بررسی تاثئر دوگیاه خوشاریزه و مرزه بختیاری بر کاهش بیان ژنهای مقاومت داروئی MDR1 و ERG11 در کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول به روش Real time PCR

بررسی اثر دو روش فتوتراپی سینگل و دوبل در کاهش هایپربیل روبینمی غیر همولیتیک در نوزادان ترم در بیمارستان جواهری طی سالهای 1390-1389
بررسی میزان فراوانی بیماری Lebers Congenital Amaurosis در تست های الکتروفیزیولوژیک در کودکان در پلی کلینیک قدس سال 90-89
بررسی ارتباط بین اختلالات خواب در مادران در طی بارداری و تولد نوزادان کم وزن در مراجعین به مرکز بهداشت شمال تهران در طی سالهای 90 و 89
بررسی میزان رسوب آهن قلبی بیماران تالاسمی ماژور با استفاده از T2 MRI و مقایسه آن با سطح سرمی فریتین در این بیماران در مرکز پزشکی خاص تهران
بررسی فراوانی اختلال حافظه در مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بوعلی طی سال های 90-1389
مقایسه میزان اثر بخشی طب سوزنی با HRT در درمان فلاشینگ یائسگی در خانمهای مراجعه کننده به درمانگاه طب سوزنی بیمارستان بوعلی طی سال 1390
SQLITE - switch data in columns
SQLITE - insert question
Foreign Key Triggers in SQLite
creating text files from sqlite data
SQLite sort by price doesn't work
Active Record and Linq T4 Templates problem
read-only sqlite database with temporary changes
Problem about ActiveRecord Templates for SQLite
locked s3db-journal
Import data from SQLite to SQL Server with SqlBulkCopy class
بررسی تغییرات الکترورتینوگرام در افراد مبتلا به دیپلوپیادر پلی کلینیک قدس تهران طی سال های 89-90
بررسی تاثیر هالوتان روی منحنی الکترورتینوگرام در اطفال 3-5 ساله در طی سال های 1389-90پلی کلینیک قدس تهران
مقایسه اثر بی دردی ناشی از TENS و پتدین بر درد بعد از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان امیرالمومنین طی سالهای 89-1388
بررسی میزان کمی CRP در بیماران مبتلا به میگرن در فاصله بین حملات مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در مقایسه با گروه کنترل در سال 1390
بررسی شیوع کم کاری تیروئید و ارتباط آن با فریتین سرم در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز پزشکی خاص تهران طی سالهای1390-1389
میزان شیوع ایسکمی خاموش قلبی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به درمانگاه‌های قلب و غدد بیمارستان‌ بوعلی شهر تهران در سال 1390
بررسی مروری میزان اثربخشی و عوارض داروی ارلیستات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی سال 90-89
بررسی میزان آگاهی مادران از نحوه شیردهی به نوزاد قبل و بعد از زایمان در سالهای 89 و 90 در بیمارستانهای جواهری و امیر
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش سطح Ferritin دختران دبیرستانی تحت پوشش رایگان فروسولفات در سال 88-90
بررسی اثر شنا در آب بر سهولت و نتایج زایمان طبیعی در زنان باردار نولی پار مراجعه کننده به بیمارستان صارم طی سالهای 1389 تا بهار 1390
نقش Imaging در تشخیص نکروز ایسکمیک سرفمور
بررسی علل فلج چشمی خارجی در بیمارستان لقمان از سال 1370 تا 1374
مقایسه میزان نیتریک اکسید در مایع منی افراد نابارور مبتلا به واریکوسل قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@