تعیین حساسیت به مایت های خانگی (Dp, Df) و ارتباط آن با آسم در کودکان در سال 1389 در بیمارستان های بوعلی و مرکز طبی کودکان


تعیین حساسیت به مایت های خانگی (Dp, Df) و ارتباط آن با آسم در کودکان در سال 1389 در بیمارستان های بوعلی و مرکز طبی کودکان
هدف: این مطالعه به منظور بررسی حساسیت به مایت های خانگی و ارتباط اون با آسم در کودکان در سال 1389 در بیمارستان های بوعلی و مرکز طبی کودکان انجام شده هست.


پیشرفت های به دست آمده در زمینه جراحی لگن زنان سالمند
روش مطالعه: 169 کودک 1 تا 12 ساله مراجعه نماينده به بیمارستان های بوعلی و مرکز طبی کودکان در سال 1389 وارد مطالعه شدند که این کودکان شامل دو گروه بودند گروه هدف بر پايه پرسشنامه دچار آسم آلرژیک بودند و گروه کنترل آسم نداشتند که میزان شیوع موارد مثبت از نظر حساسیت به مایت های خانگی، در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.


لنفادنیت گردنی حاد، تحت حاد و مزمن در کودکان
یافته ها: در گروه بیماران 4/55 % تست پریک مثبت و 6/44 تست پریک منفی داشتند و در گروه کنترل 7/13 % تست پریک مثبت و 3/86 % تست پریک منفی داشتند که اختلاف آماری معناداری را نشان می داد (P=0.0001) نتیجه گیری: در مجموع بر پايه نتایج به دست آمده در این مطالعه و مقایسه اونها با سایر مطالعات چنین هستنباط می شود که حساسیت به مایت های خانگی می تواند به عنوان یک عامل خطر مهم برای آسم در کودکان محسوب شود.


چاقی و عمل تعویض مفصل


کولیت ایسکمیک


71 out of 100 based on 36 user ratings 361 reviews

اکسزیون غیرعمدی پاراتیروئید طی جراحی تیروئید
لنف ادم ناشی از سرطان پستان: عوامل پیش بینی کننده مهم آن کدامند و چگونه بر شدت لنف ادم تاثیر می گذارند؟
درمان جراحی فلبکتازی ورید ژوگولر در کودکان
ارزیابی ایمنی افزاش فاصله زمانی بین انجام شیمی-پرتودرمانی و رزکسیون برای درمان سرطان رکتوم
رزکسیون کولورکتال در بیماران مبتلا به کارسینوم اولیه پریتوئن و تخمدان
ارتباط بین جنسیت نوزادان متولد شده با روزه‌داری مادران در مرحله فولیکولی آخرین دوره قاعدگی
فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان و زایمان بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پ
بررسی مراحل رشد مهارت های شنیداری، زبان و گفتار 30 کودک کاشت حلزون شنوایی شده مرکز فارس
ارزش بیوپسی آندوبرونشیال (داخل برونشی) در تشخیص سارکوئیدوز ریوی
درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 15 ساله
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@