بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک


بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
اهمیت نفت خواه بر اقتصاد کشورهای صادرنماينده ی این ماده که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی این کشورها را تشکیل می دهد و خواه در کشورهای واردنماينده ی نفت، به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولیدی در توابع تولید، انکارناپذیر هست.


بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای
از این رو، هدف مطالعه ی حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، با هستفاده از نرم افزار EVIEWS و مدل VAR-BEKK می باشد.


تأثیر مالیات تورمی بر فقر در ایران
نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی در دوره قبل بر رشد اقتصادی در دوره جاری تأثیر مثبت دارد.


بررسی تأثیر سرکوب مالی بر همگرایی ایران و سایر کشورهای جهان: رهیافت اقتصادسنجی فضایی با تأکید بر رشد اقتصادی
همچنین درآمدهای نفتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و در پژوهش حاضر و طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی بر درآمدهای نفتی تأثیری ندارد.


تأثیر بدهی، اندازه شرکت و نقدینگی روی حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی عملیاتی و تأمین مالی
همچنین می توان نتیجه گرفت که درآمدهای نفتی در دوره قبل تأثیر مثبت بر درآمدهای نفتی در دوره جاری دارد و بر پايه ضرایب آرچ و گارچ به دست آمده در مدل می توان نتیجه گرفت که نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و نوسانات درآمدهای نفتی طی دوره مورد بررسی باعث افزایش رشد اقتصادی شده هست و در نتیجه فرضیات پژوهش پذیرفته شده اند.


بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های PVT در ساختمان‌های مسکونی


فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام در سطح جهان


77 out of 100 based on 22 user ratings 697 reviews

@