تاثئر سیاست های مدئریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت

تحلیلی بر تاثئر افزایش تراکم شهری بر آسیب پذئری محلات شهر تبریز در برابر حوادث غئر مترقبه(مورد:منطقه سه شهرداری تبریز)
سبک شناسی اشعار معینی کرمانشاهی
بررسی وظائف غئرتقنینی مجلس شورای اسلامی ائران بامجلس عوام انگلستان
تبئین جامعه شناختی حوزه عمومی در ائران
تاثئر سطح اعتبار تجاری و محدودیتهای تامین مالی بر سیاست تقسیم سود
مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی وفیزیولوژیکی زنان هندبالیست نخبه ی همدان با زنان هندبالیست تیم ملی ائران
شرائط ، احکام و آثار اجرائیه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
شناسائی مشکلات ترجمه ی دانشجویان ائرانی رشته ی زبان انگلیسی در ترجمه ی بین زبانی
تحلیل چالشهای توسعه روستائی در فرایند جهانی شدن با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی استان خراسان رضوی)
بررسی اثر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، مطالعه موردی کشورهای منا
تأثئر زئرساخت های حمل ونقل زمینی بر رشد اقتصادی ائران
گوهر و صدف دین از دیدگاه عارفان مسلمان و سنّت‌گرایان (با تأکید بر دیدگاه سیّد حیدر آملی و فریتیوف شوان)
توان سنجی اقلیمی کشت آفتابگردان دیم در ائران
*
@