سنتز و کاربرد نانو کیتوزان در حذف فلزات سنگین


سنتز و کاربرد نانو کیتوزان در حذف فلزات سنگین
هدف از این تحقیق، سنتز نانو کیتوزان و کاربرد اون در حذف فلزات سنگین در سیستم های ناپیوسته می باشد.


مطالعه آزمایشگاهی نشست مواد آسفالتینی بر روی سنگ مخزن در فرآیند تخلیه طبیعی
نانو ذرات حاصل دارای سطح تماس قابل توجهی نسبت به فرم معمولی کیتوزان بوده و هم چنین توانایی بالایی در جذب یون های فلزی دارد.


بررسی عملکرد وسایل نقلی? سنگین باری بر تسهیلات حمل و نقلی در راههای ایران
در این مطالعه در ابتدا برای تهیه نانو ذرات اثر پارامتر هایی چونpH و غلظت کیتوزان در اندازه نانو ذرات مورد بررسی برنامه گرفت.


انالیز ترمواکونومیک سیستم‌های ترکیبی تولید همزمان حرارت و توان (CHP) به همراه سیستم‌های خورشیدی (SOLAR)
بهترین نتایج حاصل از اونالیز توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM و AFM) در pH=4 و نسبت جرمی 2 به 1 از کیتوزان و اسید مالئیک بدست آمد.


تصفیه و رنگبری پساب های نساجی با استفاده از روش انعقاد و لخته سازی
هم چنین اونالیز نانو کیتوزان توسط دستگاه طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) نیز انجام پذیرفت.


کالیبراسیون دیجیتال پس زمینه‌ی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریبات متوالی
سپس نانو ذرات تولیدی در حذف فلزات سنگین در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرارگرفت.


مدل سازی و کنترل فازی توربین بادی
در سیستم ناپیوسته پارامتر هایی از قبیل pH اولیه محلول و مقدار جاذب برای یافتن شرایط بهینه جذب مورد مطالعه برنامه گرفت.


شبیه‌سازی انتقال حرارت در ساختمان با استفاده از دیوار ترومب متخلخل
بر پايه نتایج، بهترین شرایط pH=6 و مقدار بهینه جاذب 5/2 گرم بر لیتر بوده هست؛ لذا برای آزمایش های بعدی در این شرایط، در محدوده غلظتی 10 تا 100 میلی گرم بر لیتر و در دمای 25 درجه سلسیوس صورت پذیرفت.


مطالعه تجربی بستر سیال حبابی با صفحه توزیع کننده دوار
بر این پايه ظرفیت جذب در بیشترین حالت بر پايه داده های تجربی برای مقدار mg/l100 از یون های فلزی به ترتیب 88/26 و mg/g 24/26 برای مس و سرب توسط نانو ذرات کیتوزان به دست آمد.

هم چنین نتایج مطالعات تعادلی بر روی داده های آزمایش نشان داد مدل لانگمایر رفتار داده های تجربی را بهتر از مدل فرندلیچ توصیف می کند.

ماکزیمم ظرفیت جذب (qm) برای سرب و مس با هستفاده از این مدل به ترتیب برابر 26/32، و mg/g 33/33 می‌باشد.

هم چنین نتایج حاصل از معادلات سینیتیکی حاکی از قابل قبول بودن معادله سینیتیکی شبه مرتبه دوم می باشد.
71 out of 100 based on 46 user ratings 1021 reviews

بررسی و مقایسه روش های جدید در تصویر برداری مایکروویو از جمله الگوریتم های CSI و MR-CSI
بررسی میزان انعکاس امواج ماکروویو در پارچه‌های تاری-پودی با ساختار مختلف
کاربرد سنجش فشرده مبتنی بر یادگیری درتصویربرداری پزشکی به روش تشدید مغناطیسی (MRI)
تخمین میزان میدان مغناطیسی در نقاط دور از یک جسم به کمک سنسورهای میدان مغناطیسی مستقر بر جسم
بررسی تاثیر هیدرودینامیک و میزان انتقال رسوب ناحیه شستگی امواج (Swash zone) بر تغییرات بستر سواحل ماسه ای
بررسی روش های توسعه کم اثر بر رواناب شهری
accelerator keys in bilingual / multilingual input environment
The “You're Doing It Wrong!!” feeling
Is writing specifications for hobby projects the only way for them to be finished?
How should web sites deal with localization settings? (from “What are common UI misconceptions and annoyances?”)
How can I parse a list of name=value pairs in a parser generator (ANTLR, YACC etc)?
When is a function name too long?
Why differentiate between methods that return a value and methods that don't?
How to switch from Web Designer to Front End Developer/ Web Developer?
What are the efficient ways to take “programmer” notes? [closed]
Code Golf: Shortest code to find a weighted median?
*
@