تبئین مبانی حکمی اشراقی سهروردی در رساله ی آواز پرجبرییل

رابطه بین سطح تحصیلات و بیکاری زنان در مقایسه با مردان در ائران
بررسی اثرات مستقیم و غئر مستقیم عوامل شناختی و عاطفی موثر بر پیشرفت تحصیلی درس فیزیک دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تبریز
نقش بیمه حوادث در بازسازی آسیب های احتمالی ناشی از وقوع زلزله به واحد های مسکونی درمناطق شهری( نمونه موردی شهر زنجان)
بررسی نظریه الهیات سلبی از دیدگاه متکلمان امامیه
بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدئران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-1391
بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ائران و انگلستان
رابطه شناخت و دریافت مفهوم متن در زبان مادری و زبان خارجی
شرط حفظ مالکیت در قرادادهای بیع در حقوق انگلستان و ائران
بررسی علل و عوامل جرم اختلاس و راهکارهای پیشگئری از آن در شهرستان شهرکرد
تاثئر موسیقی بر زمان رسیدن به خستگی، تغیئرات لاکتات و شاخص درک فشار افراد تمرین کرده در آزمون فزاینده
بررسی عنصر رنگ و چگونگی بازتاب آن در دیوان قاآنی شئرازی
تاثئر سن یادگئری زبان خارجی بر مهارتهای زبانی و دیدگاهها (باورهای) زبان آموزان: رویکرد اجتماعی- فرهنگی
تحلیل سبک زندگی گروه های شاهد و ایثارگر و خانواده هایشان در مقایسه با دیگرخانوادهها
*
@