مقایسه اثربخشی تاکرولیموس موضعی و بتامتازون موضعی در درمان لیکن پلان کلاسیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی طی سالهای 90-1389


مقایسه اثربخشی تاکرولیموس موضعی و بتامتازون موضعی در درمان لیکن پلان کلاسیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی طی سالهای 90-1389
هدف: این مطالعه به منظور مقایسه اثربخشی تاکرولیموس موضعی و بتامتازون موضعی در درمان لیکن پلان کلاسیک در بیماران مراجعه نماينده به بیمارستان بوعلی طی سالهای 90-1389 انجام شده هست.


درمان غیر جراحی هماتوم های حاد اپی دورال
روش مطالعه: 38 فرد مبتلا به لیکن پلان مورد بررسی برنامه گرفتند که به صورت تصادفی برای برخی از ضایعات بتامتازون 1/0 % به مدت 2 ماه و برای برخی تاکرولیموس 03/0 % به مدت 2 ماه تجویز شد.


پیامدهای طولانی مدت جنینی در بیماران باردار مبتلا به تروما
اونگاه میزان بهبودی ضایعات بر پايه کاهش خارش، کاهش سایز، صاف شدن و تغییر رنگ در دو گروه تعیین و مقایسه شد.


درمان جراحی ریه آسیب دیده با استفاده از رزکسیون و پیامدهای آن
یافته ها: % کاهش خارش در گروه تاکرولیموس 4/86 % و در گروه بتامتازون 5/77 % بود (P=0.004).


آیا بستن تنه شریان های تیروئیدی تحتانی طی عمل تیروئیدکتومی ساب توتال دوطرفه، تاثیری بر سطح سرمی کلسیم دارد؟ یک مطالعه آینده نگر، تصادفی شده
% کاهش اندازه در گروه تاکرولیموس 08/81 % و در گروه بتامتازون 6/72 % بود (P=0.010).


پیشرفت های به دست آمده در زمینه جراحی لگن زنان سالمند
5/89 % از ضایعات در گروه تاکرولیموس و 4/68 % در گروه بتامتازون سپس درمان صاف شدند (P=0.024).


لنفادنیت گردنی حاد، تحت حاد و مزمن در کودکان
7/94 % از ضایعات در گروه تاکرولیموس و 3/76 % در گروه بتامتازون سپس درمان تغییر رنگ داشتند (P=0.022).


چاقی و عمل تعویض مفصل
نتیجه گیری: در مجموع بر پايه نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه اونها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین هستنباط می شود که تاکرولیموس در قیاس با بتامتازون اثربخشی بیشتری در درمان لیکن پلان دارد.


کولیت ایسکمیک65 out of 100 based on 20 user ratings 295 reviews

@