تحلیل نقش تسهیل تجاری بر توسعه صادرات غیرنفتی


تحلیل نقش تسهیل تجاری بر توسعه صادرات غیرنفتی
یکی از راه‎های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت به سوی افزایش توان صادراتی و متنوع سازی محصولات صادراتی هست و این مورد جز با بررسی همه جانبه شرایط موثر بر صادرات غیرنفتی امکان‎پذیر نیست.


بررسی صنعت نفت و آمار اقتصادی آن در ایران
از جمله شرایط موثر بر توسعه صادرات، تسهیل تجاری هست.


طرح نیشکر هفت تپه
منظور از تسهیل تجاری، ساده‎سازی فرایندها و رویه‎های تجارت بین‎الملل و همگون‎سازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و نهادهای دولتی هست.


مفاهیم درآمد ملی و طرق محاسبه آن در ایران
در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیل تجاری بر صادرات غیرنفتی کشورهای جنوب غرب آسیا پرداختیم.


شرکتهای سهامی زراعی
به منظور برآورد مدل و آزمون تجربی نقش تسهیل تجاری بر صادرات غیرنفتی از روش داده‎های تابلویی طی سال‎های 2012-2006 هستفاده شده هست.


مطالعه اقتصادی استفاده از تشعشعات اتمی در نگهداری میوه‌ها و سبزیها از نظر بازاریابی
نتایج حاصل از برآورد الگو موید تاثیر مثبت و معنادار تسهیل تجاری بر توسعه صادرات غیرنفتی هست.


بررسی مسکن در تهران
افزون براین، تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد.بنابراین، رفع موانع افزایش تولید و تسهیل تجاری نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد.


موقعیت اقتصادی ایران در سالهای 48 - 1338


اثرات اقتصادی نیشکر هفت تپه


59 out of 100 based on 64 user ratings 289 reviews

@