بررسی تأثیر بی‌ثباتی قیمت انرژی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای


بررسی تأثیر بی‌ثباتی قیمت انرژی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بی‌ثباتی قیمت انرژی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در دو رگرسیون جداگانه پرداخته شده هست.


بررسی کارایی ابزار اقتصاد مهندسی در پروژه‌های عمرانی با تاکید بر بازسازی بافت مرکزی شهر مشهد
برای اثبات فرضیه‌های تحقیق، در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پراخته و نتیجه حاصله حاکی از اون بود که متغیرهای الگو در سطح، ایستا نیستند و با تفاضل گیری به پایایی می‌رسند.


بررسی نقش و اثرات صندوقهای قرض‌الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور
برای اثبات بی‌ثباتی، از آزمون ARCH هستفاده شد و از آزمون EGARCH جهت اندازگیری بی‌ثباتی هستفاده گردید.


بررسی خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی)
تخمین مدل اصلی توسط نرم افزار MICROFIT و الگوی اتورگرسیو با وقفه های گسترده انجام گرفته هست.


بررسی موانع رشد و توسعه تعاونیهای تولید در استان خراسان
فرضیه‌های تحقیق مبنی بر منفی و معنی‌داری ارتباط بی‌ثباتی قیمت انرژی با واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به اثبات رسیده هست.


بررسی و تخمین تابع پس‌انداز بخش خصوصی مورد ایران 1350-75
داده‌های تحقیق در حد فاصل سالهای 1370 تا 1391 و به صورت سری وقتی تهیه گردیده‌اند

برآورد مدل تقاضای مسکن کشور


71 out of 100 based on 16 user ratings 1141 reviews

@