مقایسه سطح سرمی ویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد

بررسی سطح اسیداوریک سرم دربیماران COPD درمرحله تشدید بیماری،دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگریزد درسال 1392
بررسی آثار ضد توموری سلولهای مزانشیمی پیش فعال شده با TNF-alpha و IFN-gama و هردو در تومور پرتودیده مدل موشی سرطان پستان
تشخیص مولکولی گونه های مخمر مالاسزیا در نمونه های بالینی با روش PCR-RFLP و ارزیابی توانایی تشکیل بیوفیلم آنها قبل و بعد از مواجهه با داروهای ضد
طراحی معماری و مدل منطقی سیستم نسخه الکترونیکی
بررسی توانایی تولید کراتیناز و پروتئیناز، حساسیت دارویی و ارتباط فیلوژنیک درماتوفیتهای جدا شده از نمونه های بالینی
بررسی اثرات ریز ذزه کیتوزان به همراه داروی آرتسونیت-آهن بر سلولهای سرطان سینه موش- 4T1 (برون تن) و رشد تومور (درون تن)ومیزان ترشح اینترلوکین 4 و
Using the browser for desktop UI
How do I choose an input using a GUI/explorer window in a MATLAB program?
Frameworks for building so-called CRUD Admin UIs (over SQL tables)
What is the best IDE/GUI for my .NET DSL? [closed]
What is difference between Interaction design, Visual Design, Web design, UX design, UI design, UI development? [closed]
building website graphics with GWT
MATLAB GUI axes break window layout
Icon on ui tabs (validate)
How to write a GUI library using OpenGL? [closed]
QComboBox inside QTreeWidgetItem

مقایسه سطح سرمی ویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد
مقدمه: ویتامین D ویتامین محلول در چربی و یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن هست .


بررسی بیان miR-424 در سلولهای ردهU-937 در حضور ویتامین 1,25(OH)2D3 و اسید رتینوئیک
با توجه به نقش پايه ی این ویتامین درتنظیم جواب ماکروفاژها و تحریک بیان ژنی پپتیدهای ضد میکروبی در رده‌های مختلف سلول ایمنی ، کمبود اون باعث مختل شدن سیستم ایمنی در تخریب میکرو ارگانیسم‌های مهاجم و در نتیجه عفونت‌های تنفسی مکرر می‌شود .


انتخاب پپتیدهای متصل شونده به گیرنده TrkB با استفاده از فناوری نمایش فاژی و بررسی اثر حفاظت نورونی آن بر مدل های گلوکوم کشت RGC در قیاس با BDNF
همچنین می‌تواند خطر ابتلا به راشیتیسم در بزرگسالان و ریکتز در کودکان، بیماری‌های قلبی ، دیابت ، افسردگی ، انواع سرطان‌ها و .


انتخاب scfv اختصاصی بر علیه HER-2 با استفاده از نمایش ریبوزومی و تولید نانوذرات اگزوزومی هدفمندشده باLAMP/scfv
.


بررسی تاثیر بر نامه سبک زندگی مبتنی بر فرایند پرستاری بر رضایتمندی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی.
.


بررسی و مقایسه صفات شخصیتی بیماران پپتیک اولسر در بیمارستانهای شهر یزد
را افزایش دهد .


بررسی و مقایسه صفات شخصیتی بیماران دیابتی ( تیپ 2 ) در مراکز درمانی شهر یزد
هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی ویتامین D در کودکان مبتلا به عفونت تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی هست تا شاید بتوان با درمان به موقع این کمبود ، از عفونت‌های تنفسی مکرر کاسته و تا حدودی از عوارض اون جلوگیری کرد .


بررسی میزان بقا و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک مبتلایان به تومورهای نازوفارنکس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی و مرکز پرتودرم
مواد وروش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که به روش مقطعی- تحلیلی (analytical cross-sectional) انجام شد.


بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به کارسینوم غیرسلول کوچک ریه دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهید صدوقی و شهدای کارگر طی سالهای 1384 ت
نمونه‌های این مطالعه به روش تصادفی از بین کودکان مراجعه نماينده به بیمارستان شهدای کارگر در سال1393 ، کودکان مبتلا به عفونت تنفسی مکرر ( با رضایت و توجه والدین ) وارد مطالعه شدند .

پرسشنامه‌های از پیش تعیین شده شامل اطلاعات دموگرافیک کودکان تکمیل شده و سپس نتایج آزمایشات این کودکان به پرسشنامه‌ها اضافه شده و در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفتند .

یافته‌ها: در این مطالعه میانگین سطح سرمی ویتامین Dدر 36 کودک مبتلا به عفونت تنفسی مکرر فوقانی و 35 کودک مبتلا به عفونت تنفسی مکرر تحتانی مقایسه شد و با توجه به p-value حاصل ،ارتباط معنی دار نبود.میانگین سطح سرمی ویتامین D با تکرار عفونت،کاهش یافت ولی کاهش سطح سرمی این ویتامین رابطه معنی داری با جنس ، سن و وزن موقع تولد نداشت .

41 کودک (7/57 %)سطح ویتامین D ناکافی داشتند.میانگین سنی 08/1 ± 24/3 سال و دامنه تغییرات از 1 تا 6 سال بود .

میانگین کلی سطح ویتامین D 31/10 ± 09/28 میکروگرم بر دسی لیتر با دامنه تغییرات از 4 تا 1/50 میکروگرم بر دسی لیتر و حدود اعتماد 95% ( CI = 95%) از 65/25 تا 50/30 بود .

نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که تفاوتی بین میانگین سطح سرمی ویتامین D در کودکان مبتلا به عفونت تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی وجود ندارد.

میانگین سطح سرمی ویتامین D با تکرار عفونت،کاهش یافت ولی کاهش سطح سرمی این ویتامین ارتباط معنی داری با جنس ، سن و وزن موقع تولد نداشت .

کلمات کلیدی: ویتامین D ، عفونت‌های تنفسی مکرر ، عفونت تنفسی فوقانی ، عفونت تنفسی تحتانی ، اطفال


91 out of 100 based on 71 user ratings 1321 reviews

@