تبعات زیست محیطی توسعه فضایی بی ضابطه شهر (جهان سوم ) ارائه راهنمودهایی در چارچوب توسعه پایدار

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
بررسی تاثیر اینترنت بر فعالیت های علمی هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی : اداره کل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد
چاپ سنگی
تأثیر شبکه اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ج
فرهنگنامه اصول فقه در یک نگاه
بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
اینترنت: سازماندهی و جستجو، قدرت بازیابی موتورهای کاوش انتخابی: کیفیت جوابگویی آنها به سوالات مرجع و موضوعی چگونه است؟
فهرست مندرجات نشریه اطلاع‌رسانی (1351 تا 1381)
جامعه اطلاعاتی ایران و چالشهای رویاروی آن
بهینه‌سازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی
آئین چکیده‌نویسی
استراتژی اشتراک منابع اطلاعات کانادا
*
@