بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات مطالعه موردی کشورهای D8


بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات مطالعه موردی کشورهای D8
بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.


تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران
نظریه تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تفاوت در موجودی عوامل، تکنولوژی و اندازه اقتصاد در همه‌ی کشورها شرایط تعیین نماينده در الگوهای تجاری می‌باشند.


رابطه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی مدلهای چهار و پنج بخشی صورت جریان وجوه نقد با کیفیت افشاء
اخیراً علاوه ‌بر این شرایط سنتی مزیت نسبی، توسعه مالی نیز به عنوان یک منبع بالقوه مزیت نسبی در کشورها مطرح شده هست.


بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1340-1388
بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات در کشورهای گروه D8 در دوره وقتی 1995-2011 می‌باشد.


اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
بدین منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بخش موسسه ماليی و شاخص چندبعدی توسعه مالی بازار سهام با هستفاده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی محاسبه شد.


بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران
سپس اثر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات با هستفاده از الگوی داده‌های تابلویی مورد بررسی برنامه گرفت.


برآورد VaR با استفاده از بوت استرپینگ و MS-GARCH برای تعیین سبد بهینه سهام: مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی بورس تهران
نتایج برآورد نشان-دهنده تأثیر مستقیم و معنی‌دار متغیر توسعه مالی بخش موسسه ماليی و بازار سهام در کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌باشد.


تحلیل تاثیر اخبار سطح صنعت بر قابلیت سودآوری و بازدهی سهام شرکت ها
همچنین بررسی سایر متغیرها نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردنماينده کالاها و خدمات، نرخ ارز اسمی و نسبت شاخص قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر صادرات کالاها و خدمات در این کشورها داشته هست.


تاثیر تحریم ها و سیاست های پولی بر تورم ایران53 out of 100 based on 18 user ratings 793 reviews

@