بررسی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین (1391-1361)


بررسی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین (1391-1361)
در این تحقیق با هستفاده از اطلاعات سالیانه 1391-1361، به بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا میان ایران و چین پرداخته شده هست.


فعالیتها و نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در توسعه بنادر
برای این منظور شاخص بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین با هستفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم‌یافته(GARCH) هستفاده شده هست.


بررسی امکانات توسعه صنعتی و اقتصادی استان مازندران
سپس اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین با هستفاده از الگوی هم‌جمعی یوهانسن- جوسیلیوس مورد بررسی برنامه گرفته هست.


تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در نحوه آموزش بندرعباس
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین، نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین و رابطه مبادله بر روی صادرات ایران تأثیر مثبت، درآمدهای نفتی ایران، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران بدون نفت و رابطه مبادله بر روی واردات ایران از چین تأثیر مثبت و نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین تأثیر منفی بر واردات دارد.


صنایع دستی ایران
همچنین ضرایب بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین بر روی صادرات و واردات ایران از چین تأثیر منفی دارند به گونه‌ای که با یک % افزایش در بی‌ثباتی نرخ ارز به ترتیب 0/3266 و 0/19120 از صادرات و واردات ایران از چین کاسته می‌شود.


اثرات صنعت نفت در اقتصاد ایران


علل افزایش قیمت‌ها در ایران بعد از جنگ بین‌الملل دوم


79 out of 100 based on 49 user ratings 649 reviews

@