بررسی کارائی فنی و رتبه‌بندی شعب بانک ملت استان سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها


بررسی کارائی فنی و رتبه‌بندی شعب بانک ملت استان سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
امروزه موسسه ماليها برای موفقیت در بازار های بین المللی و رقابت پذیری در عرصه جهانی نیازمند افزایش سطوح کارایی خود هستند.


برنامه ریزی جانشینی مدیریت در بخش دولتی
مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع هست اما از جهت کاربردی، میزان موفقیت ساوقت در هستفاده بهینه از نهاده ها در راستای تولید ستاده های بیشتر با معیار کارایی سنجیده می شود.


مدیریت دانش با محوریت نو آوری
بر این پايه تحقیق حاضر کارایی 24 شعبه ی موسسه مالي ملت هستان سمنان را در طی سالهای 1390-1392 مورد بررسی برنامه می دهد.


ارتباطات در شرایط ویژه و بحرانی چگونه مدیریت می شود ؟
برای تحلیل کارایی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روش تحلیل پنجره ای هستفاده گردید.


مدیریت روابط
نهاده های این تحقیق شامل هزینه های پرسنلی، حقوق و دستمزد کارکنان، شاخص موقعیت جغرافیایی شعبه، هزینه های اداری و عملیاتی شعبه و هزینه هستهلاک.


پنج گام به سوی یک راهبرد وات کام : چگونه جای پایی دروب بیابیم ؟
از طرف دیگر ستاده ها شامل مطالبات مشکوک الوصول، مجموع تسهیلات اعطایی، مجموع سپرده ها و درآمد شعب می باشد.


ایجاد نام و نشانهای برتر از طریق انجمن های بر خط
نتایج نشان می دهد، با توجه به اینکه 24 شعبه از شعب موسسه مالي ملت را در سطح هستان مورد بررسی برنامه دادیم، میانگین کارایی شعب موسسه مالي ملت هستان سمنان، طی سالهای 1390-1392 به ترتیب برابر0/831، 0/815، 0/946 بوده هست.


جلو ضرر را بگیریدو سازمان خود را از شر کجروی های پروژه های بزرگ نجات دهید
به این مفهوم که میانگین کل کارایی شعب موسسه مالي ملت در سطح هستان سمنان سیر صعودی داشته هست و از سال 1390 که برابر بوده هست با 0/831 در سال 1392 به سطح 0.946 رسیده هست.


فناوری کافی نیست : عملکرد خود را از طریق ایجاد حافظه سازمانی ، بهبود بخشید
همچنین تعداد 7 شعبه شامل شعب 2، 3، 8، 10، 15، 17 20 نسبت به سایرین با توجه به رعایت شرایط مقایسه از کارایی کمتری نسبت به بقیه بر خوردار بوده اند.

این عدم کارایی می تواند به عنوان علل عارضه یابی مد نظر برنامه گیرد و در تدوین هستراتژی ها مد نظر برنامه داده شود.
99 out of 100 based on 89 user ratings 489 reviews

@