تأثیر تغییرات قیمت‌های نفتی بر سوددهی بانک


تأثیر تغییرات قیمت‌های نفتی بر سوددهی بانک
این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی موسسه مالي با هستفاده از داده های 88 موسسه مالي در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد.


مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت
متغیر وابسته سوددهی موسسه مالي هست (نسبت سود موسسه مالي به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص موسسه ماليی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد.


نقش چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه کیفیت سود و مولفه‌های موثر برآن در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی موسسه مالي ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews هستفاده شده هست.


تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه‌ها


بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر سیاست‌های تقسیم سود سهام و پاداش مدیران شرکت‌ها


73 out of 100 based on 83 user ratings 1033 reviews

@