به کارگیری مدل بنیش جهت پیش بینی تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و کیفیت سود با رویکرد حسابداری جنایی


به کارگیری مدل بنیش جهت پیش بینی تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و کیفیت سود با رویکرد حسابداری جنایی
یکی از مواردی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده هست مبحث تقلب در صورت های مالی می باشد.


تعیین قیمت سایه‌ای در بازار برق ایران (رویکرد منطق فازی)
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام و کیفیت سود می باشد.


بکارگیری تئوری بازی‌ها در تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
برای به دست آوردن میزان تقلب صورت گرفته از مدلی به نام مدل بنیش هستفاده نموده، و برای بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام و هم چنین برای به دست آوردن کیفیت سود از مدل اسلوان هستفاده شده هست.


رابطه بین توان نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پس از به دست آوردن موارد مذکور برای هر یک از شرکت ها در هر سال، رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام در یک رگرسیون و در رگرسیونی دیگر رابطه بین احتمال تقلب با کیفیت سود مورد بررسی برنامه گرفت که نتایج، نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام و وجود رابطه ای منفی بین تقلب و کیفیت سود می باشد.


بررسی رابطه میان پایداری مالکان نهادی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در پایان یک رگرسیون در ایران جهت پیش بینی تقلب ارائه شده هست.


بررسی اثر شاخص‌های مالی بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ساختار بازار جهانی محصولات منتخب صادراتی کشاورزی ایران و اولویت‌بندی بازارهای هدف


85 out of 100 based on 55 user ratings 505 reviews

@