ارزیابی بالینی و قارچی ضایعات پوست اسب های باشگاه های شهرستان تبریز

مقایسه شمارش گلبولی (CBC) در نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی و نوزادان سالم متولد شده در بیمارستان جواهری تهران طی سالهای 90-89
بررسی تناسب ابعاد بدن دانش آموزان با ابعاد میز و نیمکت موجود در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی منطقه 11 شهر تهران در سال 1390
بررسی تغییرات موج b در تست الکترورتینوگرام در تشخیص زود هنگام آمبلیوپی در اطفال در پلی کلینیک قدس طی سال های 1390- 1389
تعیین اثر مصرف سیگار بر روی باز شدن زخم پوستی بعد از اعمال جراحی هرنیورافی به دو روش Tension Free, Non Tension Free در بیمارستان های دانشگاه آزاد واحد پزشک
مقایسه میزان اثربخشی لیزر اگزایمر به تنهایی با لیزر اگزایمر همراه با تاکرولیموس در درمان ویتیلیگو در طی سال های 1388 تا 1389
بررسی فراوانی استئوپورز در بیماران تحت دیالیز در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی در بیمارستان بوعلی سال 1390
SQLITE - switch data in columns
SQLITE - insert question
Foreign Key Triggers in SQLite
creating text files from sqlite data
SQLite sort by price doesn't work
Active Record and Linq T4 Templates problem
read-only sqlite database with temporary changes
Problem about ActiveRecord Templates for SQLite
locked s3db-journal
Import data from SQLite to SQL Server with SqlBulkCopy class
تهیه و تدوین پرسشنامه ی اختلال هویت جنسی
بررسی میزان شیوع اپی لپسی به روش نوار مغزی (EEG) در کودکان مراجعه کننده با تشنج بستری شده (تشنج از دفعه دوم به بعد) به بیمارستان های تحت پوشش دان
بررسی میزان بروز هایپوتانسیون بعد از بی حسی اسپاینال با مارکائین در مقایسه با لیدوکائین در جراحی سزارین در بیمارستان امیرالمومنین (ع) جوادی
بررسی فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1389
بررسی شیوع افسردگی در میان دانشجویان پزشکی(کارورزان) در سال 90-89 در بیمارستان های بوعلی و امیرالمومنین دانشگاه ازاد اسلامی
بررسی اثربخشی داروی سرپرولایزین در درمان بیماران سکته مغزی حاد ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال 1390
مقایسه میزان اثربخشی متفورمین به همراه ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان ب
مقایسه میزان اثر بخشی اوروزودیول به همراه ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان
بررسی دید رنگی توسط تست Ishihara در مبتلایان به افتادگی پلک در درمانگاه قدس طی سالهای 1390-1389
مقایسه اثر وراپامیل و ایندرال در افراد مبتلا به میگرن که دارای پاسخ عروقی غیرطبیعی به هایپرونتیلاسیون یا هایپوونتیلاسیون هستند
بررسی میزان شیوع مرحله ی Early stage سرطان پستان در مقایسه با Stage های دیگر سرطان پستان در بیمارستان های بوعلی، جم و مهر طی سال های 85 تا 90
تعیین ارتباط رنگ و سایز آرئول با سرطان پستان و نوع آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کسری و دی طی سال 1389
بررسی اثر دو روش فتوتراپی سینگل و دوبل در کاهش هایپربیل روبینمی غیر همولیتیک در نوزادان ترم در بیمارستان جواهری طی سالهای 1390-1389
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@