تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش‌های زمین آماری و هوشمند در میدان نفتی سلمان


تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش‌های زمین آماری و هوشمند در میدان نفتی سلمان
تراوایی یکی از مهمترین پارامتر های مخازن نفتی هست که در بسیاری از محاسبات و مدل سازی های مخزن نقش موثری ایفا می کند.


بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی نانو حلقه گرافینی در حضور میدان مغناطیسی خارجی
یکی از روش های تخمین تراوایی، هستفاده از مفهوم واحد های جریان هیدرولیکی Hydraulic Flow Units (HFU) هست.


تعیین گونه‌های سنگی مخزن بنگستان در میدان نفتی کوپال با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ای
در نظر داریم با بکارگیری شاخص کیفیت سنگ( RQI ) ، شاخص منطقه/ زون جریانی ( FZI ) در این میدان روشی موثر جهت دسته بندی نوع سنگ ارائه کنیم.


تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی-تنفسی بر شاخص های تنفسی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری انسداد مزمن ریوی
می دانیم که بهترین حالت برقراری ارتباط میان تخلخل- تراوایی با هستفاده از داده های مغزه و بر پايه دسته بندی سنگی داده های اونها هست، در این مطالعه ابتدا داده های مغزه معمول برای تعیین دسته بندی سنگی در فواصل مغزه گیری شده به همراه مقادیر چاههای نمودارگیری شده در عمق های دارای مغزه مورد تجزیه تحلیل و دسته بندی قرارخواهند گرفت، سپس با یکی از روشهای زمین آمار مدلی با ضریب همبستگی قابل قبولی بین تراوایی مغزه و تراوایی پیش بینی شده و همچنین بین شاخص منطقه جریانی محاسبه شده توسط اطلاعات مغزه و شاخص منطقه جریانی پیش بینی شده توسط داده های لاگ ارایه می گردد.


تاثیر کاربرد تلفیقی و جداگانه کود‌های سبز، زیستی، دامی و کود شیمیائی برخصوصیات کمی و کیفی چغندرقند و زيست توده ی علف-های هرز آن در شهرکرد
کمبود یا نبود اطلاعات مغزه در بسیاری از چاه ها، عدم ثبت نگار ها در بعضی قسمتها به هر دلیل و پر هزینه بودن هر یک از عملیاتهای مذکور همگی برهانی قاطع برای ارائه روشهایی همچون واحد های جریان هیدرولیکی و مدلسازی این جریانها میباشند.


یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تشخیص بیماری از روی تصاویر آزمایشگاهی با استفاده از روش های هوشمند
میدان مورد مورد مطالعه ،میدان نفتی سلمان یکی از میادین قابل توجه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز می باشد.


بررسی عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در پاسخ به برخی مدیریت‌های مختلف زراعی در منطقه ساری


مقایسه مدلهای ارائه شده برای شبکه‌های اجتماعی برخط با محوریت انجمن‏‌های تشکیل شده


79 out of 100 based on 89 user ratings 889 reviews

@