تخمین تخلخل از داده های لرزه نگاری با استفاده از روشهای آماری و شبکه های عصبی

تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بارهای لرزه ای زلزله
طراحی یک پردازنده شبکه با قابلیت موازی سازی در سطح بسته ها
اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده برگه 50000/1 سریش‌آباد
آنالیز خطاها و دقت های قابل دسترسی در مراحل جمع آوری و پردازش داده های هیدروگرافی
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
بررسی الگوریتم های تخمین فرکانس درشبکه قدرت
مطالعه و بررسی تنشهای القایی ناشی از حفره چاه های نفت و گاز بر پدیده تخریب سازند
بررسی تاثیر دماهای مختلف تمپر بر حساسیت خوردگی تنشی فولاد ‏‎AISI4145‎‏
بررسی سینتیکی و هویت‌شناسی کوپلیمریزاسیون محلول استایرین - برتیل‌آکریلات
تهیه پلی‌اتیلن شبکه‌ای با استفاده از پراکسید و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آن
پوشش دهی سیلیکاهای با خلوص بالا جهت سازگاری با رزین اپوکسی برای ساخت عایق‌های فشار قوی
بررسی توزیع اندازه قطره و اثرات آن در ضرایب کلی انتقال جرم و طراحی واحد استخراج مایع - مایع
Flash CS 4 / AS 2 + Dynamic Text + Html + Embedded fonts
how to throttle akamai stream
Detect webcam hardware with flash
SWFObject addParam failure
Sandbox violation - in flash player - crossdomain issue?
How do you make flash access hyperlinks for knowing where the user wanted to navigate?
Best flash upload widget
Is there a way to programatically turn text into a circle in actionscript?
Referencing dynamically loaded content with Actionscript 2
use flash capture webcam image?
*
@