بررسی ارتباط میان کیفیت اقلام تعهدی و استقراض از سیستم بانکی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ارتباط میان کیفیت اقلام تعهدی و استقراض از سیستم بانکی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت بالای سود نقل شده از طریق افزایش شفافیت اطلاعات و کارایی بازار ، موجب مطابقت بیشتر سود حسابداری با سود اقتصادی می شود وهمچنین نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری هستفاده نمايندگان هست.


توزیع درآمد و رشد اقتصادی
از طرفی موضوع تأمین مالی از مباحث بسیار مهمی هست که همیشه مورد توجه محققان و دست اندرکاران بازار سرمایه می باشد.


بازار اوراق بهادار
حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و انتخاب ریسک مناسب برای شرکت هست.


ارزیابی وضع اقتصادی افغانستان طی برنامه‌های توسعه اقتصادی بین سالهای 1346 - 1304
در این چارچوب، مدیران می‌توانند از دو طریق ارزش شرکت را حداکثر نمایند: یکی از راه اضافه کردن بر بازده شرکت و دیگری، حداقل نمودن هزینه سرمایه و ریسک شرکت.ارزش شرکت با ترکیب مناسب منابع وجوه مورد هستفاده به حداکثر خواهد رسید و در نتیجه ترکیبی از منابع به وجود می‌آید که در اون هزینه سرمایه کل شرکت به حداقل خواهد رسید بنابراین یکی از ارزانترین راه های تأمین منابع مالی برای شرکت ها هستقراض از سیستم موسسه ماليی می باشد.


توسعه حمل و نقل هوایی بازرگانی در ایران
در واقع هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هستقراض از سیستم موسسه ماليی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران می باشد.


اثر منابع انرژی در اقتصاد ایران
بدین منظور شش فرضیه تدوین و از طریق داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران برای دوره وقتی بین سال های 1380 تا 1391 و از طریق روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی مورد بررسی برنامه گرفتند.


تحقیقی در باره سیمان ایران
در کل نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط معناداری میان معیارهای مختلف کیفیت اقلام تعهدی با هستقراض از سیستم موسسه ماليی وجود ندارد.


مالیات در اقتصاد ایران


اوضاع اقتصادی شهرستان فسا


77 out of 100 based on 62 user ratings 187 reviews

@