شناخت انسان از دیدگاه اسلام و فلسفه پراگماتیسم و مقایسه اهداف آموزشی مبتنی بر هر یک از آنها در تعلیم و تربیت


شناخت انسان از دیدگاه اسلام و فلسفه پراگماتیسم و مقایسه اهداف آموزشی مبتنی بر هر یک از آنها در تعلیم و تربیت
پژوهش حاضر از یک سو با توجه به رابطهء فلسفه با تعلیم و تربیت به بررسی ارتباط انسان شناسی و هدفهای آموزشی در تعلیم و تربیت می پردازد، از سوی دیگر با در نظر داشتن نظام فلسفی حاکم بر تعلیم و تربیت کشور، هدفهای آموزشی در نظام تربیتی اسلام و پراگماتیسم را مورد بررسی و تحلیل مقایسه ای برنامه می دهد.


مقایسه سوگیری ادراکی چهره‌های مبهم در افراد دارای گرایش به اختلال شخصیت پارانوئید، اجتنابی و افسرده با افراد بهنجار
این پژوهش که از نوع کتابخانه ای می باشد تحت عنوان " شناخت انسان ا زدیدگاه پراگماتیسم و مقایسهء اهداف آموزشی هر یک ا زاونها در تعلیم و تربیت" با هدف "بررسی تطبیقی انسان شناسی در مکتب اسلام و پراگماتیسم و تأثیر اون بر اهداف آموزشی به انجام رسیده هست.


مقایسه تیپ شخصیتی درون‌گرا و برون‌گرا، طرحواره‌های شناختی، تصور از خود و فعالیت‌های نیم‌کره مغزی در استفاده کنندگان از شبکه اجتماعی فیس
پس از بررسی های انجام شده و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل شد که تعلیم و تربیت اسلامی در زمینه های مورد پژوهش از مبانی و زیرساختهای بسیار قوی بهره مند هست و سنگینی و برتری اندیشه های اسلامی کاملا" واضح و آشکار هست.


«بررسی تطبیقی هویت سیاسی نسل اول و نسل سوم انقلاب» (مطالعه موردی اصفهان)
لیکن همین مبانی قوی، در برداشتهای صاحب نظران تعلیم و تربیت اسلامی در بسیاری مواقع در حد نظری باقی مانده اند و برای مسایلی که انسان در زندگی روزمره به طورکلی و به ویژه درتعلیم تربیت با اون دست به گریبان هست تدابیر عملی کمتر اندیشیده شده هست.


بررسی مقایسه‌ای جایگاه برندهای بین‌المللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران از دیدگاه مشتریان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقش
از طرفی در پراگماتیسم ضعف مبانی و زیرساختها آشکار هست اما در بعد کاربردی قوت بیشتری دارد.


تبیین نظریات فلسفی هربرت مارکوزه و دلالتهای ان برای تربیت سیاسی
و می توان فرمود در این مکتب عالم نظر و تئوری از قوه به فعل درآمده هست.


بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه‌ی شهر تهران
به طور کلی در پراگماتیسم، انسان و تواناییهای او، مورد توجه بیشتری برنامه گرفته هست.


تاثیر چرخه عمر مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و همچنین نوع خاص فرایند تفکر (روش حل مسأله) در این دیدگاه دقیقا" منطبق با نوع نگاهشان به انسان هست که در تعلیم و تربیت غرب بسیار موثر عمل کرده هست.


کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه (PAIRS) و اثربخشی آن بر کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده ی زوجین در انتظار فرزند
در حالی که این نوع نگاه به انسان و مسأله تفکر و عقلانیت، در برداشتهای صاحب نظران تعلیم و تربیت اسلامی کمتر دیده می شود.

از اونجا که هر نظری تا اونجا می تواند مفید باشد که در حوزهء عمل به کار آید و هر نظری اگر در مرحلهء تئوریک متوقف شود مفید فایده نخواهد بود و عمل و نظر لازم و ملزوم یکدیگرند، به نظر می رسد در تعلیم و تربیت اسلامی به کارگیری روش حل مسأله هم به عنوان هدف هم به عنوان روش می تواند موفقیت های چشمگیری به همراه داشته باشد.
97 out of 100 based on 67 user ratings 217 reviews

@