پیشگامی پسامدرنیسم : بررسی آثار نمایشی سمیوئل بکت


پیشگامی پسامدرنیسم : بررسی آثار نمایشی سمیوئل بکت
این پایان نامه واکاوی آثار نمایشی سیموئل بکت در پرتو پسامدرنیسم هست .


وطنیات احمد شوقی
مضمون بنیادی بحث بر ویژگی ها و جنبه هایی در آثار سیموئل بکت تکیه دارند که از رسوم ادبی و شیوه های سنتی پا فراتر نهاده ، از اونها جدا می شوند و ما را به سوی گرایشهای سنت ستیزی می کشانند.


The Relationship Between Proficiency level and the Use of Communicative Strategies (A study of Persian EFL Learners)


بررسی افکار و آثار و شرح حال جمیل بثینه


73 out of 100 based on 43 user ratings 793 reviews

@