بررسی تأثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته‌های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکار


بررسی تأثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته‌های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکار
انفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایع ترین تشخیص ها در بیماران بستری در کشورهای صنعتی هست .


بررسی ترمودینامیک و گذارهای فاز سیاهچاله‌ها در حضور ثابت کیهانشناسی متغیر
اونژیوپلاستی درمان اصلی بیماران مبتلا به MI میباشد.


اثر کود ورمی کمپوست و قارچ مایکوریز Glomus intraradices روی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک توت فرنگی Fragaria ananassa Duch و توانایی‌های زیستی کنه تارتن دو
اینتگریلین به عنوان یک داروی مهارنماينده پلاکتی بخشی از درمان بیماران مبتلا به ACS.


تأثیر تصویرسازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون
میباشد.


بوم شناسی گروه گونه های سرخدار با توجه به ساختار ترکیبی آشکوب غالب، مغلوب و تنوع گیاهی پوشش کف
هدف ما در این مطالعه بررسی اثرات اینتگریلین بر پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به MI که تحت اونژیوپلاستی برنامه میگیرند،میباشد.


تخمین تغییرات سطح ایستابی به روش های زمین آماری و شبیه‌سازی و بررسی تأثیر افت سطح آب بر پارامترهای کیفی و هیدروشیمیایی آبخوان (مطالعه موردی:
روش کار : از میان بیماران مبتلا به STEMI مراجعه نماينده به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین تعداد 106بیمارانتخاب شده ،بیماران با رعایت معیارهای ورود و خروج انتخاب می‌شوند و بر پايه فرم جمع‌آوری اطلاعات از بیماران، سن، جنس، سابقه بیماریهای قبلی مورد بررسی برنامه می‌گیرند .به صورت تصادفی به دو گروهAوBتقسیم میشوند.


تعیین تعادل اقتصادی-زیست محیطی حوضه آبخیز دریاچه زریوار مریوان ( کاربرد مدل نظریه بازی چندهدفه)
گروه A تحت درمان با اینتگریلین بلافاصله قبل از اونژیوپلاستی عروق کرونرقرارمیگیرند.( 2دوز بولوس 180میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وسپس انفوزیون2میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه به مدت 12ساعت)، گروه B تحت درمان با P-PCI به روش معمول برنامه می‌گیرند.


واولکانش ضایعات لاستیکی با استفاده از امواج مایکروویو و عوامل شیمیایی و ولکانش مجدد
از بیماران EKG سریال گرفته می‌شود و تحت اکو قلبی به ترتیب 24-48ساعت بعد ازاونژیوپلاستی،1ماه وسه ماه بعد برنامه میگیرند.


بررسی تاثیر کنترل قند خون با الگوریتم ستونی و روش Insulin Sliding Scale بر بیومارکر پروتئین کربونیل (PCO) در بخش مراقبتهای ویژه (ICU)
تأثیر دو روش درمانی ذکر شده بر روی Ejection Fraction (EF) و تغییرات نوار قلب و میزان عوارض در دو گروه موارد مقایسه برنامه می‌گیرند.

نتایج: درموردیافته های اکوکاردیوگرافی ،میانگین EF2وEF3( به ترتیب یک ماه وسه ماه بعداز مداخله) درگروه Aبالاتربوده(37/41%و41/43%).وازلحاظ آماری میانگین EFبطورمعناداری بیشتراز گروه Bبوده هست(P-value=0/043و p-value=0/012).میزان نزول قطعه ST>50% بعد ازاونژیوپلاستی در گروه A،وBبه ترتیب 5/92%و8/86% بود.

مقایسه این دومیانگین اختلاف آماری معناداری را نشان نداد(P-value=./26).1موردمرگ ومیر درگروه A(مداخله)و2مورد مرگ در گروه B(کنترل)تا پایان ماه سوم وجود داشت،که از لحاظ آماری اختلاف معنادار نبود (9/0P-value= ).از نظر عوارض وپیامد های بالینی بین دوگروه تفاوت قابل توجهی وجود نداشت(P-value=0/9) نتیجه گیری:اضافه کردن اینتگریلین به درمان اونژیوپلاستی بدون افزایش ریسک خونریزی دربیماران مبتلابهSTEMIباعث بهبودEFبیماران در دراز مدت گردید.
83 out of 100 based on 73 user ratings 473 reviews

@