بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ایران با کشور های منتخب آسیایی(بر اساس مدل جاذبه)


بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ایران با کشور های منتخب آسیایی(بر اساس مدل جاذبه)
معادلات جاذبه ابزاري هستند که به طور گسترده در تجارت بین الملل براي توضیح جریان تجارت و سرمایه گذاري مستقیم خارجی بین کشور ها هستفاده شده هست.در این پژوهش شرایط تاثیر گذار بر جریان ورودی سرمایه گذاري مستقیم خارجی ایران از هریک از کشورهای منتخب آسیایی( شرکای تجاری ایران) و شرایط موثر بر صادرات ایران به هریک از این کشورها در قالب داده های تابلویی برای سالهای 1990-2010 بر پايه معادله جاذبه و معادله جاذبه تصحیح یافته بررسی شده هست.


تحلیل مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: مدل ترکیبی تصمیم
بر طبق نتایج پژوهش تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری آسیایی به عنوان معرف اندازه اقتصادی کشورهای مربوطه تاثیر مثبت بر میزان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران دارد و با در نظر گرفتن شاخصICRG به عنوان معرف میزان ثبات سیاسی در مدل، ثبات سیاسی در ایران تاثیر مثبت بر جریان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از کشور های منتخب دارد.


بررسی تأثیر نوسانات تولید بر مصرف انرژی در ایران


بررسی رابطه بین عدم اطمینان کل بازار سهام با پیش‌بینی‌های سود مدیریت


59 out of 100 based on 64 user ratings 1189 reviews

تحلیل شکست ساختاری و بررسی روند تصادفی نرخ ارز در ایران
بررسی روابط میان محافظه‌کاری حسابداری، سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود با استفاده از قانون بن‌فورد درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورا
بررسی عوامل موثر بر کارایی شعب بانکها؛ مطالعه موردی: ارزیابی کارایی شعب موسسه مولی الموحدین در استان تهران در سال 1389
بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی
طراحی و تبیین مدل بهای تمام شده خدمات شهروندی در شهرداری مشهد
رابطه تغییرات نرخ ارز و تورم در ایران
بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
طراحی مدل برنامه‌ریزی تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه‌های عمرانی شرکت گاز (مورد مطالعه: شرکت گاز استان گیلان)
مطالعه تأثیر ماهیت کنترل سهامداران بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه و ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نظریه مدرن و فرامدرن
تحلیل خصوصیت بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام
*
@