مقایسه میزان متیلاسیون DNA و بیان در ژنهای ATM، DOK7 و DBC2 لکوسیت های خون محیطی بیماران ائرانی مبتلا به سرطان پستان تک گئر با شروع زودرس و افراد

بررسی میزان آگاهی و نگرش جامعه نسبت به الکتروشوک درمانی (ECT) در سال 90-89 در تهران
بررسی میزان فراوانی کنسر کولورکتال در بیمارستان بوعلی از سال 1379-1389 و ارتباط آن با سن، جنس و ژنتیک
بررسی میزان اثربخشی طب سوزنی در مقایسه با داروهای ضدافسردگی SSRI (داروهای بلاک کننده سروتونین) در مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بوع
بررسی میزان فراوانی اختلال در نتایج الکترورتینوگرام و پتانسیل برانگیخته از بینایی در افراد مواجه با ارتعاش در مراجعه کنندگان کلینیک قدس طی
بررسی توصیفی عوامل خطر گرایش اعتیاد در زنان تحت مراقبت مرکز DIC خانه خورشید شهر تهران در سال 1390
بررسی ارتباط بین سطح سرمی لیپید مادر با وزن هنگام تولد نوزاد در بیمارستان جواهری طی سالهای 89-88
SQLITE - switch data in columns
SQLITE - insert question
Foreign Key Triggers in SQLite
creating text files from sqlite data
SQLite sort by price doesn't work
Active Record and Linq T4 Templates problem
read-only sqlite database with temporary changes
Problem about ActiveRecord Templates for SQLite
locked s3db-journal
Import data from SQLite to SQL Server with SqlBulkCopy class
بررسی اثر ویتامین C بر استرس اکسیداتیو حاصل از امواج رادیویی (900 مگاهرتزی) در بافت های مختلف موش صحرایی نر
بررسی الکترواوکولوگرام در کودکان مبتلا به افتادگی پلک در پلی کلینیک قدس طی سال 1389
بررسی ارتباط بین افزایش سطح سرمی اسید اوریک با شدت سکته مغزی در فاز حاد و اندازه انفارکت در MRI در مراجعین مبتلا به سکته مغزی حاد مراجعه کننده
بررسی ارتباط بین نشانگان پیش از قاعدگی و صفات شخصیتی در خانم های سنین باروری در شهر تهران طی سالهای 1388 و 1389
بررسی مبدا موج a در الکترورتینوگرام مبتلایان به ضایعات شبکیه، مراجعه کننده به پلی کلینیک قدس طی سال های 89 و 90
بررسی مقایسه ای بین دوز هپارین و ترومبوسیتوپنی در بیماران همودیالیز در بیمارستان بوعلی در سال 90
بررسی ارتباط کم خونی سه ماه سوم بارداری با Preterm labor در زایمان های انجام شده در دو بیمارستان امیرالمومنین (ع) و شهید اکبرآبادی
بررسی خواص ضدسرطانی و ضدجهشی Curcumin به روش آزمون ایمز در باکتری سالمونلا تیفی موریوم TA100
بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی ساختار هیستومورفولوژیک هیپوکامپ موش صحرایی بعد از ایسکمی – ریپرفیوژن فراگیر گذارا
بررسی اختلال شبکیه به وسیله الکترواوکولوگرام در بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه قدس در سال 90-1389
مقایسه میزان تطابق یافته های MRI با یافته های آرتروسکوپی زانو در مراجعین به بیمارستان بوعلی تهران طی سالهای 90-89
بررسی عارضه 6 هفته ای ریسپریدون روی قند خون ناشتای بیماران اسکیزوفرن غیر دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لواسانی در فروردین 86 لغ
بررسی میزان فراوانی اختلال در آزمون الکترورتینوگرام در اطفال مبتلا به فتوفوبی با منشأ شبکیه در پلی کلینیک قدس طی سالهای 88-89
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@