توصیف و بررسی واژی-نحوی واژه بستهای ضمیری در گویش دلواری


توصیف و بررسی واژی-نحوی واژه بستهای ضمیری در گویش دلواری
ضمایر شخصی متصل در گویش دلواری که شامل ((-م،-ت،-ش،-مو،-تو،-شو)) می شوند در چهار جایگاه نحوی ظاهر می گردند که عبارتند از: جایگاههای فاعلی، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و در ساختهای اضافی به عنوان ضمیر ملکی، این نوع واژه بست ها از نوع پی بست های ضمیری ویژه اند، یا به عبارت دیگر پسوندهای تصریفی عبارتهای ترکیبی که از معادلهای غیرواژه بستی و مستقل خود از نظر واجی، ساختواژی و برخی مواقع نحوی (بویژه در آرایش خطی) متفاوتند.


روانشناسی استعمار در نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر
پی بست های ضمیری به عنصر سمت راست عبارت ترکیبی که حوزه عملکرد اونهاست متصل می شوند حوزه عملکرد ‏‎IO2,OP2,SP2‎‏ بند با ‏‎(S)‎‏ هست که در اون این عناصر واژه بستی قادرند به هر عنصری به صورت نسبتا آزادانه متصل شوند البته تا جائیکه ظهور هموقت این عناصر ترتیب ارایش اونها را محدود نکند و باعث ایجاد تحریف نحوی یا معنایی نگردد.


کاربرد متون توصیفی در آموزش زبان در مقایسه با متون روایی
ضمایر ملکی در حوزه عبارتهای اسمی ظاهر می گردند.


مدل علی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد درک مطلب فراگیران ایرانی در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
در گویش دلواری ضمایر واژه بستی فاعلی، ‏‎(SP2)‎‏ فاعل هایی منطقی و اجباری جمله های گذشته متعددی هستند که نقش مطابقه را در اون جملات انجام می دهند.


بررسی اشعار پارتی مانوی
در سایر جملات پسوندهای تصریفی ‏‎(SP1)‎‏ فاعل جمله اند.


بررسی تأثیر عوامل موقعیتی بر درک شفاهی زبان آموز
چنین پدیده ای یکی از ویژگیهای نظام ارگیتو در لهجه های ایرانی نو هست که از نظام ارگیتو زبان فارسی میانه به جا مانده هست.


زبان قرآن و مطابقت آن با قواعد عربی از حیث جنس، عدد و اعراب
گویش دلواری با داشتن ساخت ارگتیو گسسته در سیستم ضمایر جملات گذشته متعددی به شاخه جنوبی از گروه غربی زبانهای ایرانی نو تعلق دارد.


ارایه مدل داینامیک برای مدیریت انرژی در چارچوب مدل تعالی کیفیت اروپاEFQM


جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی


75 out of 100 based on 75 user ratings 825 reviews

@