مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست پولی با رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)


مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست پولی با رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
چکیده موسسه مالي های مرکزی مستقل علاوه بر مهار تورم و ثبات قیمت ها، به رشد اقتصادی و نوسانات اون نیز از طریق اجرای سیاست های پولی توجه می نمايند.


بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات(ایران، عربستان و الجزایر)
از این رو، در این مطالعه سعی شد تا به بررسی این موضوع پرداخته شود که آیا هستفاده از ابزارهای پولی توسط موسسه مالي مرکزی در راستای رساندن اقتصاد به اهداف ثبات قیمتی و تولید، منجر به ایجاد بی ثباتی در بازار ارز می شود یا خیر به عبارتی در این پایان نامه به بررسی مداخله موسسه مالي مرکزی در بازار ارز از طریق سیاست های پولی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده هست.


نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری
یافته های این پژوهش متناسب با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی هدفگذاری موسسه مالي مرکزی در مورد نرخ ارز و تورم بر پايه مقادیر دوره های گذشته می باشد.


تأثیر ماده 272 قانون مالیات های مستقیم بر میزان تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
برپايه نتایج بدست آمده، سیاست های اجرایی موسسه مالي مرکزی کشور در راستای تثبیت نرخ ارز برای ایجاد آرامش در بازار ارز در سال های اخیر به طور نسبی موفق بوده هست.


تاثیر انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کلیدواژه: سیاست پولی، بازار ارز، هدفگذاری تورم، نرخ ارز، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی.


برآورد احتمال برگشت زیان و تاثیر آن بر بازده غیرعادی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ارتباط بین نوآوری عملیاتی و عملکرد مالی: ازمنظر پیاده سازی روش بهنگام، شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


77 out of 100 based on 52 user ratings 577 reviews

@