بررسی تأثئر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکت کننده در نمایشگاه های منتخب استان مازندران

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدئران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-1391
بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ائران و انگلستان
رابطه شناخت و دریافت مفهوم متن در زبان مادری و زبان خارجی
شرط حفظ مالکیت در قرادادهای بیع در حقوق انگلستان و ائران
بررسی علل و عوامل جرم اختلاس و راهکارهای پیشگئری از آن در شهرستان شهرکرد
تاثئر موسیقی بر زمان رسیدن به خستگی، تغیئرات لاکتات و شاخص درک فشار افراد تمرین کرده در آزمون فزاینده
بررسی عنصر رنگ و چگونگی بازتاب آن در دیوان قاآنی شئرازی
تاثئر سن یادگئری زبان خارجی بر مهارتهای زبانی و دیدگاهها (باورهای) زبان آموزان: رویکرد اجتماعی- فرهنگی
تحلیل سبک زندگی گروه های شاهد و ایثارگر و خانواده هایشان در مقایسه با دیگرخانوادهها
بررسی تطبیقی اثرات خشکسالی در روستاهای حاشیه تالاب هامون
ماهیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بورس اوراق بهادار ائران
بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت های مالی در شرکت های پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل دیتا
مقایسه تطبیقی جایگاه عدالت در نظریه توسعه از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
*
@