اصل چهار (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل چهار (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل چهار (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "ديناميت" کيست؟

1:مخترع "راديو" کيست؟

اصل چهارم (4) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر پايه موازین اسلامی باشد.


مخترع "راديو تلفن" کيست؟
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون پايه ی و قوانین و مقررات دیگر حاکم هست و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان هست.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "راديو اکتيويته" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "راديو متر" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "رادار" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews

@