بررسی رابطه سیاست تقسیم سود در شرایط مختلف بازار بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه سیاست تقسیم سود در شرایط مختلف بازار بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر قیمت سهام و در نتیجه نوسانات قیمت سهام شرکت ها وجود دارد.


بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی
در سال های اخیر تغییرات عمده ای در شاخص قیمت سهام به وجود آمد، به گونه ای که شاهد رشد چشمگیر این واحد در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران بودیم.


اثرات نامتقارن تغییرات حجم پول بر قیمت‌های مسکن در ایران (نگرشی از چسبندگی قیمت مسکن)
این رشد شرایط جدیدی در بازار به وجود آورد.


تجزیه تغییرات مصارف برق خانگی و تحلیل عوامل موثر بر آن در مناطق شهری ایران
این عامل انگیزه ای شد تا به بررسی اثر سود تقسیمی در شرایط مختلف بازار بر نوسانات قیمت سهام بپردازیم تا بدین صورت به رابطه ای میان شرایط مختلف حاکم بر بازار و تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام دست یابیم.


ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت‌های واگذار‌شده
برای این منظور با توجه به تغییرات شاخص کل قیمت، سال های 1387 و 1388 به عنوان سال های با رشد پایدار و سال های 1389، 1390 و 1391 به عنوان سال های با رشد بالا در نظر گرفته شدند و با در نظر گرفتن یک نمونه 113 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران همبستگی و معناداری رابطه بین دو متغیر مذکور در هر دو دوره توسط نرم افزار ایویوس مورد آزمون برنامه گرفت.


بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی
تکنیک ها و روش های مورد هستفاده در آزمون فرضیه های تحقیق در فصل سوم و چهارم این پایان نامه شرح داده می شود.


سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسیدکربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم حاکی از این هست که در هر دو دوره رابطه معنی داری بین سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام وجود ندارد.


تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی
این نتایج نتیجه کلی تری را ارائه می دهد، که نشان دهنده ی اون هست که اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام به تغییرات شاخص کل قیمت سهام ارتباطی ندارد.


الگوسازی اقتصادی سیاست‌های منطقه‌ای مقابله با پدیده ریزگردها با استفاده از نظریه بازی‌ها71 out of 100 based on 46 user ratings 121 reviews

@