاز شد و پانزده سالي ادامه داشت، بسياري از آثار كلاسيك فارسي را بازخواني و بررسي كرد.


در فروردين 1376، اقامتي نه‌ماهه در آلمان به دعوت بنياد هاينريش بل موقعيتي شد براي به پايان رساندن رمان جن‌نامه كه تحرير اون را سيزده سال پيشتر آغاز كرده بود.

در همين دوره، براي داستان‌خواني و سخنراني به شهرهاي مختلف اروپا رفت و جايزهُ ليليان هلمن/ دشيل همت را نيز دريافت كرد.

در زمستان 1376، رمان جن‌نامه (سوئد) و جدال نقش با نقاش انتشار يافت.


گلشيري سردبيري ماهنامهُ ادبي كارنامه را در تابستان 1377 پذيرفت و اولينشمارهُ اون را در دي ماه همين سال منتشر كرد.

در اين دوره جلسات بررسي شعر و داستان نيز به همت او در دفتر كارنامه انجام مي‌شد.

يازدهمين شمارهُ كارنامه به سردبيري او پس از مرگش در خرداد 1379 منتشر شد.


گلشيري در دوازدهم تيرماه 1378 جايزهُ صلح اريش ماريا رمارك را در مراسمي در شهر ازنابروك آلمان دريافت كرد.اين جايزه به پاس آثار ادبي و تلاش‌هاي او در دفاع از آزادي قلم و بيان به او اهدا شد.در مهر ماه همين سال در آخرين سفرش در نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت شركت كرد.

سپس براي سخنراني و داستان‌خواني به انگلستان رفت.مجموعهُ مقالات باغ در باغ در پاييز 1378 منتشر شد.
به دنبال يك دورهُ طولاني بيماري، كه اوليننشانه‌هاي اون از پاييز 1378 شروع شده بود، هوشنگ گلشيري در 16 خرداد 79 در بيمارستان ايرانمهر شهرستان تهران در گذشت و در امامزاده طاهر در مهر شهر كرج به خاك سپرده شد.

11:

تاریخ ادبیات ایران
فروغ فروخ زاد

فروغ فروخزاد در دی ماه سال 1313 هجری شمسی در شهرستان تهران متولد شد.

پس از گذراندن دوره های آموزش دبستانی و دبیرستانی به هنرستان بانوان رفت و خیاطی و نقاشی را فرا گرفت.
شانزده ساله بود که به یکی از بستگان مادرش-پرویز شاپور که پانزده سال از وی بزرگتر بود- علاقه مند شد و اون دو با وجود مخالفت خانواده هایشن با هم ازدواج کردند.

چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و نه ماه بعد تنها فرزند اونان کامیار دیده به جهان گشود.

از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده هایش در مجله خواندنیها به چاپ رسید.

زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.
نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال ۱۳۳۱ در حالی که هفده سال بیشتر نداشت از چاپ درآمد.

دومین مجموعه اش دیوار را در بیست ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره ای گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش برنامه گرفت.

بیست و دو سال بیشتر نداشت که به رغم اون ملامت ها سومین مجموعه شعرش عصیان از چاپ درآمد.
فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزشهای اجتماعی اون احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوست توصیف می کند.

اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که براثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده هست سراسر اشعار او را فرا می گیرد.

ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا اون وقت در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته هست می آفریند.
در مجموعه ديوار و عصيان نيز به بيان اندوه و تنهايی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در ميان رايشاناهای بيمارگونه و تخيلی می پردازد و نسبت به همه چيز عصيان می كند.

بدينسان فروغ همان شيوه توللی را با زبانی ساده و روان اما كم مايه و ناتوان دنبال می كند.

از لحاظ شكل نيز در اين سه مجموعه همان قالب چهار پاره را می پذيرد و گهگاه تنها به خاطر تنوع ، اندكی از اون تجاوز می كند.


فروغ از سال ۱۳۳۷ به كارهای سينمايی پرداخت.

در اين ايام هست كه او را با ابراهيم گلستان نايشانسنده و هنرمند اون روزگار همگام می بينيم.

اون دو با هم در گلستان فيلم كار می كردند.
در سال ۱۳۳۸ برای اولينبار به انگلستان رفت تا در زمينه امور سينمايی و تهيه فيلم مطالعه كند.

وقتی كه از اين سفر بازگشت به فيلمبرداری روی آورد و در تهيه چند فيلم گوتاه با گلستان همكاری نزديك و موثر داشت.

در بهار ۱۳۴۱ برای تهيه يك فيلم مستند از زندگی جذاميان به تبريز رفت.

فيلم خانه سياه هست كه بر پايه زندگی جذاميان تهيه شده ، يادگاری هنری سفرهای او به تبريز هست.

اين فيلم در زمستان ۱۳۴۲ از فستيوال اوبرهاوزن ايتاليا جايزه بهترين فيلم مستند را به دست آورد.
چهارمين مجموعه شعر فروغ تولدی ديگر بود كه در زمستان ۱۳۴۳ به چاپ رسيد و به راستی حياتی دوباره را در مسير شاعری او نشان می داد.

تولدی ديگر ، هم در زندگی فروغ و هم در ادبيات معاصر ايران نقطه ای روشن بود كه ژرفای شعر و دنيای تفكرات شاعرانه را به گونه ای نايشانن و بی همانند نشان می داد.

زبان شعر فروغ در اين مجموعه و نيز مجموعه ایمان بياوريم به آغاز فصل سرد كه پس از مرگ او منتشر شد ، زبان مشخصی هست با هايشانت و مخصوص به خود او.

اين هستقلال را فقط نيما دارا بود و پس از او اخوان ثالث و احمد شاملو ﴿در شهرهای بی وزنش﴾ و اين تشخيص نحصول كوشش چندين جانبه اوست: نخست سادگی زبان و نزديكی به حدود محاوره و فرمودار و دو ديگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نيازمندی در نقل دريافت های شخصی و سه ديگر توسعی كه در مقوله وزن قائل بود.
فروغ پس از اونكه در تهيه چندين فيلم ابراهيم گلستان را ياري كرده بود در تابستان ۱۳۴۳ به ايتاليا، آلمان و فرانسه سفر كرد و زبان آلماني و ايتاليايي را فرا گرفت.

سال بعد ساوقت فرهنگي يونسكو از زندگي او فيلم نيم ساعته تهيه كرد، زيرا شعر و هنر او در بيرون از مرزهاي ايران به خوبي مطرح شده بود.
فروغ فروخزاد سي و سه سال بيشتر نداشت كه در سال ۱۳۴۸ به هنگام رانندگي بر اثر تصادف جان سپرد و در گورستان ظهيرالدوله شهرستان تهران به خاك سپرده شد.
تولدي ديگر
همه هستي من آيه تاريكي ست
كه ترا در خود تكراركنان
به سحرگاه شكفتن ها و رستن هاي ابدي خواهد برد
من در اين آيه ترا آه كشيدم، آه
من در اين آيه ترا
به درخت و آب و آتش پيوند زدم
زندگي شايد
يك خيابان درازست كه هر روز زني با زنبيل از اون مي گذرد
زندگي شايد
ريسماني ست كه مردي با اون خود را از شاخه مي آايشانزد
زندگي شايد
طفلي ست كه از مدرسه بر ميگردد
زندگي شايد
افروختن سيگاري باشد، در فاصله رخوتنك دو هم آغوشي
يا عبور گيج رهگذري باشد

12:

تاریخ ادبیات ایران
شهريار

هستاد سيد محمد حسين بهجت تبريزي (شهريار) در سال ۱۲۸۵ هجري شمس در سال ۱۲۸۵ هجري شمسي در روستاي خشکاب در بخش قره چمن آذربايجان متولد شد.

پدرش حاجي مير آقا خشکنابي و از وکلاي مبرز و مردي فاضل و خوش محاوره و از خوش نايشانسان دوره خود و با اينان و کريم الطبع بود.
او در اوايل شاعري بهجت تخلص ميکرد و بعداْ دوباره با فال حافظ تخلص خواست که دوبيت شاهد از ديوان آمد و خواجه تخلص او را شهريار تعيين کرد.

او تحصيلات خود را در مدرسه متحده و فيوضات و متوسطه تبريز و دارالفنون شهرستان تهران گذراند و تا کلاس آخر مدرسه طب تحصيل کرد و به مدارج بالايي دست يافت ولي در سالها آخر تحصيل اين رشته دست تقدير او را به دام عشقي نافرجام گرفتار ساخت و اين ناکامي موهبتي بود الهي؛ که در آتش درون وسوز و التهاب شاعر را شعله ور ساخت و تحولات دروني او را به اوج معنايشان ايشانژه اي کشانيد تا جايي که از بند علائق رست و در سلک صاحبدلان درآمد و سروده هايش رنگ و بايشان ديگر يافت و شاعر در آغازين دوران جواني به وجهي نيک از عهد اين آزمون درد و رنج برآمد و برپايه هنري اش به سرحد کمال معنايشان رسيد.

غالب غزلهاي سوزناک او که به دائقه عموم خوش آيند هست.

اين عشق مجاز هست که در قصيده زفاف شاعر که شب عروسي معشوقه هم هست؛ با يک قوس صعودي اوج گرفته؛ به عشق عرفاني و الهي تبديل ميشود.

ولي به قول خودش اين عشق مجاز به حالت سکرات بوده و حسن طبيعت هم مدتها به همان صورت اولي براي او تجلي کرده و شهريار هم بازبان اولي با او صحبت کرده هست.
اصولاْ شرح حال و خاطرات زندگي شهريار در خلال اشعارش خوانده ميشود و هر نوع تفسير و تعبيري که در اون اشعار بشود به افسانه زندگي او نزديک هست.

عشقهاي عارفانه شهريار را ميتوان در خلال غزلهاي انتظار؛ جمع وتفريق؛ وحشي شکار؛ يوسف گمگشته؛ مسافر همدان؛ حراج عشق؛ ساز صباء؛ وناي شبان و اشک مريم: دو مرغ بهشتي.......

و خيلي آثار ديگر مشاهده کرد.

محروميت وناکاميهاي شهريار در غزلهاي گوهرفروش: ناکاميها؛ جرس کاروان: ناله روح؛ مثنايشان شعر؛ حکمت؛ زفاف شاعر و سرنوشت عشق بيان شده هست.

خيلي از خاطرات تلخ و شيرين او در هذيان دل: حيدربابا: مومياي و افسانه شب به نظر ميرسد.
هستاد شهريار سرانجام پس از هشتاد و سه سال زندگي شاعرانه پربار و افتخار در ۲۷ شهريور ماه ۱۳۶۷ به ملکوت اعلي پيوست و پيکرش در مقبره الشعراي تبريز که مدفن بسياري از شعرا و هنرمندان اون ديار هست به خاک شپرده شد.


13:


تاریخ ادبیات ایران
بزرگ علوی

بزرگ علوی از دوستان نزديک هدايت و يکی از اعضای گروه معروف به «ربعه» بود.

او در يک خانواده تجارت پيشه به دنيا آمد.

بعد برای ادامه تحصيل به آلمان رفت و دوره دبيرستان و بخشی از تحصيلات دانشگاهی خود را در اون جا به پايان برد.

اونگاه به گروه مارکسيستی معروف به «پينجاه و سه نفر» به رهبری تقی ارانی پيوست.

تمامی اعضای اين گروه در اسل ۱۳۱۶ دستگير و زندانی شدند.

در سال ۱۳۲۰ سپس فرار رضا شاه بر اثر فراخوان عفو عمومی از زندان آزاد شدند.

اين افراد هسته اصلی حزب توده را تشکيل دادند که تا سالهای بعد به فعاليت خود ادامه دادند.

سپس سقوط دولت مصدق در سال ۱۳۳۱ علوی به اروپا رفت و مجدداْ در آلمان به حالت تبعيد فعاليتهای علمی و ادبی خود را ادامه داد.

از اين سال تا انقلاب اسلامی آثار او در ايران اجازه انتشار نداشت.

در سال ۱۳۵۷ پس از پيروزی انقلاب اسلامی يک چند در ايران زيست و بار ديگر به آلمان بازگشت تا اينکه در سال ۱۳۷۵ در گذشت.
علوی در سالهای اولينفعاليتها ادبی خود رمان مشهور چشمايش (۱۳۳۱) را با الهام از زندگی و کارهای يک نقاش معروف عصر رضاشاه (ظاهراْ کمال الملک) نوشت.

علوی در نوشتن اين رمان سبکی بديع هستفاده کرد.

به اين معنی که قطعات پراکنده يک ماجرا را کنار هم گذاشته و از اون طراحی کلی آفريده هست که به حدس و گمان تکيه دارد.
اين کتاب از معدود آثاری هست که يک زن با تمام عواطف و نوسانهای روانی در مرکز اون برنامه گرفته هست.

زنی که خطرناک و هوس باز که می داند هستاد ماکان- نقاش قهرمان کتاب- هرگز به ژرفای روح و روان او پی نبرده هست.
پيش از انتشار رمان چشمايش علوی با نوشتن چند اثر ديگر قبلاْ به شهرت رسيده بود.

سه مجموعه داستان کوتاه او يعنی چمدان (۱۳۱۳)، ورق پاره های زندان (۱۳۲۰)، و نامه ها (۱۳۳۰) هر سه قبل از رمان اصلی نوشته شده بود.

بلافاصله که از زندان آزاد شد مجموعه داستانهای زندان نوشته خود را که عموماْ رو کاغذ پاره هايی از نوع پاکت سيگار و کاغذ قند يادداشت کرده بود با عنوان ورق پاره های زندان (۱۳۲۰) منتشر کرد.

به علاوه نقل جالبی از ماجراهای زندان گروه سياسی خود را با عنوان پنجاه و سه نفر (۱۳۲۱) انتشار داد و به عنوان يک نايشانسنده سياسی و مکتبی از ايدئولوژی خاصی تبعيت می کند و برپايه اون هم می نايشانسد مشخص شد.

از علوی يک سفرنامه با عنوان اوزبکها (۱۳۲۶) منتشر شده که نقل سفر به شوروی و ديدار از اوزبکستان هست.

دو مجموعه ديگر به نام ميرزا و سالاريها نيز از وی منتشر شده که نسبت کارهای قبلی او ديدگاه و اهميت ايشانژه ای ندارد.

تعدادی از آثار علوی و از جمله چشمايش به زبانی آلمانی ترجمه شده و مورد توجه خوانندگان اروپايی برنامه گرفته هست.
آشنايی وسيع علوی با ادبيات ديگر ملل و اگاهی و تسلط او بر چند زبان اروپايی و به خصوص آلمانی، به وی امکان داده که ترجمه های خوبی از ادبيات ملل به زبان فارسی منتشر کند.

باغ آلبالو از چخوف ، دوازده ماه از پريستلی از زبان انگليسی و دوشيزه اورلئان اثر شيللر و حماسه ملی ايران اثر تئودور نولدکه به زبان آلمانی از اون جمله اند.
داستانهای کوتاه علوی وی را در مسير نايشانسندگی به شيوه رمانتيسم اجتماعی تا حد زيادی موفق معرفی می کند.

اين توفيق در نوشتن داستان کوتاه «گيله مرد» از بقيه داستانهای او بيشتر هست.

مضمون اغلب داستانهای علوی از آرمانهای سياسی و حزبی او الهام می گيرد.

قهرمانان او بيشتر انسانهای ناکامی هستند که دور از وطن در غربت و آوارگی سر می نمايند.


14:

تاریخ ادبیات ایرانتاریخ ادبیات ایران
رهی معیری


رهي معيري، متخلص به «رهي» فرزند محمدحسن خان مايشاند خلوت در دهم اردبيهشت ما ۱۲۸۸ هجري شمسي در شهرستان تهران چشم به جهان گشود.

پدرش محمدحسن خان چندگاهي قبل از تولد رهي رخت به سراي ديگر کشيده بود.
تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهرستان تهران به پايان برد، اونگاه به هستخدام دولت درآمد و در مشاغلي چند انجام وظيفه کرد و از سال ۱۳۲۲ رياست کل انتشارات و تبليغات وزارت پيشه و هنر منصوب گرديد.
رهي از اوان کودکي به شعر و موسيقي و نقاشي علاقه و دلبستگي فراوان داشت و در اين هنر بهره اي به سزا يافت.

هفده سال بيش نداشت که اولين رباعي خود را سرود:
کاش امشبم اون شمع طرب مي آمد ايشانن روز مفارقت به شب مي آمد
اون لب که چو جان ماست دور از لب ماست اي کاش که جانِ ما به لب مي آمد
در آغاز شاعري، در انجمن ادبي حکيم نظامي که به رياست مرحوم وحيد دستگردي تشکيل مي شد شرکت جست و از اعضاي مؤثر و فعال اون بود و نيز در انجمن ادبي فرهنگستان از اعضاي مؤسس و برجسته اون به شما مي رفت.

ايشان همينطور در انجمن موسيقي ايران عضايشانت داشت.

اشعارش در بيشتر روزنامه ها و مجلات ادبي نشر يافت و آثار سياسي، فکاهي و انتقادي او با نام هاي مستعار «شاه پريون»، «زاغچه»، «حقگو»، «گوشه گير» در روزنامه «باباشمل» و مجله «شهرستان تهران مصور» چاپ مي شد.
رهي علاوه بر شاعري، در ساختن تصنيف نيز مهارت کامل داشت.

ترانه هاي: خزان عشق، نواي ني، به کنارم بنشينَ، آتشين لاه، کاروان و ديگر ترانه هاي او مشهور و زبانزد خاص و عام گرديد و هنوز هم خاطره اون آهنگها و ترانه هاي شورانگيز و طرب افزا در يادها مانده هست.
رهي در سال هاي آخر عمر در برنامه گل هاي رنگارنگ راديو، در انتخاب شعر با داوود پيرنيا همکاري داشت و پس از او نيز تا پايان زندگي اون برنامه را سرپرستي ميکرد.
رهي در طول حيات خود سفرهايي به خارج از ايران داشت که از جمله هست: سفر به ترکيه در سال ۱۳۳۶، سفر به اتحاد جماهير شورايشان در سال ۱۳۳۷ براي شرکت در جشن انقلاب کبير، سفر به ايتاليا و فرانسه در سال ۱۳۳۸ و دو بار سفر به افغانستان، يک بار در سال ۱۳۴۱ براي شرکت در مراسم يادبود نهصدمين سال در گذشت خواجه عبدالله انصاري و ديگر در سال ۱۳۴۵، عزيميت به انگلستان در سال ۱۳۴۶ براي عمل جراحي، آخرين سفر نعيري بود.
رهي معيري که تا آخر عمر مجرد زيست، در چهارم آبان سال ۱۳۴۷ پس از رنجي طولاني و جانکاه از بيماري سرطان بدرود زندگاني فرمود و در مقبره طهيرالاسلام شميران مدفون گرديد.
رهي بدون ترديد يکي از چند چهره ممتاز غزلسراي معاصر هست.

سخن او تحت تاثير شاعراني چون سعدي، حافظ، مولايشان، صائب و گاه مسعودسعد و نظامي هست.

اما دلبستگي و توجه بيشتر او به زبان سعدي هست.

اين عشق و شيفتگي به سعدي، سخنش را از رنگ و بايشان سيوه هستاد برخوردار کرده هست به گونه اي که همان سادگي و رواني و طراوت غزلها سعدي را از بيشتر غزلهاي او ميتوان دريافت.
اگر بخواهيم با موازين کهن - که چندان اعتباري هم ندارد- سبک شعر رهي را تعيين کنيم، بايد او را در مرزي ميان شيوه اصفهاني و عراقي برنامه دهيم، زير بسياري از خصوصيات هريک از اين دو سبک را در شعر او ميبينيم، بي اونکه بتوانيم او را به طور مسلم منتسب به يکي از اين دو شيوه بشماريم.
گاه گاه، تخيلات دقيق و انديشه هاي لطيف او شعر صائب و کليم و حزين و ديگر شاعران شيوه اصفهاني را به ياد ما مي آورد و در هما لحظه زبان شسته و يکدست او از شاعري به شيوه عراقي سخن ميگايشاند.
رنگ عاشقانه غزل رهي، با اين زبان شيته و مضامين لطيف تقريبا عامل اصلي اهميت کار اوست، زيرا جمع ميان سه عنصر اصلي شعر - اون هم غزل- از کارهاي دشوار هست.


15:

تاریخ ادبیات ایران
پور سینا

جرج سارتن مي گايشاند : تمدن اسلامي نتيجه پيوند جوانه نيرومند عرب بر رايشان درخت تناور تمدن ايراني بود و راز نيرومندي عجيب و تحول ملكات و فضايل اون در همين مطلب نهفته هست .


بي شك ابوعلي سينا ثمره اي ارزنده از اين درخت تناور و جلوه اي بارز از نقش ايرانيان در اعتلاي تمدن اسلامي هست .

ايشان نه تنها اعتباري براي تمدن ايراني و اسلامي ، بلكه چهره اي تابناك در تاريخ تمدن جهان به شمار مي رود .

به دليل احاطه ابن سينا بر دانشهاي مختلف و تاثير ايشان در متفكران و دانشمندان پس از خود - كه حيطه اون به جز قلمرو اسلام ،‌ اروپا را نيز در بر گرفته بود - ‌از او در غرب به عنوان نامدارترين دانشمند اسلامي ياد مي شود .


اينك در ميان دانشمندان اسلامي ، كساني كه ممكن هست در اروپا با ابن سينا رقابت كنند ، مي توان از الكندي و ‌محمدبن زكرياي رازي نام برد .

اما الكندي تنها حكيم و زكرياي رازي پزشك بوده هست و هيچ يك مانند ابن سينا در زمينه هاي مختلف صاحب نام نبوده اند .


شيخ الرئيس ، ابوعلي سينا ، حسين بن عبدالله حسن بن علي بن سينا ، ‌معروف به ابن سينا در سال 370 هجري قمري در دهي به نام خورميثن در نزديكي بخارا چشم به جهان گشود .

شركت در جلسات بحث اسماعيليان از دوران كودكي ، به واسطه پدر – كه از پيروان اونها بود – بوعلي را خيلي زود با مباحث و دانش هاي مختلف وقت خود آشنا ساخت .

هستعداد ايشان در فراگيري علوم ، پدر را بر اون داشت تا به توصيه يكي از هستادان ايشان ، ‌بوعلي را به جز تعليم و دانش اندوزي به كار ديگري مشغول نكند .

و چنين شد كه ايشان به دليل نبوغ خود در ابتداي جواني در علوم مختلف وقت خود از جمله طب مهارت يافت .

تا اونجا كه پادشاه بخارا ، نوح بن منصور ( حكومت از 366 تا 387 هجري قمري ) به علت بيماري ، ايشان را به نزد خود خواند و ابن سينا از اين راه به كتابخانه عظيم دربار ساماني دست يافت .

ايشان در شرح حالي كه خود نگاشته هست درباره منابع اون كتابخانه خود مي گايشاند : هر چه از اونها را كه بدان نياز داشتم خواستم و كتاب هايي يافتم كه نام اونها به بسياري از امت نرسيده بود و من هم پيش از اون نديده بودم و پس از اون هم نديدم .

پس اين كتاب ها را خواندم و از اونها سود برداشتم و اندازه هر مردي را در دانش دريافتم و چون به سن هجده سالگي رسيدم ، از همه اين دانش ها فارغ آمدم .


به اين ترتيب ايشان در علوم مختلف از جمله حكمت ،‌ منطق و‌ رياضيات – كه خود شامل عدد ،‌ هندسه ،‌ نجوم و موسيقي هست – تسلط يافت .


ايشان با وجود پرداختن به كار سياست در دربار منصور ، پادشاه ساماني و دستيابي مقام وزارت ابوطاهر شمس الدوله ديلمي و نيز درگير شدن با مشكلات ناشي از كشمكش امرا – كه سفرهاي متعدد و حبس چند ماهه ايشان توسط تاج الملك ، حاكم همدان ، را به دنبال داشت – بيش از صدها جلد كتاب و تعداد بسياري رساله نگاشته كه هر يك با توجه به وقت و احوال او به رشته تحرير در آمده هست .

وقتي در دربار امير بود و آسايش كافي داشت و دسترسي اش به كتب ميسر بود ،‌ به نوشتن كتاب قانون در پزشكي ، يا دائره المعارف بزرگ فلسفي خود كتاب شفا مشغول مي شد .

اما در هنگام سفر فقط يادداشت ها و رساله هاي كوچك مي نگاشت .

در زندان به نظم اشعار مي پرداخت و يا تاملات ديني را با اسلوبي كه خالي از جمال نباشد مقيد مي نمود .


از ميان تاليفات ابن سينا ،‌ شفا در فلسفه و قانون در پزشكي شهرتي جهاني يافته هست .

كتاب شفا در هجده جلد در بخش هاي علوم و فلسفه ، يعني منطق ، رياضي ، طبيعيات و الاهيات نوشته شده هست .

منطق شفا امروز نيز همچنان به عنوان يكي از معتبرترين كتب منطق اسلامي مطرح هست و طبيعيات و الاهيات اون هنوز مورد توجه علاقمندان هست .

كتاب قانون نيز – كه تا قرن ها از مهمترين كتب پزشكي به شمار مي رفت – شامل مطالبي درباره قوانين كلي طب ، داروهاي تركيبي و غير تركيبي و امراض مختلف مي باشد .

اين كتاب در قرن دوازدهم ميلادي همراه با آغاز نهضت ترجمه به زبانهاي لاتين ترجمه شد و تا امروز به زبان هاي انگليسي ، فرنسه و آلماني نيز برگردانده شده هست .

قانون – كه مجموعه مدوني از كل دانش طبي باستاني و اسلامي هست – به عنوان متن درسي پزشكي در دانشگاه هاي اروپايي مورد هستفاده برنامه مي گرفت و تا سال 1650 ميلادي در كنار آثار جالينوس و موندينو در دانشگاه هاي لوون و مون پليه تدريس مي شد .


ابن سينا در زمينه هاي مختلف علمي نيز اقداماتي ارزنده به عمل آورده هست .

او اقليدس را ترجمه كرد .

رصدهاي نجومي را به عمل درآورد و اسبابي نظير ورنيه كنوني ابداع نمود .

در زمينه حركت ، نيرو ، فضاي بي هوا ( خلا ) ، نور ، حرارت و چگالي تحقيقات ابتكاري داشت .

رساله ايشان درباره كاني ها يا مواد معدني تا قرن سيزدهم در اروپا مهمترين مرجع علم زمين شناسي بود .


درباره اين رساله فيگينه در كتاب دانشمندان قرون وسطي چنين آورده هست : ابن سينا رساله اي دارد كه اسم لاتين اون چنين هست : De Conglutineation Lagibum .

در اين رساله فصلي هست به نام اصل كوه ها كه بسيار جالب توجه هست .

در اونجا ابن سينا مي گايشاند : ممكن هست كوه ها به دو علت به وجود آمده باشند .

يكي برآمدن قشر زمين .

چنان كه در زمين لرزه هاي سخت واقع مي شود و ديگر جريان آب كه براي يافتن مجرا ، سبب حفر دره ها و در عين حال سبب برجستگي زمين مي شود .

زيرا بعضي از زمين ها نرم هستند و بعضي سخت .

آب و باد قسمتي را مي برند و قسمتي را باقي مي گذارند .

اين هست علت برخي از برجستگي هاي زمين .


ابن سينا به واسطه عقل منطقي و نظام يافته اش – كه حتي در طب نيز تلاش داشت مداوا را تا سرحد امكان تابع قواعد رياضي سازد – تسلط بر فلسفه را كمال براي يك دانشمند مي دانست .

ايشان براي آگاهي از انديشه هاي ارسطو و درك دقيق اون ،‌ اون گونه كه خود در شرح احوالش نوشته هست ، 40 بار كتاب مابعدالطبيعه را خواند و در نهايت با هستفاده از شرحي كه ابونصر فارابي درباره اون كتاب نوشته بود ، به معاني اون راه يافت .

بوعلي در دوران عمر خود از لحاظ عقايد فلسفي دو دوره مهم را طي كرد .

اول دوره اي كه پيرو فلسفه مشاء و شارح عقايد و معارف ارسطو بود و دوم دوره اي كه از اون عقايد عدول كرد و به قول خودش طرفدار حكت مشرقين و پيرو مكتب اشراق شد .


ايشان به پشتوانه تلاش يك صد ساله اي كه پيش از او از سايشان كساني همچون الكندي و فارابي براي شكل گيري فلسفه اسلامي صورت گرفته بود ، موفق شد نظام فلسفي منسجمي را ارائه دهد .

با توجه به اين كه پيش از او مقدمات اين كار فراهم شده بود ، كار و وظيفه ابن سينا اين بود كه مشكلات و پيچيدگي ها را كشف و حل كند و اونها را به نحايشان مظبوط و موجز شرح نمايد .

فروع جزئي را به تصول شامل ارتباط دهد و اطراف اون را به هم بياورد .


او با ارائه نظر خود در مورد نحوه ارتباط و نسبت بين مفاهيم كلي مثل انسان ،‌ فضيلت و جزئيات حقيقي به يكي از پرسشهاي علماي قرون وسطي – كه مدت هاي طولاني ذهن اونها را به خود مشغول كرده بود - جواب داد .

تاثير آراي فلسفي ابن سينا ، ‌همچون آموزه هاي طبي او ، ‌به جز در قلمرو اسلامي ، ‌در اروپا نيز امري قطعي هست .

آلبرتوس ماگنوس ،‌ دانشمند آلماني فرقه دومينيكي (1200 تا 1280 ميلادي ) ‌اولينكسي بود كه در غرب تفسير و شرح جامعي بر فلسفه ارسطو نوشت .

به همين دليل اغلب او را پايه گذار اصلي ارسطوگرايي مسيحي مي دانند .

ايشان كه جهان مسيحيت را با سنت ارسطايشاني الفت داد ،‌ در شناخت آثار ارسطو سخت به ابن سينا متكي بود .


همينطور فلسفه ما بعد الطبيعه ابن سينا ، ‌خلاصه مطالبي هست كه متفكران لاتيني دو قرن سپس او بدان رسيدند و توانستند مذاهب مختلف فلسفي را در فلسفه مدرسي هماهنگ كنند .


پور سینا در سال 428 هجري قمري ، وقتي كه تنها 58 سال داشت ،‌ در حالي رخت از جهان بربست كه با اداي دين خود به دانش بشري ، نامي به صلابت تمدن ايراني از خود به جاي گذاشت .


16:

شیخ محمود شبستری


شيخ سعدالدين محمود بن امين الدين عبدالکريم بن يحيي شبستري از عرفا و شعراي نامي قرن هفتم و هشتم هجري هست.

او در سال ۶۸۷ه.

در ايام سلطنت کيخاتوخان در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخي تبريز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعيد بهادرخان در شهر تبريز مرجع علما و مضلا بود.
شبستري پس از کسب دانش در تبريز به مسافرت در شهرهاي مختلف پرداخته و در سفر به مصر، شام، حجاز از علما و مشايخ اين سرزمين ها کسب دانش توحيد کرده هست.

او خود در اين باره مي گايشاند:
مدتي من زعمر خايشانش مديد صرف کردم به دانش توحيد
در سفرها به مصر و شام و حجاز کردم اي دوست روز و شب تک و تاز
سال و مه هم چو دهر ميگشتم ده ده و شهر شهر مي گشتم
گاهي از مه چراغ مي کردم گاه دور چراغ مي خوردم
علما و مشايخ اين من بس که ديدم به هر نواحي من
جمع کردم بسي کلام غريب کردم اونگه مصنفات عجيب

هم چنين شيخ محمد در سفري به کرمان در اونجا تاهل اختيار کرده و در اون شهر اولاد و احفادي از او به وجود آمده هست که جمعي از ايشان اهل قلم و کمال بوده و به خواجگان شهرت يافته اند.
شبستري پسري به نام عبدالله داشته که جواني فاضل و کامل و ماهر در علوم مختلف به خصوص رياضي بوده هست.

ايشان در سال ۹۲۶ه.

از جانب سمرقند به درباز روم رفته و سلطان سليم او را تعظيم بسيار کرده هست.

شيخ عبدالله مثنايشان به نامه شمع و پروانه به نام سلطان سليم سروده و نيز رساله اي به زبان فارسي در قواعد معما به نام سلطان مذکور نوشته هست.
شبستري سرانجام به تبريز باز گشته و در سال ۷۲۰ه.

در ۳۳ سالگي وفات يافته و در شبستر وسط باغچه گلشن در جوار مزار هستادش بهءاالدين يعقوبي تبريزي مدفون شده هست.

بعضي ها معتقدند که چون شبستري وصيت کرده که او را پاي مزار شيخ بهاءالدين دفن نمايند و سال وفات بهاءالدين ۷۳۸ه.

هست و هم چنين چون باباابي سبشتري در مرض موت شبستري حاضر بوده و در همان ماه وفات شبستري فوت نموده و تاريخ وفات باباابي ۱۷ ربيع الاول سال ۷۴۰ه.

هست؛ پس سال وفات شبستري هم بايد ۷۴۰ه.

باشد ضمنا با توجه به تجديد عمارت هاي مکرر مقبره شبستري احتمال اون داده شده که تاريج فوت نوشته شده برايشان مزارش تغيير کرده باشد.
بعضي از معاصران، تاريخ وفات شيخ محمود را همان ۷۲۰ه.

پذيرفته اند ولي تولد او را پيش از سال ۶۸۷ه.

حدس زده اند و دليل اون را هم بعيد بودن ۲۶ سالگي شبستري براي شهرت فراوان او در عهد خدابنده ذکر کرده اند.

شبستري پيرو مذهب سنت و جماعت و معتقد به عقايد اشعريان بوده هست.

لاهيجي شارح گلشن راز شيخ و مرشد شبستري را امين الدين مي نايشانسد.

خود شيخ محمود نيز در مثنايشان سعادت نامه از امين الدين ياد ميکند:
شيخ و هستاد من امين الدين دادي الحق جوابهاي چنين
برخي هم هستاد او را بهاءالدين يعقوبي تبريزي دانسته؛ اما با هستنباط از عبارت صاحب روضات الجنان ميتوان هر دايشان اونها را از اساتيد ايشان دانست.

آثار شبستري:

الف- آثار منظوم (ا- گلشن راز، ۲- سعادت نامه)
ب- آثار منثور (۱- حق اليقين في معرفة رب العالمين، ۲- مرآ‌ََْة المحققين، ۳- شاهد يا شاهد نامه)

17:

تاریخ ادبیات ایران

برش هایی از مصاحبه ی خانم الهام یکتا با سیمین دانشوراگر می گویند جلال سو وشون را نوشته بگذار بگویند!اون هم مال او
در نامه هايتان بارها به برتري ادبي آقاي آل احمد بر خودتان در نوشتن داستان اشاره كرده ايد.

شايد براي همين هم اين شايعه تقايشانت شده هست كه " سووشون" نوشته شما نيست و آقاي آل احمد اون را نوشته هست.

در حالي كه قلم شما و ايشان كاملا از هم متمايز هست.

ايشان سرد , بي روح , خشن و عصبي مي نوشتند.

در حالي كه در رمان شما روح ظريف و زنانه ايي موج مي زند كه لطافت خاصي به اثر مي بخشد.

به همين دليل من هرگز نتوانستم اين شايعه را باور كنم كه " سووشون" نوشته ي ايشان هست.

آيا وقت اون فرا نرسيده هست موضع خود را رك و صريح از اين بابت بيان كنيد كه بر سر اين رمان بين شما و ايشان چه گذشته هست؟

دانشور: من تا حالا چنين حرفي را نشنيده بودم! كي اين حرف را فرموده؟!راستش از اون اولين روزهايي كه در دوران دانشجايشاني در كتاب فروشي هاي انقلاب پا گذاشتم ,اين حرفها را شنيدم تا امروز
دانشور : اين اولين بار هست كه اين حرف را مي شنوم! خيلي هم عصبي ام كرده ا ست

خيلي شرمنده ام كه چنين حرفي را به شما زدم.

من نمي دانستم شما نشنيده ايد.

چون خودم از بس شنيده ام, برايم خيلي عادي بود.

البته معمولا براي شخصيت هاي نامداري مانند شما چنين اتفاق هايي رخ مي دهد و اطرافيان و آشنايان چون مقهور شخصيت و نام تان مي شوند , جرات نمي كنند اون چه در افواه هست , به گوش شما برسانند.

هر چند چنين برخوردي با كارتان هم اجحاف در حق شماست وهم نشانه ي اين كه جامعه ما هنوز نمي تواند بپذيرد زني از شوهرش در كاري برتر باشد.
دانشور : من به شدت اين امررا تكذيب مي كنم.

نثر جلال اين طور هست: الخ, خزعبلات , ولش كن و...

من به او ميفرمودم آخر " الخ " يعني چه.

بنايشانس چه مي خواهي بگايشاني.

نثر جلال طوري هست كه اگر آدم فنجان چاي در دستش باشد ,مي لرزد و مي افتد و مي شكند.

نثر او تلگرافي و عصبي هست.

من نثرم خيلي آرام و متعادل هست.

البته اين هم هست: شما در چند سال آخر زندگي ايشان , رابطه عميق و دوستانه ايي به هم نداشتيد.

اين رمان هم بايد همان وقت نوشته شده باشد.

بنابراين از احتمال دخالت ايشان بسيار مي كاهد.


دانشور:بله.

جلال حتا اون را نخواند.

يعني نرسيد بخواند.

سپس مراسم عزاداري او , من سووشون را نوشتم.

اگر جلال نوشته بود , يعني "شمس" مي گذاشت من اون را به اسم خودم در آورم؟! حرف احمقانه اي هست! اما خوب , اگر مي گايشانند جلال اون را نوشته ,بگذار بگايشانند! باشد اين هم مال او!

اين نامه ها و جواب هاي آقاي آل احمد حكايت از عشق و وفاداري دو طرفه دارد.هر چند ايشان خيلي تند خو, خشن , عصبي , حسود و بي رحم جلوه مي كنند.

اما چه شد مردي كه اين گونه عاشق شما بود و از دوري تان مي فرمود " از دست رفتم" راه خارج را در پيش گرفت و با زنان ديگر رابطه بربرنامه كرد؟

دانشور : واقعا جلال اول مرا خيلي عاشقانه دوست داشت.

تا به اروپا رفت و مانند لر دوغ نديده , چشمش به هيلدا افتاد.

آیا شما این خانم را دیده اید؟
دانشور : خودش را نديده ام.

ولي جلال عكسش را نشانم داد.

زن زيبايي هم نيست.

پس چرا؟

دانشور: وقتي فرنگ رفته , اونجا سرد بوده , زنان هم به آساني به دست مي آمدند يا عشوه گري مي كردند .

مرد را جان به جانش كني ,تنوع پرست هست .

او هم به خود اين اجازه را داد.

اين آخري ها فكر نكنم جلال مرا دوست مي داشت يا خيلي مبتلايم بود.

در دو سه جاي نامه ها تان آمده هست كه ايشان در فراق شما به ترياك رو آورده اند.

چرا روشنفكري كه در سياست اون گونه يكه تاز بود و براي عالم و آدم خط مشي تعيين مي كرد , در زندگي شخصي چنين ضعفي نشان مي داد؟ سوالم را كلي تر مي كنم.

چرا روشنفكر ما اصولا در زندگي شخصي چنين منفي عمل مي كند و به افيون رو مي آورد؟


دانشور:آل احمد تریاکی نشد.فقط گاهی با نیما می کشید.


54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews

@