رابطه بین حاکمیت شرکتی، رقابت بازار محصول و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین حاکمیت شرکتی، رقابت بازار محصول و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف از این پژوهش بررسی رابطه معنادار بین شاخص حاکمیت شرکتی و عملکرد، و نیز اینکه آیا رقابت بازار محصول می‌تواند به عنوان یکی از مکانیسم‌های حاکمیتی جایگزین یا مکمل حاکمیت شرکت‌ها باشد یا خیر.


رابطه‌‏ی گردشگری و محیط‏ زیست در کشورهای منتخب
برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، نمونه‌ای مشتمل بر 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار شهرستان تهران طی سال‌های 1388 لغایت 1391مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


مدیریت سودهای واقعی و تعهدی و خطر کاهش بازده بلندمدت سهام در شرکت های نوظهور (IPO)
متغیرهای پژوهش شامل شاخص حاکمیت شرکتی، که بر پايه رتبه بندی شرکت‌ها بر پایه یک-سری شرایط حاکمیتی تعیین شده هست، هم چنین شاخص هیرفیندال هیرشمن برای رقابت بازار و نیز معیارهای عملکردی Q توبین، بازده دارایی‌ها و بهره‌وری می‌باشد.


تاثیر سیاستهای پولی بر تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور بر اساس سودآوری بانکها
برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از نرم‌افزار آماری SPSS و Eviews هستفاده شده هست.


تاثیر جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی بر روابط بانک و مشتری
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رقابت بازار محصول می‌تواند مکمل حاکمیت شرکتی باشد و همراه با حاکمیت شرکت‌ها به بهبود عملکرد کمک کند.


بررسی رابطه‌ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه‌ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده‌ی نفت


بررسی و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار


77 out of 100 based on 62 user ratings 1087 reviews

@