سنجش میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری در استان گیلان (شهر رشت) و بررسی عوامل موثر بر آن


سنجش میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری در استان گیلان (شهر رشت) و بررسی عوامل موثر بر آن
رضایت (Satisfaction) رابطه بین یک انتظار و تجربه زیسته می‌باشد و میزان رضایت سهمی هست که فرد از مبادله بین انتظار و تجربه زیسته بدست می‌آورد.


بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با آگاهی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان گچساران)
در این پژوهش با تاکید بر نظریه‌ها و دیدگاههای نظری و هستفاده از شیوه تحقیق مطالعات میدانی، جهت درک عمیقتر موضوع کوشش شد تا شرایط موثر بر میزان رضایت امت از ساوقتهای اداری شناسایی شود و سهم هر یک از اونها در تبیین این میزان مشخص گردد.


بررسی و ارزشیابی تحولات شهر جدید پولادشهر
برای تحقیق 3 ساوقت اداری انتخاب شدند که هر یک نشاندهنده یک سپس جامعه بودند.


سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن (دانش‌آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شیراز)
موسسه مالي بعد اقتصادی بیمارستان (بعد بهداشتی و درمانی) و آموزش و پرورش (بعد آموزشی).


بررسی تاثیر عوامل مرتبط با اشتغال زنان بر بروز اختلافات خانوادگی مطالعه واحدهای تولیدی شهر شیراز
لوازم جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه توام با مصاحبه بود.


سیری در سفرنامه‌ها - عصر قاجار
اعتبار و قابلیت اطمینان مقیاس رضایت (ALPHA0/88) کاملا تایید شد.


بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر نگرش آنان نسبت به مشارکت سیاسی زنان
با هستفاده از روشهای آماری r.T.Test پیرسن، اونالیز کوواریانس ، رگرسیون چند متغیری و مدل تحلیل مسیر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت بطور کلی میزان رضایت امت نسبت به هر 3 ساوقت در حد بالاتر از متوسط بود در موسسه مالي میزان رضایت (3/79) (متوسط بالا) در آموزش و پرورش (3/52) (متوسط) و در بیمارستان (3/38) (متوسط پایین) بود.


بررسی تاثیر قضاوتهای هنجاری و عوامل سازمانی برانگیزه کار: پژوهشی در چند واحد اداری و صنعتی
در موسسه مالي متغیرهای مستقل با مشارکت هم حدود (70 %) در آموزش و پرورش (65 %) و در بیمارستان (87 %) تغییرات میزان رضایت را توانستند تبیین نمایند.


بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان تهران بزرگ
مهمترین متغیر مستقل در هر سه ساوقت که دارای بیشترین ضریب تاثیر بر میزان رضایت امت بود متغیر "نگرش امت نسبت به کارمند اداری ساوقت" تعیین شد.
75 out of 100 based on 55 user ratings 1305 reviews

@