جداسازی، تشخیص و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی همراه ریشه و طوقه درختان زیتون در استان خوزستان

مقایسه بهره‏وری آب کشاورزی در نظام‏های بهره‌برداری تعاونی تولید و خرده مالکی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت شهرستان شیروان)
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های شور-سدیمی غرب دریاچه ارومیه استان آذربایجان غربی
همسانه‌سازی و انتقال پایدار ژن فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی (tPA) با منشاء انسانی در گیاه توتون
برهمکنش شکارگر Aphidoletes aphidimyza و شته اقاقیا Aphis craccivora و بررسی جدول زندگی شته اقاقیا در شرایط طبیعی و آزمایشگاه
مطالعه اثرات آنتاگونيستي و بررسي مولكولي اكتينوميست‌هاي خاكزي گيلان، عليه قارچ Rhizoctonia solani AG1 عامل شيت‌بلايت برنج
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی در شرایط آب و ه
How to skip the features select screen in WIX-generated installer program?
How To Run the Installed Application After Setup in Wix?
Wix 3 driver package installation problem
Bootstrapper: Check if msi version is installed before running
WiX internet shortcut icon missing?
Is it possible to prompt for restarting the machine after installation using WiX?
Copy if not exist in WiX
Dependencies in MS Installer / Wix
Install a file regardless of version number with WiX
WIX RemoveFolder issue

جداسازی، تشخیص و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی همراه ریشه و طوقه درختان زیتون در استان خوزستان
به منظور تعیین و مطالعه فون قارچی ریشه و طوقه زیتون در هستان خوزستان در زمستان سال 1386 از درختان زیتون آلوده در نقاط مختلف هستان از جمله شوش، دزفول، اندیمشک و هفت تپه نمونه برداری شد.


اثر مكانيزاسيون كشاورزي بر درآمد خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: بخش نگار شهرستان بردسير)
نمونه هایی نیز در طی سال های 85-1384 از ایذه، دهدز، رامهرمز تهیه شده بود که از اونها 35 جدایه قارچ ورتیسیلیوم جداسازی شد.


ارزیابی اثر کاربری اراضی بر مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
از بقیه نمونه ها پس از جدا و خالص سازی در مجموع 89 جدایه قارچی از ریشه و طوقه زیتون به دست آمد.


مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات گرد و غبار در سه شهر سنندج، خرم آباد و اندیمشک در غرب ایران
از این تعداد 47 جدایه به جنس فوزاریوم، 37 جدایه به جنس سیلیندروکارپون و 5 جدایه به قارچ ریزوکتونیا تعلق داشت.


بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیربخش‌های کشاورزی ایران
جدایه های ورتیسیلیوم همه متعلق به گونه V.dahliae بودند.


بررسی تاثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر قابلیت هضم، فراسنجه‌های تخمیر و خونی در گوسفند کرمانی
آزمون بیماری زایی روی نهال های زیتون 12 ماهه به وسیله فروبردن ریشه نهال ها در سوسپانسیون اسپور انجام شد.


برآورد تبخیر و تعرق مرجع به‌روش فائو- پنمن- مانتیث و آنالیز حساسیت متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردي: ایستگاه‏های سینوپتیک استان سمنان)
نتایج حاصل از آزمون بیماری زایی حاکی از بیماری زا بودن جدایه های مورد هستفاده بود.


مقایسه نتایج رتبه توسعه یافتگی مناطق روستائی دشت یزد-اردکان با سه روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و تاپسیس
جدایه های فوزاریوم در 3گروه (section) و 3 گونه برنامه گرفتند.


ارزیابی ژنوتیپ‌های یولاف زراعی تحت شرایط تنش و بدون تنش
در این میان گونه های F.solani و F.equiseti به ترتیب با 23 و 20 جدایه بیشترین فراوانی را داشتند در حالی که گونه F.

semitectum با 4 جدایه کمترین فرا وانی را داشت.

گونه F.equiseti برای اولین بار از ایران از روی زیتون و گونه F.

semitectum برای اولین بار از زیتون در جهان نقل می شود.

آزمون بیماری زایی برای دو گونه که فراوانی بیشتری داشتند ( F.solani و F.equiseti ) روی نهال های زیتون 12 ماهه به وسیله فرو بردن ریشه نهال ها در سوسپانسیون اسپور انجام شد.

نتایج حاکی از بیماری زابودن همه جدایه های مورد هستفاده بود اما شدت بیماری زایی جدایه های F.solani نسبت به F.

equiseti بیشتر بود.

جدایه های سیلیندروکارپون در سه گونه طبقه بندی شدند.

گونه های C.destructans با 20 جدایه بیشترین فراوانی و گونه های C.obtocisporum و C.didymum به ترتیب با 8 و9 جدایه کمترین فراوانی را داشتند.

گونه C.destructans برای اولین بار از روی زیتون در ایران و گونه های C.obtocisporum و C.didymum برای اولین بار از روی زیتون در جهان نقل می شوند.

آزمون بیماری زایی برای گونه C.destructans روی نهال های 12 ماهه زیتون و به وسیله فروبردن ریشه نهال ها در سوسپانسیون اسپور انجام شد.

نتایج حاکی از بیماری زابودن همه جدایه های مورد هستفاده بود.

جدایه هایR.solani چند هسته ای و متعلق به گروه اوناستوموزی AG-4 بودند.

.

آزمون بیماری زایی روی نهال های 12 ماهه زیتون و با هستفاده از مایه تلقیح گندم انجام گرفت.

نتایج بیانگر بیماری زا بودن همه جدایه ها بود.

به طور کلی نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد که از بین جدایه های به دست آمده سه گونه روی زیتون بیماری زای قوی(F.solani، V.dahliae و C.destructans) گونه F.equiseti بیماری زای متوسط و گونه R.solani بیماری زای ضعیف بود.
85 out of 100 based on 45 user ratings 745 reviews

بررسی کارآفرینی اجتماعی دانشجویان کشاورزی با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر رفتار سیلاب با استفاده از مدل WetSpa درحوزه آبخیز اهر‌چای
شناسایی و تأیید لوکوس‌های بین ریزماهواره ژنومی مرتبط با جنسیت در گیاه خرما
اثر محلول‌پاشی اوره و تلقیح بذر با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن روی عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinumL.)
الگوی تصمیم‌گیری کشاورزان برای سازگاری با نوسانات اقلیمی
ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) در شرایط گلخانه‌ای
Stop service at uninstall on Win 7 with UAC on from WIX
How can I change the font colour and type of a string in WiX in one of the standard dialogs?
Is it possible to add dialog box for uninstallation in wix?
Wix: Add a sequential registry key
How do you determine if a WiX installer is quiet or interactive?
Adding MimeMap via WIX failed
Remove file and folders on uninstall
How do you create a shortcut in the SendToFolder for all users with WiX?
How to silent run an installer of another program(PostgreSQL) during the installation in WIX?
Generating an executable using wix
*
@