نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدود‌کننده سود تقسیمی بر سرمایه‏گذاری شرکت؛ با تاکید بر پارامتر‌های تعدیل کننده اختیار رشد و نوع سرم


نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدود‌کننده سود تقسیمی بر سرمایه‏گذاری شرکت؛ با تاکید بر پارامتر‌های تعدیل کننده اختیار رشد و نوع سرم
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اثر محدودنماينده سود تقسیمی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران می‌پردازد.


ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت‌های واگذار‌شده
در این راستا، سه فرضیه پژوهشی تدوین و بررسی شد.


بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی
فرضیه نخست پژوهش بیان می‌کند که گزارشگری مالی با کیفیت، اثر محدود‌نماينده سود تقسیمی بر انجام سرمایه‌گذاری‏ها را کاهش می‏دهد و این تأثیر برای سرمایه‌گذاری در دارایی‏های نامشهود، نسبت به سرمایه‌گذاری در مخارج سرمایه‏ای و مخارج تحصیل و تملک، قوی‌تر هست (فرضیه دوم).


سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسیدکربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
همچنین در پژوهش جاری، این موضوع بررسی میشود که آیا اثر پیش‌بینی شده در فرضیه نخست، در شرکت‏هایی که از اختیار رشد بیشتری برخوردارند، قوی‌تر هست یا خیر؟ (فرضیه سوم).


تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی
برای انجام این پژوهش، از داده‌های 144 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در بازه وقتی سال‌های 1380 تا 1390 و مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی هستفاده شده هست.


الگوسازی اقتصادی سیاست‌های منطقه‌ای مقابله با پدیده ریزگردها با استفاده از نظریه بازی‌ها
یافته‌های پژوهش حاکی از اون هست که بین کیفیت گزارشگری مالی و اثر محدودنماينده سود تقسیمی بر سرمایه‌گذاری یک رابطه معنادار وجود ندارد و تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اثر محدودنماينده سود تقسیمی بر سرمایه‌گذاری در دارایی‏های نامشهود، نسبت به سرمایه‌گذاری در مخارج سرمایه‏ای و مخارج تحصیل و تملک، قوی‌تر هست.


ارزیابی مقایسه‌ای عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقددر صنایع مختلف
علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اثر محدود نماينده سود تقسیمی بر سرمایه گذاری، در شرکت‏هایی که از اختیار رشد بیشتری برخوردارند، قوی‌تر نیست.


تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کلید واژه: کیفیت گزارشگری مالی، سود تقسیمی، سرمایه گذاری و اختیار رشد

بررسی عوامل موثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی


71 out of 100 based on 56 user ratings 781 reviews

@