بررسی بالینی بی‎حسی شبکه اعصاب بازویی در گوسفند

بررسی ارتباط بین زردی نوزاد یک روزه و داروهای بیهوشی و بی حسی مصرف شده در مادر هنگام سزارین در بیمارستان امیر المومنین (ع) در سال 1390
بررسی اثر ویتامین C بر استرس اکسیداتیو حاصل از امواج رادیویی (900 مگاهرتزی) در بافت های مختلف موش صحرایی نر
بررسی الکترواوکولوگرام در کودکان مبتلا به افتادگی پلک در پلی کلینیک قدس طی سال 1389
بررسی ارتباط بین افزایش سطح سرمی اسید اوریک با شدت سکته مغزی در فاز حاد و اندازه انفارکت در MRI در مراجعین مبتلا به سکته مغزی حاد مراجعه کننده
بررسی ارتباط بین نشانگان پیش از قاعدگی و صفات شخصیتی در خانم های سنین باروری در شهر تهران طی سالهای 1388 و 1389
بررسی مبدا موج a در الکترورتینوگرام مبتلایان به ضایعات شبکیه، مراجعه کننده به پلی کلینیک قدس طی سال های 89 و 90
SQLITE - switch data in columns
SQLITE - insert question
Foreign Key Triggers in SQLite
creating text files from sqlite data
SQLite sort by price doesn't work
Active Record and Linq T4 Templates problem
read-only sqlite database with temporary changes
Problem about ActiveRecord Templates for SQLite
locked s3db-journal
Import data from SQLite to SQL Server with SqlBulkCopy class

بررسی بالینی بی‎حسی شبکه اعصاب بازویی در گوسفند
چکیده بررسی بالینی بی‎حسی شبکه اعصاب بازویی در گوسفند به کوشش صفورا قدیریان حسین آبادی این مطالعه تجربی به منظور ارزیابی اثرات بی‌حسی و بی‎حرکتی ناشی از داروهای بی‎حسی موضعی لیدوکایین و بوپیواکایین و همچنین اضافه کردن اپی‌نفرین، زایلازین، مرفین و ترامادول به لیدوکایین در بلوک شبکه اعصاب بازویی در گوسفند انجام شده هست.


بررسی مقایسه ای بین دوز هپارین و ترومبوسیتوپنی در بیماران همودیالیز در بیمارستان بوعلی در سال 90
در یک مطالعه تجربی کور و تصادفی تعداد 10 راس گوسفند با وزن متوسط 6/26 کیلوگرم در شش گروه 6 تایی تقسیم و یکی از ترکیبات لیدوکایین 2%، بوپیواکایین 5/0%، لیدوکایین-اپی‌نفرین، لیدوکایین-زایلازین، لیدوکایین-مرفین و لیدوکایین-ترامادول در حجم نهایی 25/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم دریافت کردند.


بررسی ارتباط کم خونی سه ماه سوم بارداری با Preterm labor در زایمان های انجام شده در دو بیمارستان امیرالمومنین (ع) و شهید اکبرآبادی
هر گوسفند حدوداً 4 بار مورد آزمایش برنامه گرفت.


بررسی خواص ضدسرطانی و ضدجهشی Curcumin به روش آزمون ایمز در باکتری سالمونلا تیفی موریوم TA100
از دستگاه محرک عصب برای یافتن شبکه بازویی هستفاده شد.


بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی ساختار هیستومورفولوژیک هیپوکامپ موش صحرایی بعد از ایسکمی – ریپرفیوژن فراگیر گذارا
شروع و طول مدت بی‌دردی با هستفاده از تحریک سطحی و عمقی با سرسوزن و همچنین فشردن با پنس انجام شد.


بررسی اختلال شبکیه به وسیله الکترواوکولوگرام در بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه قدس در سال 90-1389
تعداد ضربان قلب، تنفس و دمای بدن قبل از تجویز دارو و در فواصل معین انجام گرفت.


مقایسه میزان تطابق یافته های MRI با یافته های آرتروسکوپی زانو در مراجعین به بیمارستان بوعلی تهران طی سالهای 90-89
شروع و مدت اثر در گروه بوپیواکایین نسبت به سایر گروه‎ها طولانی‎تر و از لحاظ آماری معنی‎دار بود(p<0.05) .


بررسی عارضه 6 هفته ای ریسپریدون روی قند خون ناشتای بیماران اسکیزوفرن غیر دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لواسانی در فروردین 86 لغ
مدت اثر در گروه لیدوکایین-زایلازین بطور معنی‌داری طولانی‌تر از سایر گروههای لیدوکایین، لیدوکایین-اپی‌نفرین، لیدوکایین-مرفین و لیدوکایین-ترامادول بود (p<0.05) .


بررسی میزان فراوانی اختلال در آزمون الکترورتینوگرام در اطفال مبتلا به فتوفوبی با منشأ شبکیه در پلی کلینیک قدس طی سالهای 88-89
افزایش معنی‌دار ضربان قلب در وقت 5 دقیقه سپس تزریق در گروه لیدوکایین-اپی‌نفرین و کاهش ضربان قلب در دقایقی در گروه لیدوکایین-زایلازین روی داد.

تعداد ضربان قلب در دقایق 25، 35 و 75 در گروه لیدوکایین-ترامادول نسبت به گروه لیدوکایین-زایلازین افزایش معنی‎داری نشان داد.

تعداد تنفس در دقایق 35 و 45 در گروه لیدوکایین-مرفین افزایش و نسبت به گروه لیدوکایین-زایلازین اختلاف آماری معنی‎داری نشان می‎دهد.

این مطالعه نشان داد که بوپیواکایین داروی موثری به منظور بی‎حسی شبکه اعصاب بازویی بدون عارضه خاصی در گوسفند هست و اضافه کردن زایلازین به لیدوکایین سبب افزایش طول اثر بلوک شبکه بازویی در گوسفند ‌شده هست.

در این تحقیق نشان داده شد که اضافه کردن مرفین و یا ترامادول باعث افزایش طول اثر بلوک شبکه اعصاب بازویی در گوسفند نمی‎شود.

کلید واژگان: شبکه اعصاب بازویی- لیدوکایین- بوپیواکایین- اپی‌نفرین- زایلازین– مرفین- ترامادول- گوسفند
نمایه ها:


53 out of 100 based on 18 user ratings 793 reviews

بررسی علل بستری مجدد بیماران مبتلا به CHF ایسکمیک در بیمارستانهای دانشگاه آزاد طی سالهای 89-88
شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگی و تاثیر آن در ماههای آتی زندگی نوزاد در بیمارستان بابل کلینیک در سال 90-1389
بررسی میزان علائم گوارشی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی تهران طی سالهای 90-89
بررسی اثر شروع پیش از جراحی کموپروفیلاکسی LMWH ، در کاهش بروزDVT ، در بیماران High-risk کاندید جراحی Elective ستون فقرات ، بهار - زمستان 1389
بررسی اثر شیاف گلیسیرین در میزان تغییرات بیلی روبین سرم نوزادان بستری در بیمارستان مهدیه در طی سالهای 89 تا 90
بررسی ارتباط تصلب شرایین با چاقی و اضافه وزن بر اساس روش های مختلف اندازه گیری BMI در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای امیر و بوعلی و جواه
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@