اصلاح و بهسازی تشکیلات و روشهای انجام کار در دانشگاه


اصلاح و بهسازی تشکیلات و روشهای انجام کار در دانشگاه
این طرح در سه محور اصلی تحت عنوان بررسیهای عمومی ، بررسیهای تخصصی و برسی کلی دانشگاه به شرح زبر به اجرا در آمده: 1 - بررسیهای عمومی: در این بخش مسائل عمومی مدیریت دانشگاه نظیر ساوقتدهی ، مناسبات انسانی ، انگیزش و مسائل رفاهی مورد بررسی قار گرفته و در هر زمینه تا حد امکان مشکلات مشخص و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع فعلی ارائه می‌گردد.


بررسی و ارزیابی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کوتاه‌مدت بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد چهارمحال و بختیاری
(11 جلد) 2 - در این بخش فعالیتهای مختلف هر یک از واحدها و مشاغل اصلی در دانشکده‌ها و واحدهای ستادی مورد بررسی برنامه گرفته واحدها شامل الف ) واحدهای آموزشی دانشگاه ب ) فعالیتهای آموزش کل ، مدیریت مالی و ذیحسابی ، طرح و برنامه ، دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی ج) حوزه امور عمومی د) معاونت پژوهشی ه)اداره خدمات دانشجوئی (در سه جلد) 3 - بررسی ساوقت کلی دانشگاه ، چون در دو بخش توجهی به ساوقت و تشکیلات کلی دانشگاه نشده برای تدوین یک ساختار کلی بهینه برای دانشگاه باید به ساوقت و تشکیلات فعلی با اصول و ضوابط علمی ساوقتدهی توجه شود و نقائض اون مشخص و پیشنهادات سازنده ارائه شود (در یک جلد)

بررسی و شناخت وضعیت موجود خصوصی‌سازی در "بندر شهید رجائی"


97 out of 100 based on 67 user ratings 217 reviews

@