مناسبات ایران و فرانسه در دوره ریاست جمهوری ژنرال دوگل

@